Årsberetninger

Årsberetning 2001-2002

Årsberetning for ICOM Danmark 2001-2002

Styrelsen for ICOM Danmark har i denne beretningsperiode bestået af:

Vivi Jensen, sekretær (indvalgt 1992)
Jesper Knudsen, formand (indvalgt 1993) Margrethe Floryan, kasserer (indvalgt 1995) Marianne W. Asmussen (indvalgt 1998) Mikkel Scharff (indvalgt 2000) Merethe Ibsen (indvalgt 2001) Nils Ohrt (indvalgt 2001)

Styrelsen har som normalt afholdt fire styrelsesmøder og en generalforsamling.

På møderne diskuteres og behandles ICOM-relevante aspekter af museumssamarbejdet såvel indbyrdes blandt medlemmerne og deres institutioner som eksternt i forhold til ministerielle myndigheder og i forhold til det internationale samarbejdsnet som ICOM repræsenterer.
Dette vidtspændende netværk af opgaver og samarbejdsrelationer er ofte indbyrdes integreret, og demonstrerer ICOMs styrke: at være en medlemsbaseret organisation, der parallelt med de forskellige museumsorganisationer og andre museumspolitiske instanser og uden bindinger af nogen art kan varetage museumsfaglige og museumsetiske interesser. Desuden danner ICOM ramme om verdens eneste altomfattende netværk indenfor museumsverdenens forskellige fagområder .

ICOM Danmark har i snart mange år påpeget nødvendigheden af at også Danmark ratificerer UNESCO konventionen fra 1970 og Uni-Droit konventionen fra 1995, vedr. illegal handel med kulturgenstande.
ICOM Danmark benytter enhver lejlighed til at påpege behovet for en dansk tiltrædelse af konventionen for at styrke muligheden for at få forhindret ulovlig handel med kulturværdier.

Problemstillingen – og et eksempel på netværkets funktionsduelighed – fik i sommer en aktuel dansk vinkel, idet ICOMs styrelse modtog en henvendelse fra et medlem, der undrede sig over, at en – angivelig værdifuld – grønlandsk samling på danske hænder kunne sættes på auktion og efterfølgende tages ud af landet. ICOM kunne straks formidle kontakt til grønlandske museumsfolk, der kunne berolige medlemmet – og styrelsen – med at samlingen ikke var så uvurderlig endda. Medlemmet fandt imidlertid, at der var behov for en generel dansk stillingtagen til problemet med “Illicit Traffic” og skrev på baggrund af ICOMs oplysninger og den konkrete sag til Kulturministeren om problemet.
Kulturministeren svarede tilbage, at han vedr. ratifikation generelt til Folketingets Kulturudvalg den 26. juli i år havde svaret: “at Kulturministeriet i samarbejde med Justitsministeriet for tiden undersøger, hvilke forpligtelser en ratifikation afUNESCO konventionen fra 1970 om illegal handel med kulturgenstande vil påføre Danmark. Jeg har i samme svar tilkendegivet, at jeg forventer, at det vil være muligt snarligt at lægge op til en dansk ratifikation”.
Og således håber vi, at Danmark kommer stadig nærmere en tilslutning til konventioneme. Fortsættelse følger forhåbentlig meget snart.

Spørgsmålet blev også drøftet på det årlige møde i det uofficielle, men ganske effektive samarbejdsorgan ICOM-Nord, hvor – som navnet angiver – formænd og sekretærer fra de nordiske lande diskuterer spørgsmål af fælles interesse og koordinerer nationale holdninger. I år blev mødet afholdt i Helsinki.
Angående ratifikationen blev det på mødet oplyst, at Finland nu har tilsluttet sig såvel UNESCO konventionen som UNIDROIT konventionen, mens Norge og Sverige fortsat – ligesom – Danmark “arbejder på sagen” og overvejer de juridiske aspekter og konsekvenser.

På ICOM-Nord mødet drøftedes også det internationale ICOMs fremtidige virke og struktur. Flere udvalg arbejder med forslag til en ændring og effektivisering af ICOM systemet og med repræsentation af flere nordiske styrelsesmedlemmer.

