Arbejdsplaner

Arbejdsplan 2001-2002

Fremlagt på ICOM-Danmarks generalforsamling 29.10.01

Bestyrelsen vil arbejde med 3-års arbejdsplan 2000-2002.

ICOM-DK vil deltage i Kulturministeriets møder vedr. copyright, og søge museernes interesser varetaget overfor kommercielle interesser og EU-direktiver. Lovforslag fremsættes forår 2002, til implementering januar 2003.

ICOM-DK vil fortsat, gennem information og mildt psykisk pres overfor Kulturministeriet, søge ratificeringen af konventionerne mod illegal handel med kulturgenstande fremmet.

Det er ikke lykkedes, trods gentagne forsøg, at opnå midler fra SMN til trykning af ICOM’s museumsetiske regler i en passende kvalitet, f.eks. svarende til de øvrige nordiske ICOM-komiteer. Den danske udgave af de etiske regler ligger på vor hjemmeside, men det er vor opfattelse at en trykt udgave er vigtig for udbredelsen af kendskabet til reglerne, også udenfor museumskredse. Dette støttes af Museumshøjskolen, der benytter den nuværende lidt simple kopierede danske udgave i undervisningen, og anser det for vigtigt at have en up-to-date udgave.
Dansk Kulturhistorisk Museumsforening mener også at en trykt udgave er vigtig og er interesseret i at støtte trykningen økonomisk samt distibuere tryksagen til de danske museer.
ICOM-DK vil i lyset af de netop vedtagne ændringer og den påtænkte større revision snarest vurdere om en nyoversættelse og trykt mangfoldiggørelse er mulig og hensigtsmæssig, eller om den skal være netbaseret.

ICOM-DK vil deltage i ICOM-Nord samarbejdet, som vil includere forberedelser til at byde på ICOM-generalkonferencen i 2007, og i givet fald samarbejde frem til at vinde og udforme kongressen.

Formandskabet for arbejdsgruppen til vurdering og evt. formel nyetablering af den regionale komite, ICOM-Europa, er i Danmark, hvorfor ICOM-DK finder det specielt vigtigt med koordinering og gensidig information.

ICOM-DK har indledt processen der skal føre frem til at byde på den 21′ ICOM Generalkonference i 2007. Det er tanken at få konferencen til København, men således at der bliver tale om at dække Øresundsregionen. Der er derfor blive indledt et samarbejde med ICOM-Sverige og Skåne om konferencen.
Til forberedelse af budmaterialet samarbejdes med DIS Congress Service, samt WOCO (turistorganisationen Wonderful Copenhagen). Konferencens centrale del planlægges afholdt dels i Bellacentret og dels i Malmø, og perioden er pt. fastlagt til søndag d. 1 juli til søndag d. 8.juli 2007. Den endelige beslutning om Danmark/Sverige får generalkonferencen vil først blive truffet i oktober 2004.

Bestyrelsen for ICOM-DK
Jens Breinegaard, formand