Referater

Referat af generalforsamlingen 2003

Referat af generalforsamling i Dansk ICOM
mandag den 3. november 2003 på Ny Carlsberg Glyptotek i København.

Til stede fra bestyrelsen:
Til stede var Marianne W. Asmussen, Margrethe Floryan (kasserer), Merete Ipsen, Vivi Jensen (sekretær), Jesper Knudsen (formand) og Mikkel Scharff. Der var afbud fra Nils Ohrt.

Formandens velkomst:
Formanden bød de 14 fremmødte velkommen, hvorefter han takkede Glyptoteket, fordi de beredvilligt havde stillet mødelokale til rådighed og hjulpet til med det praktiske.

Valg af ordstyrer/dirigent og formandens beretning:
Til ordstyrer valgtes Jørgen Selmer, Københavns Bymuseum, som indledte med at takke for valget, hvorefter han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter gav han ordet til formanden, der aflagde bestyrelsens beretning (se denne), som godkendtes af forsamlingen.

Diskussion affødt af formandens beretning:
Under den efterfølgende diskussion oplyste Lise Lundbæk, at ICOMs redlist Latin America (liste over særligt truede genstande) er forsinket, men dog i trykken, og hun opfordrede Dansk ICOM til at deltage i en pressekonference om red-list-arbejdet, bl.a. i lyset af en sag, hvor der for nyligt i et herværende auktionshus blev udbudt mexikanske genstande, der som type er anført på redlist. Det er hendes indtryk, at forhandlerne ved for lidt om de røde lister. Yderligere oplysning om emnet: http://icom.museum/ICOM/redlist/

Torben Lundbæk opfordrede ICOM til at gøre mere for at informere om etikken omkring handel med kulturgenstande. Han efterlyste i denne sammenhæng en følgelovgivning til Unesco-konventionen, samt påpegede nødvendigheden af, at også Unidroit-konventionen ratificeres Desuden kunne han oplyse, at kulturministeriet ikke fandt, at der var behov for en følgelovgivning, idet en genstand, der er kommet ind i Danmark inden ratificeringstidspunktet automatisk er lovlig, hvilket meget let kan vise sig at få uheldige konsekvenser. Lise Lundbæk oplyste desuden, at England er i færd med at udarbejde følgelovgivning til Unesco-konventionen, således at al handel med ulovligt importeret kulturgods forbydes. I Sverige har man nedsat et udvalg, der skal foreberede en følgelovgivning til konventionen, samt foreberede ratificeringen af Unidroit.
(Om Unidroit. http://www.unidroit.org/english/conventions/c-main.htm).

Formanden meddelte, at Dansk ICOM i første omgang agter at rykke kulturministeren for de lovede uddybende bemærkninger til den ratificerede Unesco-konvention. Lise Lundbæk påpegede det uheldige i, at Kulturarvsstyrelsen tilsyneladende endnu intet har foretaget sig i denne sag. Merete føjede hertil, at Kulturministeriet ikke mener, at en følgelovgivning er nødvendig, idet de statsstøttede museer ikke må eje eller handle med ulovligt importeret kulturgods, men de private museer kan stadig foretage tvilsomme indkøb uden at komme i konflikt loven. ICOM vil derfor fortsat presse på for at få konventionens bestemmelser til at gælde for samtlige danske museer og auktionshuse.

Der blev desuden spurgt til en Blue Shield-folder til uddeling til danske soldater, der gør tjeneste i udlandet (om Blue Shield: http://www.ifla.org/blueshield.htm). Dansk ICOM har i denne sag for et par år siden kontaktet forsvarskommandoen, der dog afviste forslaget, idet de selv mener at informere tilstrækkeligt. Det er Dansk ICOM imidlertid ikke overbevist om, at de gør, og vi agter derfor at gøre endnu et forsøg. Det vil dog være nytteløst at udarbejde en folder, som forsvaret ikke ønsker at uddele, og det er derfor nødvendigt, at der etableres et samarbejde, før der arbejdes videre med planen.

Regnskab og budget:
Herefter fremlagde kassereren det med indkaldelsen fremsendte regnskab, der godkendtes. Det samme gjorde budgettet for 2004.