Fra dansk side er vi enige med de øvrige nordiske lande i, at de nationale komiteer i hovedsagen bør bevares som den ene af de to hovedsøjler i ICOMs struktur. Vi finder det vigtigt med den dobbelte tilgang til ICOMs arbejde, der er resultatet af en organisering af såvel nationale som internationale fagbetonede komiteer.
I USA går vejen til ICOM gennem den nationale museumsorganisation, hvor det direkte personlige engagement i langt højere grad stemmer overens med nordisk tankegang.

Den afgåede formand for ICOM Danmark, Jens Breinegaard, har i det forløbne år været særdeles engageret i oprettelsen af en regional gruppe for europæiske lande, på linje med hvad der er tilfældet for de øvrige verdensdele.
På ICOMs Generalforsamling i Barcelona i 2001 påtog Jens sig at stå i spidsen for et lille udvalg, der skulle formulere vedtægter for “Region Europe” og gennemføre valg af den første bestyrelse. Hensigten har været at skabe et forum, der dækker hele Europa, og derfor vil den nye regionsgruppe på bedste vis kunne supplere og komplementere organisationen NEMO, der som bekendt – også oprettet på dansk initiativ – dækker EU-Iandene.
Ifølge de nye statutter kan Region Europe’s styrelse udelukkende bestå afformænd for de nationale komiteer. Valgproceduren er ved at blive gennemført. Fra dansk side har vi taget initiativ til nordisk opbakning omkring ICOM Finlands formand Ebba Brannback.

Samme Jens Breinegaard har også i det forløbne år været primus motor for det fortsatte og stærkt intensiverede arbejde med at forsøge at få Generalkonferencen 2007 til Øresundsområdet – med København og Malmø – som de to værtsbyer i forening.
Som udgangspunkt er vi overbevist om at Øresundsområdet: København, Sjælland og Skåne mere end til fulde kan opfylde de museumsfaglige og organisatoriske krav til gennemførelse af et sådant arrangement, der ligesom det var tilfældet i 1974, hvor Danmark også havde værtsskabet, vil sætte fokus på museefie, regionen og den nordiske museumstradition.
Repræsentanter for ICOMs styrelser fra begge sider af Sundet har holdt en række møder, og udfærdiget konceptet for den mulige praktiske gennemførelse og for et idemæssigt grundlag, der lægger op til en anderledes og decentral form for konference. Arbejdet i de internationale komiteer vil spille en større rolle end det gør i dag for hovedparten af de normalt godt 1500 deltagere i ICOMs generalkonferencer med tilhørende Generalforsamling.
Det foreslåede tema er “Bridging Cultures” og såvel på de fælles temadage, som i de internationale komiteer vil emnet blive behandlet og uddybet.

I samarbejde med turist- og konferenceorganisationerne i København og Malmø udarbejdedes i løbet af foråret et omfattende bud-materiale, som med tilhørende video i begyndelsen af juni måned blev sendt til ICOMs Advisory Commitee, et slags repræsentantskab bestående af formændene for de nationale og internationale komiteer. Det viste sig her at der er to kandidater til at være værter for Generalkonferencen 2007: foruden os selv -Østrigs hovedstad Wien.
Det videre forløb er nu, at medlemmer af ICOMs Executive Commitee, der svarer til en bestyrelse, sammen med Generalsekretæren, hollænderen Manus Brinkmann, besøger kandidatlandene i begyndelsen af december måned og tester idegrundlag, logistik, mødefaciliteter m. v.
Til Advisorymødet juni 2003 vil kandidatlandene skulle præsentere sig igen, og der vil foreligge en indstilling fra Executive Council.

Advisory Council vil derefter træffe beslutning ag den skal endeligt konfirmeres af Executive Council enten på et umiddelbart efterfølgende møde juni 2003 eller i december 2003.

Vores vurdering er, at vi har gode chancer for at få konferencen til Øresund. Det fremlagte “bidding material” er langt bedre end Østrigs, og økonomien i vores projekt er noget mere præcis og meget mere realistisk. Der er ligeledes arbejdet meget mere med det indholdsmæssige.

For at få budgettet til at hænge sammen skal hver af de to Øresunds nationer skaffe ca. 3,5 mill. kr. På dansk side har Kulturministeren i et “Letter of Internt” givet tilsagn om et tilskud på 2 mill. kr. Et tilsvarende tilsagn er endnu ikke opnået i Sverige på grund af den netop overståede valgkamp. Det er i sig selv et spændende “Bridging Culture” arrangement at etablere en sådan stor begivenhed mellem Danmark og Sverige men kulturforskellene i tilgange til og løsning af problemstillingerne er både til at få øje på – og til at udjævne.

