Referater

Referat fra generalforsamling 1999

Referat af generalforsamlingen 1999:
Referat af generalforsamling i Dansk ICOM
mandag den 1. november 1999 på Københavns Bymuseum.

1. Valg af dirigent
Dansk ICOMs formand Jens Breinegaard bød velkommen til Generalforsamlingen og foreslog Jørgen Selmer som dirigent.
Forslaget blev vedtaget med akklamation, og dirigenten kunne konstatere, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Årsrapport om komiteens arbejde – ved formanden Jens Breinegaard
Der henvises til den vedlagte rapport.
Efter rapportens aflæggelse blev der spurgt til tidspunktet for rapportens udsendelse til medlemmerne. Den udsendes med referatet m.m. i januar, men vil hurtigt foreligge på Dansk ICOMs hjemmeside.
Herefter blev årsrapporten taget til efterretning.

3. Aflæggelse af regnskab
Kassereren Margrethe Floryan forelagde det forud udsendte regnskab.
Regnskabet blev taget til efterretning uden bemærkninger.

4. Godkendelse af nye medlemmer
Vivi Jensen oplæste navnene på nye medlemmer (listen er vedlagt dette referat).
Forsamlingen havde intet at indvende med optagelsen af de nye medlemmer.
Carsten U. Larsen spurgte til optagelsespolitikken vedr. institutionelle medlemmer. Jens Breinegaard svarede, at man fra styrelsen ikke tog særlige initiativer for at få af nye institutionelle medlemmer. Man ser det som en stor fordel at ICOM i Danmark først og fremmest er organiseret gennem enkeltmedlemmers deltagelse i det internationale arbejde.

5. Forslag fra styrelse og medlemmer
Der var ikke indkommet forslag.

6. Kontingentfastsættelse for det kommende år
Kassereren redegjorde for forslaget om kontingentforhøjelse for alle kontingenttyper på 6 %. For individuelle medlemmer betyder det en stigning fra 410 kr. til 435 kr. Kontingentet har ikke været forhøjet i flere år, men kontingentet til ICOM Paris forhøjes hvert år. Kontingentforslaget blev vedtaget.

7a. Valg af formand for Dansk ICOM
Styrelsen foreslog valg af den hidtidige formand gennem fire år Jens Breinegaard, hvilket skete med akklamation.

7b, 7c. Valg af sekretær og kasserer
Vivi Jensen og Margrethe Floryan var ikke på valg.

7d. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer og to suppleanter
Styrelsens forslag om genvalg af henholdsvis Henrik Jarl Hansen som styrelsesmedlem og Mikkel Scharff og Peter Ludvigsen som suppleanter blev enstemmigt vedtaget.

8. Fremlæggelse og godkendelse af arbejdsprogram for det kommende år
Jens Breinegaard redegjorde for arbejdsprogrammet for år 2000, jvnf. vedlagte.
I forlængelse af forelæggelsen nævnte Mikkel Scharff ICOMs elektroniske diskussionsliste. For nylig indløb en E-mail fra en person i Melbourne, der var valgt til et strukturudvalg under ICOM. Her blev lagt op til mange og substantielle ændringer.
Styrelsen var som hovedregel ikke opsat på væsentlige ændringer.
Mikkel Scharff foreslog, at der kom et link fra Dansk ICOMs hjemmeside til ICOM Listen. Styrelsen lovede at det skulle ske snarest.

Herefter forelagde Formanden det treårige arbejdsprogram 2000 – 2001 – 2002, jvnf. vedlagte.
På baggrund af det finske eksempel med ratificering af regler for beskyttelse af kulturværdi-er og ICOM-Finlands information til udsendte finske soldater, forslog Lise Skjøth at der straks blev udarbejdet retningslinjer til brug for mødet mellem danske soldater-udsendinge, f.eks. på Balkan, og den lokale kulturarv.
Der blev spurgt til en engelsk oversættelse af de etiske regler. Styrelsen henviste til den engelske version af regelsættet på nettet.
Arbejdsprogrammet og det treårige arbejdsprogram blev herefter taget til efterretning.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Styrelsens forslag om Anette Dam og Niels Oxenvad blev vedtaget.

10. Eventuelt
Vivi Jensen takkede Mikkel Scharff for en udbytterig hvervekampagne blandt konservatorer for nye medlemmer.

Herefter kunne dirigenten erklære Generalforsamlingen for overstået og Jens Breinegaard takkede dirigenten for veludført gerning.

Efterfølgende fortalte Jørgen Selmer om opbygningen af de nye faste samlinger på Køben-havns Bymuseum og viste rundt i Museet.

Referent Jesper Knudsen, 1. december 1999
Referatet er udsendt til alle medlemmer.