Arbejdsplaner

Arbejdsplan 2002-2003

Fremlagt på ICOM-Danmarks generalforsamling 28.10.02

Arbejdsplan 2002-2003 for ICOM Danmark

ICOM 2007

Styrelsen vil videreføre bestræbelserne med at få ICOMs Generalkonference og tilhørende Generalforsamling til København/Malmø i juni 2007. Selvom det første omfangsrige “bid material” er afleveret skal der foretages justeringer og komplementeringer af materialet.

Desuden skal der sandsynligvis udarbejdes supplerende materiale forud for Advisory Comitee’s møde i Paris i juni 2003, hvor det forventes at der bliver afstemning mellem de to kandidater: Wien og København-Malmø.

I den forbindelse skal der fortsat afuoldes en række møder med de svenske samarbejdspartnere.
Her skal også planlægges besøg i december 2002 fra ICOM Paris ved repræsentanter for Executive Council og Sekretariatet – der skal besigtige konferencestederne, undersøge logistiske og andre forhold samt besigtige udvalgte værtsmuseer og tale med relevante repræsentanter for de internationale komiteer. Jens Breinegaard er af styrelsen udpeget til formand for den danske arbejdsgruppe, der desuden tæller medlemmer af ICOM Danmarks styrelse: Jesper Knudsen, Margrethe Floryan og Mikkel Scharff. Indtil en endelig beslutning er truffet afklarer denne arbejdsgruppe sammen med en tilsvarende svensk såvel de logistiske praktiske aspekter som de mere overordnede tematiske problemstillinger med henblik på konferenceemnet: “Bridging Cultures”.

I løbet af de kommende måneder skal de danske museer i Øresundsregionen orienteres nærmere om 2007-projektet. Det forventes at ICOMs medlemmer og deres institutioner vil blive særdeles involverede i gennemførelsen afkonferencen, såfremt den ender hos os.

Som et pilotarrangement er Museumsrådet i Frederiksborg Amt og museerne der blevet orienteret om pIaneme og det samme vil i de kommende måneder ske for Museumsrådene i København og Frederiksberg kommuner samt i Roskilde Amt.

Den almene orientering, som Jens Breinegaard giver senere i dag efter generalforsamlingen, vil blive bearbejdet til en artikel i “Danske Museer”.
Når den endelige afgørelse – enten i juni 2003 eller december 2003 – er truffet, og hvis og når den falder ud til fordel for Øresunds bredder, skal der etableres en egentlig organisationskomite og ansættes sekretariatspersonale.
Den dansk/svenske arbejdsgruppe har planlagt at afholde en intern Øresundskonference om emnet “Bridging Cultures”, foreløbigt programsat til februar 2004. Hensigten er under alle omstændigheder at styrke det dansk/svenske samarbejde på museumsområdet.

International Museumsdag

ICOM Danmark vil også fortsat orientere om den årlige museumsdag, der altid afholdes den 18. maj. Der er ikke rigtig tradition for, at danske museer eller museumsorganisationer deltager. Alligevel vil vi gerne minde om muligheden for at være med i Den internationale Museumsdag, der til næste år falder på en søndag og – iøvrigt efter dansk forslag – har temaet: “Museums and Friends”.
Styrkelse af kommunikationen med medlemmerne og oplysning omkring medlemsskabets muligheder
ICOM Danmarks styrelse vil udarbejde en informationsfolder, der fortæller potentielle – og nuværende – medlemmer om medlemsskabets mange muligheder – udover det lille hvide kort.

Udarbejdelse af oplæg til handlingsplan

Styrelsen vil gennemdrøfte og udarbejde en flerårig arbejdsplan til forelæggelse på Generalforsamlingen 2003. En arbejdsplan, der bl.a. tager sigte på i højere grad at synliggøre
ICOMs internationale virke i forhold til medlemmerne og ligeledes koordinere og formidle arbejdet og arbejdsresultater fra de internationale komiteer.

ICOMs etiske regler på dansk

På Generalkonferencen i Barcelona 2001 blev der vedtaget en del ændringer i ICOMs etiske regler. Men samtidig er bebudet en endnu mere gennemgribende revision af de etiske regler på Generalkonferencen i Seoul, Sydkorea i 2004.
ICOM Danmarks styrelse har besluttet at undlade at arbejde for en publicering af de etiske regler indtil efter revisionen i 2004.
Der har tidligere været indgået aftale med museumsorganisationerne om et samarbejde omkring udarbejdelsen af en tryksag.
ICOM Danmarks styrelse har ansøgt Kulturarvsstyrelsen om midler til at nyoversætte de eksisterende etiske regler, som så i løbet af første halvår 2003 vil blive lagt ud på ICOMs hjemmeside.
Udover at De etiske Regler således vil stå til rådighed på dansk for alle interesserede vil ICOM Danmarks styrelse i den løbende offentlige debat informere om De etiske Regler og argumentere for deres betydning for museumsarbejdet.

Ratificering af konventioner mod illegal handel

ICOM Danmark vil fortsat gennem information til museerne og til offentligheden, samt ved kontakt til Kulturministeriet minde om og argumentere for vigtigheden af at Danmark underskriver og tilslutter sig de internationale konventioner mod illegal handel: UNESCO konventionen fra 1970 og UNIDROIT konventionen fra 1995.

Ansøgning om rejsemidler for 2004

I den kommende 12 måneders periode skal styrelsen indkalde og videresende ansøgninger angående rejsemidler for 2004, året for ICOMs treårige Generalkonference, der afholdes i Korea i 2004.
Der er tradition for, at alle internationale komiteer i konferenceårene afholder deres møder i forbindelse med Generalkonferencen, og derfor er den af ICOM Danmark formidlede støtte knyttet til rejser til konferencebyen, i dette tilfælde Seoul.
Vi har planer om, at der i forbindelse med næste års generalforsamling bliver et oplæg til Generalkonferencen i Korea – hvor temaet er “Intangible Cultural Heritage”.

Bestyrelsen for ICOM-DK
Jesper Knudsen, formand