Årsberetninger

Årsberetning 2002-2003

Årsberetning fra Dansk ICOM 2002 -2003

Dansk ICOM i det forløbne år i overskrifter:

1. Krigen i Irak og efterfølgende plyndring af Nationalmuseet betyder nye udfordringer for ICOMs internationale arbejde.
2. Efter mange års tøven ratificerer Den danske Regering UNESCO’s deklaration fra 1970 om forbud mod ulovlig handel med kulturgenstande.
3. ICOMs Generalkonference i 2007 bliver ikke afholdt i Øresundsregionen, hvilket der er blevet arbejdet intensivt på i mere end tre år, men i stedet for i valsens hovedstad Wien.
4. Interessen hos danske museer for at afholde Den internationale Museumsdag den 18. maj var i år større end nogensinde og det giver blod på tanden med hensyn til de kommende år.

I Dansk ICOM er vi godt klar over at medlemsskabets adgang til offentlige museer overalt i verden – i hvert fald i princippet – er et af de store attraktive fordele om ikke den afgørende – ved ICOM. Det er også klart for ethvert medlem der har overværet den treårige Generalkonference eller møderne i Advisory Council, at det internationale ICOMs arbejde er præget af et betydeligt bureaukrati og en tung forretningsgang, der kan synes ganske overflødig og unødvendig set i en nøgtern dansk sammenhæng. Forholdet bunder måske i at ICOM omfatter langt hovedparten af alle selvstændige nationer, og at der ligesom FN og UNESCO som ICOM er en underafdeling af, er tale om en nødvendig og i virkeligheden gribende træning i demokrati og uddannelse til at være en del af det store museale fællesskab.

Irak-krigen

Men pludselig oplever vi, at ICOM som verdensomspændende organisation kan og vil træde i karakter og får bevist sin betydning langt udover det lille gratis plastic kort og de til tider langtrukne debatter og mærkværdige procedurer i ICOMs internationale organer.
Efter plyndringerne i Nationalmuseet i Bagdad kunne ICOM sammen med UNESCO yde et væsentligt bidrag til at mindske skaderne og orientere det internationale samfund, således at museer og handlende ikke uforvarende kunne komme til at overtræde forbuddet med ulovligt køb af stjålne kunstgenstande fra de berørte museer.
Hurtigt trådte eksperter fra hele verden sammen i Paris og udstak retningslinjer for, hvordan det internationale samfund – og museumssamfundet – skulle tackle situationen, og der blev udarbejdet en “Red List” over forbudte kunstgenstande, som kan ses på ICOMs hjemmeside www.ICOM.org.
Forløbet har også givet anledning til en lang række overvejelser om, hvordan man ved en evt. næste gang i endnu bedre tid kan afbøde eller helt undgå disse museale følgevirkninger .
ICOMs præsident Jaques Perot udsendte en udmærket forklarende redegørelse om forløbet i Irak og situationen omkring de forsvundne genstande – en redegørelse Dansk ICOM videresendte pr. mail til de statslige og statslige museer.

UNESCO-konvention

I Irak situationen og de mulige følgevirkninger på museumsområdet var det bestemt en fordel, at den danske regering netop havde underskrevet UNESCO konventionen om forbud mod handel med stjålne ulovligt udførte kulturgenstande.
I mange år har det været en mærkesag for ICOM – og Dansk ICOM – at den danske regering opgav sine ubeslutsomme og tøvende afventen og ved sin underskrift gaven klar melding til det internationale samfund og den danske museums- og kunsthandlerverden om dette forhold, der blev mere og mere penibelt som årene gik. Også på de årlige generalforsamlinger har dette forhold været berørt igen og igen. I 1997 holdt Dansk ICOM i forbindelse med sin generalkonference en minikonference om emnet med deltagelse af udenlandske eksperter og museumsfolk. Omend denne ratificering er en længe ønsket handling fra den danske regerings side er der imidlertid ikke grund til at hvile på laurbærefie. Det er vigtigt at diskutere og præcisere nødvendigheden af den mere nuancerede og restriktive UNIDROIT konvention fra 1996. Et arbejde Dansk ICOM vil medvirke til i de kommende år.

