Referater

Referat af generalforsamlingen 2001

Referat af generalforsamling i Dansk ICOM
mandag den 29. oktober 2001 kl. 14.00 på Den Nordatlantiske Brygge på Christianshavn.

1. Valg af dirigent
Formanden Jens Breinegaard bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog som dirigent Jørgen Selmer, Københavns Bymuseum, der herefter valgtes med akklamation. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

2. Årsrapport om komiteens arbejde.
Formanden Jens Breinegaard aflagde rapport om årets arbejde i henhold til vedlagte skrivelse.

Rapporten gav ikke anledning til bemærkninger.

3. Aflæggelse af regnskab
Kassereren Margrethe Floryan fremlagde regnskabet for år 2000. Flere medlemmer påpegede det uhensigtsmæssige i at have kontantbeholdningen i girobank med lave renter til følge. Kassereren svarede at denne fremgangsmåde hidtil var skønnet nemmest og mest praktisk, men at man ville se på sagen igen.

4. Godkendelse af nye medlemmer
Vivi oplæste navnene på 71 nye medlemmer, jvnf. vedlagte liste.

5. Forslag fra styrelse og medlemmer
Der var ikke indkommet forslag.

6. Kontingent for det nye år
Margrethe Floryan forslog på styrelsens vegne en forhøjelse af kontingentet som følge af mindre stigninger fra ICOM Paris i det årlige kontingent pr. medlem. For 2002 foreslås kontingentet for individuelle medlemmer forhøjet fra 435 kr. til 470 kr., pensionist medlemmer fra 280 kr. til 295 kr., og for institutionsmedlemmer: 1-5 årsværk A forhøjet fra 2.285 kr. til 2.395 kr. 6-20 årsværk B forhøjet fra 3.225 kr. til 3.390 kr. Over 20 årsværk C forhøjet fra 4.195 kr. til 4.410 kr. På spørgsmål om fordelingen af kontingentet mellem ICOM Paris og Dansk ICOM redegjorde Jens for opgaverne for ICOM Paris. Forslaget om kontingentet for 2002 blev herefter vedtaget uden bemærkninger.

7. Valg.
Forud for dette punkt gjorde Jesper Knudsen opmærksom på, at den store opgave for Dansk ICOM i de kommende år vil være arbejdet med at få Generalkonferencen i 2007 til Øresundsregionen. Til at være i spidsen for dette arbejde indtil konkurrencen er vundet og der er økonomi til at ansætte personale, fandt man det uvurderligt nødvendigt med Jens Breinegaard’s enthusiasme og indsigt. Derfor er det bestyrelsens plan til næste generalforsamling at foreslå nyvalg af Jens Breinegaard, så han igen kan indtage formandsposten og “køre” konferencen hjem til Øresund i 2007. Man har fundet det vigtigt at lægge denne plan klart frem for medlemmerne på forhånd, men det forhindrer naturligvis ikke at medlemmerne til næste år eller til enhver tid iøvrigt kan beslutte det anderledes.

7a. Valg af formand for Dansk ICOM
Jens Breinegaard kunne efter seks år på formandsposten ikke genvælges. I stedet blev valgt Jesper Knudsen.

7b. Valg af sekretær
Vivi Jensen var ikke på valg.

7c. Valg af kasserer
Margrethe Floryan var ikke på valg.

7d. Valg bestyrelsesmedlemmer
Marianne Wirenfeldt Asmussen blev genvalgt. Nyvalgt i stedet for Jens Breinegaard og Henrik Jarl Hansen der ikke kunne genvælges, blev Merete Ibsen og Nils Ohrt.

8. Valg af suppleanter.

9. Fremlæggelse og godkendelse af arbejdsprogram for det kommende år
Formanden fremlagde arbejdsprogrammet, jvnf. vedlagte skrivelse.
Fremlæggelsen af arbejdsplanen gav anledning til uddybende spørgsmål om ulovlig handel med kulturværdier.
I tilknytning hertil mente Torben Lundbæk, at det var prisværdigt at ICOM arbejder for at Danmark ratificerer konventionerne om ulovlig handel med kulturværdier. Men arbejdet havde desværre ikke rigtig nyttet. Torben Lundbæk mente at der burde lægges et stort og vedholdende pres mod Kulturministeriet for at foretage den nødvendige ratificering. Inge Adriansen foreslog, at bestyrelsen efter Folketingsvalget arrangerer en konference om emnet med deltagelse af folketingsmedlemmer. Janne Laursen foreslog, at man kunne inddrage emnet i Den internationale Museumsdag.

9. Eventuelt
Der var intet under dette punkt.

Jens Breinegaard takkede herefter dirigenten for at have ledet generalforsamlingen og sørget for god ro og orden.

Efter en kort pause fortalte stedets direktør Morten Meldgaard om planerne for Den nordatlantiske Brygge og gav en rundvisning i det store godt brugte pakhus, hvor der stadig kan lugtes tran. Bygget 1762 for handlen med Nordatlanten, og nu med en munter norrøn fremtid foran sig som kulturhus, nordatlantisk udstillingsvindue, café og restaurant, samt ramme om Islands ambassade og de faste repræsentationer for Færøerne og Grønland.

Referent Jesper Knudsen
7. november 2001