Der er enighed om at det samarbejde, der skal etableres mellem museeme på begge sider af Sundet bør udnyttes -hvadenten konferencen 2007 kommer hertil eller ej. Derfor arbejdes der på under alle omstændigheder at arrangere en bilateral konference om “Bridging Cultures” 2. -4. februar 2004.

Det er Jens Breinegaards fortjeneste, at vi er nået så langt med henblik på 2007. Observatører udefra bedømmer, at det dansk-svenske kandidatur er stærkere og mere præcist end vores gode østrigske kollegers. Men til syvende og sidst afhænger det af Advisory Comitee – og deres beslutning om, hvorvidt man er parat til at prøve at gå nye veje med henblik på afviklingen af en Generalkonference eller om man vil holde sig til det gammelkendte og charmante, ligesom de Mozartkugler østrigerne delte ud ved præsentationen.

Men vi forsøgte nu også diskret at gøre vores hoser grønne. Under Advisory Comiteemødet i Paris i juni i år arrangerede den dansk-svenske kandidatdelegation en reception i Det svenske Kultur-center i Marais kvarteret, hvor vi dog så godt som ikke nævnte tallet 2007.

Internt i ICOM Danmarks styrelse har vi diskuteret, hvordan vi kan få endnu flere danske medlemmer gjort aktive i de internationale komiteers styrelser og formelle arbejdsgrupper. I dag er ICOM kun vidende om, at seks danske medlemmer nyder sådanne tillidsposter.

Udgangspunktet er imidlertid ikke dårligt – med 719 medlemmer er ICOM Danmark numerisk den sjette største af alle komiteer, og fra hovedkontoret i Paris meddeles det, at vi procentuelt har en af de største andele af medlemsskaber i internationale komiteer. Ligesom vores sekretariatsfunktion er i gode hænder hos Vivi Jensen og betegnes som en af de mest effektive blandt de nationale komiteer.

Med hensyn til fortsat tildeling af rejsemidler fra det tidligere Statens Museumsnævn og fra Kulturministeriet har ICOMs styrelse udvekslet breve og haft møde med den nyeetablerede Kulturarvsstyrelse.

Efter en turbulent sommer, hvor vi måtte give de potentielle modtagere afrejsetilskud ret divergerende meldinger er resultatet blevet: at den gamle ordning fortsætter også i de kommende år. Medlemmer af internationale komiteers styrelser og disses formelle arbejdsgrupper sender ansøgninger til ICOM Danmark, som videresender dem samlet til Kulturarvsstyrelsen inden den 1. oktober og sammen med styrelsens egne rejseansøgninger. Øvrige ICOM medlemmer, der ønsker at søge Kulturarvsstyrelsen om rejsemidler til ICOM møder, skal søge direkte ved Kulturarvsstyrelsen.

Det er vores bestemte indtryk, at der fra Kulturarvsstyrelsen er ligeså stor interesse og velvilje overfor ICOM og dets virksomhed, som det var tilfældet med Statens Museumsnævn.
Det forventer vi også vil være tilfældet, når spørgsmålet om “hosting” af ICOM Danmarks hjemmeside skal endelig afklares. Hidtil har hjemmesiden haft til huse hos Dansk Kulturhistorisk Centralregister på Nationalmuseet. Vi arbejder på, at ICOMs hjemmeside snarest kan flytte med DKC over til Kulturarvsstyrelsen.

Sidste Generalforsamling blevatholdt på Den Nordatlantiske Brygge i København i det gamle pakhus fra 1762, der er ved at blive omdannet til Nordatlantisk kulturcenter og med ambassade for Island samt de faste repræsentationer for Færøeme og Grønland.
Efter Generalforsamlingen fortalte Centres direktør Morten Meldgård om fremtidspIaneme og viste rundt. Denne del af eftermiddagen var arrangeret i samarbejde med den danske afdeling af Skandinavisk Museumsforbund -som en fælles forberedelse til Skandinavisk Museumsforbunds treårlige møde på Island i august d.å.

Det er et eksempel på et samarbejde ICOM Danmark gerne viderefører – når det synes hensigtsmæssigt – og ligeledes gerne ser udvidet til at gælde andre instanser og foreninger museernes verden.

Jesper Knudsen