Generalkonferencen 2007

Trods ihærdige bestræbelser og et særdeles grundigt forarbejde lykkedes det som bekendt ikke, at få ICOMs treårlige Generalkonference med tilhørende Generalforsamling i 2007 til Øresundsområdet – København-Malmø. Der var to kandidater til værtsskabet, foruden Øresundsregionen også Østrigsk ICOM med værtssted i Wien, og her bliver det i 2007.
På Jens Breinegaards initiativ og med ham som utrættelig bannerfører havde Dansk ICOM sammen med Svensk ICOM udarbejdet et grundigt program for Generalkonferencen med tilhørende ganske præcise budgetudregninger .
De to kandidater var blevet bedt om at udarbejde budgetter, der baserede sig på et deltagerantal på 1500 – men de optimistiske østrigere fastholdt at operere med 3000 deltagere.
Bag ønsket om at få ICOMs Generalkonference til Øresundsregionen lå ønsket om at vise nye veje i ICOMs internationale arbejde. Det ville have været første gang to lande havde samarbejdet om værtsskabet, hvilket i sig selv var en realisering af konferencens foreslåede overskrift: Bridging Cultures. Men begge parter har også haft ønsket om at vise vejen for en ny måde at afuolde konferencen på, hvor vægten i højere grad lægges på det faglige indhold. Det ville medføre en mere decentral struktur og en større fokus på de internationale komiteer, samtidig med at man ville bibeholde hovedskelettet med fælles åbning og temadiskussion og fælles afslutning med afholdelse af Generalforsamlingen.
Begge kandidater havde – både i juni sidste år og i juni i år – ved Advisorymødet i Paris mulighed for at præsentere projektet, visionerne, den praktiske afvikling og økonomien bag, hvor det formodes at kandidatlandet selv står for en betydelig del af financieringen. Med et stort tilsagn fra det danske Kulturministerium og et tilsvarende fra svensk side var vi godt rustede på dette område.
Under mødet i dagene op til afstemningen modtog vi også mange tilkendegivelser om, at temaet Bridging Cultures med belysning af grænseoverskridende aspekter ved museumsarbejdet i bred forstand var særdeles interessant og aktuelt.
Men Advisory Council, der består af formændene for de nationale og internationale komiteer, foretrak med godt 60% mod knap 40% at Generalkonferencen skulle afholdes i Wien og på den gode gamle facon med et angiveligt lidt lavere omkostningsniveau end Øresundsforslaget turde byde på.
Sådan er det, og vi glæder os – med Jens Breinegaards ord efter afstemningen – til at møde de 2.999 øvrige deltagere i Generalkonferencen i Wien 2007.

Generalkonferencen 2004

Inden da gælder det Generalkonferencen i Seoul 2.-8. oktober 2004 med temaet: Museums and intangible Heritage. Det har hidtil knebet noget med informationerne og derfor er det på et noget tyndt grundlag vi, – med frist i september i år – indkaldte ansøgninger om rejsetilskud fra Dansk ICOMs medlemmer der sidder i internationale komiteers bestyrelser eller internationale arbejdsgrupper. Dansk ICOM har hidtil søgt og fået rejsetilskud fra Kulturarvsstyrelsen til bestyrelsen og ovennævnte gruppe af medlemmer. Nu er der imidlertid dukket lidt flere oplysninger op, og vi kan henvise potentielle deltagere til hjemmesiden:

Tilbage til Øresund

Vi har aftalt med vore svenske ICOM kolleger at vi under alle omstændigheder ville forsøge at styrke samarbejdet omkring Bridging Cultures på et bilateralt niveau. Derfor undersøger vi nu mulighederne for at afholde konference for danske og svenske museumsfolk i dagene 27. -28. april 2004. Vi mener, det i det store hele gode samarbejde vi har fået etableret bør fortsætte og udbygges til glæde også i det daglige for ICOMs medlemmer i de to lande.
Den nedsatte arbejdsgruppe består fra dansk side af Jens Breinegaard, Jesper Knudsen og Mikkel Scharff med sidstnævnte som kontaktperson. Vi i bestyrelsen er meget glade for at Jens Breinegaard har indvilliget i at fortsætte med at arbejde med Bridging Culture’s aspekter, omend projektet er i en lidt mindre størrelsesorden en oprindeligt tænkt.

