Referater

Referat af generalforsamling 2002

Referat af generalforsamling i Dansk ICOM
mandag den 28. oktober 2002 kl. 14.00 på Kvindemuseet i Århus.

Til stede fra bestyrelsen:
Jesper Knudsen (formand), Vivi Jensen (sekretær), Marianne Asmussen, Merete Ibsen, Nils Ohrt, Mikkel Scharff. Der var afbud fra Margrethe Floryan.

Formandens velkomst og valg af ordstyrer/dirigent:
Generalforsamlingen indledtes med, at formanden bød de 9 fremmødte velkommen, hvorefter Annette Damm valgtes til mødedirigent. Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Formandens beretning:
Formanden aflagde herefter styrelsens årsrapport (vedlagt), der efterfølgende godkendtes af forsamlingen.

Regnskab og budget:
I kassererens fravær fremlagde Nils Ohrt regnskab for 2001. Opmærksomheden henledtes på, at de forsvundne bilag er genfundet siden regnskabets udsendelse, og et revisionsnotat, hvori dette bekræftedes, blev fremlagt. Regnskabet godkendtes.
Siden generalforsamlingen i 2001 har bestyrelsen på en deltagers anmodning undersøgt, om pengene kunne anbringes på mere fordelagtig vis end på den girokonto, der hidtil er benyttet, men det har vist sig, at gevinsten er så minimal, at den slet ikke modsvarer det ekstra arbejde, som de mange kontooverførelser ville medføre. Bestyrelsen har derfor besluttet at bibeholde girokontoen som eneste konto. Såvel denne beslutning som regnskabet godkendtes. Villy Toft Jensen påpegede, at eftersom der var tale om et delvist kasseregnskab kunne man ikke se hvad foreningens formue var pr. 31-12, hvilket kunne være relevant i relation til f.eks. kontingentfastsættelsen. Bestyrelsen anerkendte det fornuftige heri og lovede at undersøge mulighederne for en periodisering af regnskabet fremover.

Til dette punkt var der spørgsmål om ansøgning og fordeling af rejsemidler, og formanden redegjorde for den os af Statens Museumsnævn pålagte praksis, der opretholdes af Kulturarvsstyrelsen. Bestyrelsen kan ud over de nødvendige midler til styrelsesmedlemmer kun bevilge rejsemidler til medlemmer af internationale komitebestyrelser. Det betyder dog ikke, at alle andre er udelukket fra at få dækket deres rejseudgifter. De skal blot sende ansøgningen direkte til KUAS.

Nye medlemmer:
Der er i årets løb indløbet ansøgning om ialt 75 nyt individuelle medlemsskaber. Ingen institutioner har søgt. Navnene på ansøgerne oplæstes, og alle godkendtes.

Forslag fra medlemmerne:
Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

Kontingent:
Paris har meldt ud med en meget lille stigning af bidraget til næste år, men det var der taget højde for i sidste års stigning, hvorfor bestyrelsen foreslog uændret kontingent, dvs 470 kr for individuelle medlemmer, 295 kr for pensioneret museumpersonale, samt for institutionelle medlemmer gradueret efter antal ansatte hhv 2395 kr, 3390 kr. og 4410 kr.
Kontingentforslaget blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen:
Herefter afholdtes valg til bestyrelsen. Indledningsvis gjorde formanden rede for, at når vi ikke i år havde opstillet Jens Breinegaard til formandsposten således som det var bebudet sidste år, skyldtes det, at Jens gerne vil vente endnu et år. Jesper Knudsen fortsætter derfor som formand.

På valg var Marianne W. Asmussen, Margrethe Floryan (kasser), Vivi Jensen (sekretær), og Mikkel Scharff. Alle genopstillede og genvalgtes.

Annette Damm genvalgtes til revisor, og Niels Oxenvad til revisorsuppleant.

Som suppleanter genvalgtes Jan Steen Jacobsen og Peter Ludvigsen.

Arbejdsplan:
Formanden uddelte bestyrelsens arbejdsplan til de fremmødte. Den efterfølgende diskussion koncentredes især om Generalkonference 2007, ”Bridging cultures”, der søges placeret i Øresundsregionen. Hvis det lykkes at vinde over Østrig, der også søger, vil det være første gang, at ikke ét, men to lande står som værter. Jan Steen Jacobsen spurgte, om Vestsjællands og Storstrøms amter regnedes med til Øresundsregionen, iden han fremførte, at en aktiv involvering kunne være fagligt frugtbart for de to amter. Hertil svarede formanden, at møder med amtsmuseumsrådene i de umiddelbart hovedstadsnære amter havde været afholdt eller var planlagt, men at man endnu ikke havde haft kræfter til at række videre ud. Der ville dog blive mulighed for, at ekskurtionerne kunne gå ud over det egentlige Øresundsnære område. Tommy P. Christensen spurgte om, hvordan svenskerne definerer deres del af Øresundsregionen. Hertil er svaret, at man indregner hele Skåne, men at den Stockholm-baserede ICOM-styrelse deltager i planlægningen af arrangementet.
De fremmødte godkendte arbejdsplanen.

Eventuelt:
Under eventuelt fremlagde Jens Breinegaard et ønske om gennem en vedtægtsændring på næste generalforsamling at ændre navnet fra Dansk ICOM til ICOM Danmark, der er lettere at forstå i udlandet. Der argumenteredes for og imod. Bl.a. foresloges det, at man opererede med dobbeltnavnet Dansk ICOM/ICOM Danmark eller Denmark. Det besluttede at tage emnet op på næste års møde i ICOM Nord, der er det uformellem forum for de nordiske landes bestyrelser.

Mødet afsluttedes med, at formanden takkede mødedirigenten og de fremmødte for et godt mødeforløb.

Efter mødet orienterede Jens Breinegaard yderligere om projekt generalkonference 2007, og der sluttedes af med en omvisning på Kvindemuseet.

Referent Vivi Jensen
December 2002