Referater

Referat fra generalforsamling 2000

Referat af generalforsamling i Dansk ICOM mandag den 30. oktober 2000 på Museumshøjskolen.

1. Valg af dirigent
Som mødedirigent valgtes Niels M. Jensen, Museumshøjskolen med akklamation.

2. Årsrapport om komiteens arbejde – ved formanden Jens Breinegaard
Jens aflagde rapport i henhold til vedlagte papir.
Rapporten gav anledning til en enkelt bemærkning – opbakning til styrelsens indvending til Kulturministeriet angående det manglende internationale perspektiv for de ikke-statslige museer.

3. Aflæggelse af regnskab
Kassereren Margrethe Floryan gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden bemærkninger.

4. Godkendelse af nye medlemmer
Vivi oplæste navnene på 52 nye medlemmer, jvnf vedlagte liste.

5. Forslag fra styrelse og medlemmer
Der var ikke indkommet forslag.

6. Kontingentfastsættelse for det kommende år
Flemming Lærkegaard havde skriftligt foreslået en forhøjelse fra 435 kr. til 500 kr. for at gøre det muligt at trykke de etiske regler.
Margrethe Floryan gav på styrelsens vegne udtryk for, at man ønskede at fastholde det nuværende kontingent på trods af en mindre stigning i kontingentet til lcom Paris. De etiske regler er under revision i lcom Paris, og derfor ønsker Dansk lcom at vente med en publicering til revisionen er afsluttet.

7a. Valg af formand for Dansk ICOM
Formanden Jens Breingaard var ikke på valg.

7b. Valg af sekretær
Vivi Jensen blev genvalgt.

7c. Valg af kasserer
Margrethe Floryan blev genvalgt.

7d. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer og to suppleanter
Jesper Knudsen og Marianne Asmussen blev genvalgt.
I stedet for Katia Johansen, der ikke kunne genvælges, blev nyvalgt Mikkel Scharff.

7e. Valg af suppleanter
Der var genvalg af Peter Ludvigsen og nyvalg af Jan Steen Jacobsen.

8. Fremlæggelse og godkendelse af arbejdsprogram for det kommende år
Fremlæggelse og godkendelse af arbejdsprogram for det kommende år, jvnf. vedlagte skrivelse.
Fremlæggelsen af arbejdsprogrammer gav anledning til en bemærkning fra Lise Skjøth Lundbæk angående Illicit Traffic. Hun fandt det vigtigt, at Dansk lcom, trods museumslovsudkastets omtale af konventionerne, fortsat presser på for en dansk ratificering.

Angående muligheden for at få Generalforsamlingen til Danmark i 2007 gjorde Torben Lundbæk opmærksom på, at det havde vist sig at være en fordel såfremt mange fra udviklingslandene fik gode rejsemuligheder. Her kan DANIDA hjælpe. Også Nordisk Råd kunne anvendes i denne sammenhæng.

Villy Toft Jensen nævnte spørgsmålet om rejseansøgninger under den kommende Museumslov, og mente at der bør tages kontakt til den nye styrelse for at sikre fortsatte rejsetilskud til museumsansatte.

Arbejdsprogrammet blev godkendt med ønsket om god arbejdslyst.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Anette Dam blev genvalgt som revisor og Niels Oxenvad suppleant.

10. Eventuelt
Her var intet at bemærke, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede herefter dirigenten for indsatsen og Museumshøjskolen for husly.

Herefter fortalte Niels Jensen om Museumshøj skolen og gav en kort omvisning på skoleområdet.

Referent Jesper Knudsen, 20. november 2000
Referatet er udsendt til alle medlemmer.