18. maj – International Museumsdag

Gennem en længere årrække har ICOM afholdt International Museumsdag den 18. maj uanset ugedagen. Fra Dansk ICOMs side har vi flere gange inviteret den danske museumsverden til at deltage i arrangementet, men det er blevet ved spredte forsøg. Indtil i år, hvor vi besluttede endnu en gang at gøre opmærksom på dagen, som i år havde temaet “Museums and Friends” i øvrigt på dansk foranledning.
Det viste sig at en lang række museer gerne ville benytte sig af temaet og afholde vennearrangementer af forskellig slags og samtidig udnytte at den internationale museumsdag faldt på en søndag. Denne ganske store interesse har givet os mod til gå videre og ligefrem intensivere bestræbelserne på at få endnu flere museer til at være med til at afhodle international museumsdag. Også selvom dagen til næste år falder på en tirsdag. Temaet er “Intangible Cultural Heritage” – ligesom temaet for Generalkonferencen.

Medlemstal

Pr. 1. august i år har Dansk ICOM 736 individuelle medlemmer samt 25 institutionelle medlemmer. Den pæne medlemstilgang fra de senere år er fortsat, og vi er nu det sjette største medlemsland, målt i absolutte tal.
Denne styrke modsvares ikke af en tilsvarende høj deltagelse fra dansk side i de internationale komitéers bestyrelser. Det vil naturligt gå op og ned, men bestyrelsen er ved at overveje, hvordan vi kan støtte en udvikling henimod en større dansk deltagelse i internationale komitéer i det hele taget og i bestyrelserne i særdeleshed.
I det hele taget påtænker vi af flere grunde at opdatere oplysningerne i vores medlemskartotek. ICOM i Paris har meddelt at arbejdet med den tilgængelige digitale medlemsdatabase er udskudt på grund af besparelser og mandskabsmangel. Det betyder at Dansk ICOM ikke får automatisk besked om medlemmernes melden sig ind og ud af international komitéer, og samtidig har man fra Paris besluttet, at medlemmerne fremover kun kan være voting-medlem af en komite og at non-voting medlemskab af indtil to komitéer i princippet ophører. Det vil være muligt – mod betaling – at blive orienteret om arbejdet i øvrige komitéer – men fra nu af kun et egentligt medlemskab af en komité.
Vi vil også gerne på medlemsfortegnelserne have medlemmernes mailadresser til brug ved ønsket om hurtig kommunikation. Vi oplevede i foråret i forbindelse med Irak krigen at vi gerne hurtigt ville rundsende meddelelser fra ICOM i Paris og vi måtte nøjes med at rundsende til museerne.
Det var utilfredsstillende, men dog – syntes vi – bedre end ingenting. Derfor vil vi med januarudsendelsen lægge op til, at alle medlemmer opdaterer oplysninger i relation til deres medlemskab og at dette vil kunne ske primært via mailpost, men også via snailpost, for de der foretrækker det..
I øvrigt skal vi gøre opmærksom på ICOMs digitale debatforum ICOM-List (se: icom.museum/ICOM/distlists.html), som alle medlemmer kan tilmelde sig. Her får man vigtige meddelelser, f.eks. i forbindelse med Irak- krigen, her debatteres ihærdigt ICOMs fremtid, og mere specifikke emner diskuteres af de ihærdigt interesserede, som f.eks. udformningen af de etiske regler og definitionen på, hvad et museum er. En oplagt mulighed for hardcore ICOM-medlemmer til et flere gange dagligt ICOM kick.

