Arbejdsplaner

Arbejdsplan 2003-2004

Arbejdsplan 2003-2004:

Fremlagt på ICOM-Danmarks generalforsamling 3.11.03

Dansk ICOM: Arbejdsplan for 2003 -2004

Informations- og hvervebrochure

Bestyrelsen har i et års tid arbejdet med udarbejdelse af en informations- og hvervebrochure om ICOM i almindelighed og dansk ICOM i særdeleshed. Vi forventer den vil foreligge op til sommerferien. Selvom medlemsantallet er pænt og stigende og på et stabilt højt niveau – mener vi der fortsat er et potentiale for nye medlemsskaber og et behov for at fortælle om ICOMs mange muligheder og arbejdsfelter.

Oversættelse af Etiske Regler

Selvom de etiske regler er under stadig revision og et nyt forslag muligvis vil ligge klart til behandling og vedtagelse på Generalforsamlingen i Korea oktober 2004, har Dansk ICOM besluttet at oversætte den version, der blev vedtaget i Barcelona 2001. Vi forventer den danske oversættelse vil være tilgængelig på ICOMs hjemmeside i løbet af det kommende forår .

Korea 2004

Dansk ICOM har efter ansøgning søgt Kulturarvsstyrelsen om rejsepenge til medlemmer af Dansk ICOM, der tillige er medlemmer af de internationale komiteers bestyrelser eller formelle arbejdsgrupper – midler der bliver administreret og videreformidlet af Dansk ICOM. Det overordnede tema for Generalkonferencen er “Museums and Intangible Heritage”. Ved selve Generalforsamlingen den 8. oktober har Dansk ICOM 5 stemmer. Forud for Generalkonferencen skal vi sammen med især de nordiske landes ICOM komiteer tage stilling og koordinere vores holdninger til en lang række forslag, der vil komme til afstemning på Generalforsamlingen. Det drejer sig om interne, administrative forhold – hvor arbejdsgrupper er i færd med at evaluere såvel de nationale som de internationale komiteers arbejde og fremkomme med forslag til deres fremtidige virke.
Men også nye etiske regler og en revurdering af museumsbegrebet skal diskuteres og vedtages. Interesserede kan følge med i det oprettede diskussionsforum i ICOM-L, hvor man kan tilmelde sig via ICOMs hjemmeside www .icom.org

Minikonference for danske og svenske museumsfolk

I forlængelse af arbejdet med at få ICOMs Generalkonference og Generalforsamling til Øresundsregionen i 2007 påtænker Dansk og Svensk ICOM at afholde en to dages konference over temaet “Bridging Cultures” og for at skabe kontakt og netværksforbindelser mellem museumsansatte på hver sin side af Øresund.
Mødet er foreløbigt planlagt til den 27. -28. april 2004 i Malmø.

Dot-museum

Dansk ICOM vil i 2004 formidle oplysninger og viden om det nye fælles Top-level domæne, som man i internationale ICOM kredse venter sig meget af.

Hundevagt vedr. UNESCO konventioner og ulovlig handel med kulturværdier

I 2004 vil Dansk ICOM intensivere kontrollen med overholdelse af UNESCO konventionen og øvrige bestemmelser vedr. ulovlig handel med kulturgenstande, som det fremgår af ICOM’s “røde lister”.
Dansk ICOM vil fortsætte denne dialog med de berørte auktionshuse og handlende og bestræbe sig på at udbrede kendskabet til ikke bare de internationale juridiske bestemmelser, men også de moralsk forpligtende regelsæt for korrekt opførsel i disse anliggender, og derved medvirke til at konventionen overholdes.

18. maj

Inspireret af den ret store opbakning omkring Den internationale Museumsdag i 2003 vil Dansk ICOM opfordre medlemmer og museer til at være med i Den internationale Museumsdag og Dansk ICOM vil fortsat påtage sig den koordinerende funktion. I 2004 falder Den internationale Museumsdag på en tirsdag og temaet er: “Museums and Intangible Heritage”.

Det administrative arbejde

Et nyt element i den daglige administration bliver indførelsen af studentermedlemsskab og de forespørgelser, der vil være forud. Vi vil også oprette en digital medlemsdatabase i forbindelse med medlemsudsendelsen til januar.

Bestyrelsen for ICOM-DK
Jesper Knudsen, formand