Studentermedlemsskab

ICOMs Executive Council har besluttet, at studerende ved museumsrelevante fag skal have mulighed for at blive medlemmer af ICOM, dog uden medlemskab af internationale komiteer. Fra Dansk ICOM har vi egentlig ikke været begejstret for ideen med studentermedlemsskab.
Den vil give et stort administrativt besvær med at vurdere museumsrelevansen i de enkelte fag hos ansøgerne, og forestå overførelse fra studenter til almindeligt medlemskab. Men først og fremmest synes vi, at den nuværende ordning fungerer udmærket og hvor studerende faktisk kan opnå fuldgyldigt medlemskab med alle rettigheder, såfremt der er en reel museumstilknytning. Ydermere er rabatten på viderebetalingen til Paris kun på ca. 80 kr .
Men vi vil naturligvis loyalt administrere ordningen og kan på næste generalforsamling fortælle om de indhøstede erfaringer. Der der imidlertid ikke fra Paris foreligger præcise retningslinjer, vil vi administrere ordningen ud fra almindelig sund fornuft, men med udgangspunkt i den sædvanlige individuelle vurdering af alle ansøgere og ud fra den forudsætning, at et studentermedlemsskab kun kan opretholdes i fem år.

.museum

ICOM har i en årrække arbejdet med projekt dotmuseum, der har til mål at samle alle museer under en samlet netadresse og som supplement til museernes egne hjemmesider. Mikkel Scharff fra bestyrelsen har deltaget i møde i Berlin, hvor projektets aktuelle stade blev præsenteret og han vil efter den egentlige generalforsamling fortælle nærmere om dette nye tiltag.

ICOM Nord

En gang årligt afholdes møde blandt de nordiske ICOM komiteer. Møderne er uformelle, men altid ganske nyttige, fordi vi kan udveksle oplysninger og holdninger angående ICOMs internationale virke og forsøge at koordinere synspunkter og strategier. I år blev mødet afholdt den 24. -26. april i Reykiavik på Island. Her diskuteredes bl.a. den nordiske repræsentation i ICOMs Executive Council.
På Generalforsamlingen i Barcelona lykkedes det for første gang i mange år at få indvalgt en nordboer, Elisabeth Olofsson i Executive Council, og det med rigtig høje stemmetal. Fra næste Generalforsamling udvides Executive Council fra 10 til 16 medlemmer .
Dette har givet Per Rekdal mod på også at kandidere. Vi håber at det lykkes at få begge valgt og således yderligere styrke den nordiske røst i det internationale Executive kor.
Formanden – for Executive Council – Jaques Perrot skal afgå – efter 6 år på posten. Valget kommer til at stå mellem det nuværende medlem af Executive Council, italieneren Giovanni Pinna og den nuværende formand for Advisory Council Allissandra Cummins fra Barbados.

Navnet

På sidste generalforsamling blev det diskuteret om vi skal hedde Dansk ICOM eller ICOM Denmark, som bestyrelsen ellers var ved at nå frem til. Flere medlemmer pegede på problemer i den henseende, og vi blev opfordret til at spørge vores nordiske kolleger om hvilke overvejelser, de havde haft i den anledning. Det viste sig at man generelt kaldte sig ICOM Sweden/Norway etc. ude, men hjemme holdt fast ved navnet Svensk ICOM og Norsk ICOM. Således foranlediget er det bestyrelsens hensigt, at bibeholde vores mangeårige navn Dansk ICOM, hvilket nærværende beretning bærer præg af.

De mange små ting

Året igennem tager bestyrelsen og sekretariatet sig af en række mindre sager eller hjælper medlemmer i konkrete anledninger.
F .eks. har vi givet anbefalinger til et projekt angående konserverende stenhuggerarbejde i Rusland. Vi har klaget til ICOM i Paris over problemer med at anvende ICOM-kortet i Versailles. Og vi har forhørt os hos et auktionsfirma i et konkret tilfælde, hvor der kunne være risiko for omgåelse af gældende regler.
Sekretæren Vivi har året igennem været travlt beskæftiget med at føre nye potentielle medlemmer gennem de første stadier på vejen til fuldt medlemskab. Og med at erstatte bortkomne og itugåede kort. Kassereren har i et nært samspil med Museumstjenesten afviklet betalingerne til ICOM i Paris og aftegnet for rejseomkostninger.
Bestyrelsen har afholdt fire møder foruden mødet i dag forud for Generalforsamlingen. Det er et mere end normalt, og skyldes den ekstra indsats i forbindelse med 2007-bestræbelserne.

Jesper Knudsen