Nye medlemmer og kontingent:
Herefter oplæstes navnene på 65 nye individuelle medlemmer, der alle godkendtes (vedlagt). Der er ikke indmeldt nye institutioner. Der orienteredes om det nyindførte studentermedlemsskab, ifølge hvilket ICOM fremover accepterer medlemmer, der studere et museumsrelevant fag. Studentermedlemmer kan dog ikke tilslutte sig en international komite. I Dansk ICOM har vi hidtil accepteret studerende med museumstilknytning som fuldgyldige medlemmer til fuldt kontingene, og vi er ikke begejstrede for den nye medlemskategori, idet den vil blive vanskelig at administrere. Hvilke fag er f.eks. museumsrelevante – eller måske skal man snarere spørge om, hvilker der ikke er! Der skal også føres kontrol med, hvornår den studerende ikke er studerende længere, hvilket heller ikke bliver let, men vi vil naturligvis loyalt forsøge at administrere den nye medlemskategori. Ved en fejlberegning var kontingentforslaget i indkaldelsen sat til det samme som pensionist-medlemsskabet, men efterfølgende har vi opdaget, at afgiften på et studentermedlem er så høj, at Dansk ICOM ville sætte penge til, hvis det angivne beløb fastholdtes. Vi foreslog derfor et kontingent på 415 kr. Dette tilsluttede forsamlingen sig, ligesom man enstemmigt vedtog den i øvrigt foreslåede kontingentforhøjelse, der er affødt af øgede afgifter til Paris.

Medlemskontingentet for 2004 bliver således:

for individuelle medlemmer: 495 kr.

for pensionister: 310 kr.

for studentermedlemmer: 415 kr.

for institutionelle medlemmer:
1-5 ansatte: 2395 kr.

5-20 ansatte: 3495 kr

flere end 20 ansatte: 4550 kr.

Valg til bestyrelsen:
Marianne W. Rasmussen og Nils Ohrt ønskede at udtræde af bestyrelsen, og da formanden Jesper Knudsen skulle afgå efter at have været ”officer” i seks år (fire år som sekretær og to som formand), skulle der også vælges ny formand.

Bestyrelsen foreslog Merete Ipsen, Kvindemuseet i Danmark, der valgtes.

Sekretæren og kassereren var ikke på valg.

Til de tre ”menige” poster foreslog bestyrelsen Jesper Knudsen, der tidligere har været ”menigt” medlem i fire år, og som derfor kan sidde to år til. Desuden foresloges de to suppleanter, Peter Ludvigsen, Arbejdermuseet, og Jan Steen Jacobsen, Odsherreds Museer. Alle tre indvalgtes uden modkandidater.

Bestyrelsen i 2004 tager sig dermed således ud:

Merete Ipsen, formand
Vivi Jensen, sekretær
Margrethe Floryan, kasserer
Jan Steen Jacobsen
Jesper Knudsen
Peter Ludvigsen
Mikkel Scharff

Som nye suppleanter valgtes Vibeke Petersen, Musemshøjskolen, og Jacob Salvig, Svendborg Zoologisk Museum.

Til revisorposten genvalgtes Annette Damm, og Niels Oxenvad fortsætter som revisorsuppleant.

Arbejdsplanen:
Formanden fremlagde derefter arbejdsplanen for 2003 (vedlagt). Der var efterfølgende spørgsmål til museumsdagen 18. maj. Den har i 2004 temaet ”Intangible heritage”, og en mundret og letforståelig, men alligevel dækkende oversættelse har været diskuteret længe og grundigt i bestyrelsen uden at vi er nået frem til en formulering, der vil egne sig i markedsføringen. Forslaget ”Immateriel kulturarv”, som foresloges af en deltager, sælger næppe billetter. Det er dog et meget rummeligt tema, som bl.a. let kan relateres til et af tidens hotteste mode-mantraer: ”Den gode historie”. ”Intangible heritage” er også temaet for generalkonferencen i Sydkorea i 2004, og Mikkel Scharff oplyste, at man her bl.a. definerer det som religion samt dans, musik, fortælling og håndværkstraditioner, hvilket jo giver ethvert museum adskillige muligheder at trække på. Janne Laursen pegede på religionen som et oplagt emne, og hertil føjede Kristian Jakobsen kunsten, hvis indhold til alle tider har været præget af ”intangible heritage”.

Ang. generalkonferencen i Sydkorea er der hidtil kun kommet meget sparsom information. Interesserede henvises til http://icom.museum/ICOM/general-conference2004.html.
Indtil videre er deltagerne kun blevet stillet meget dyre hoteller og hoteller af vandrehjemtypen i udsigt, og arrangørerne er derfor blevet bedt om at udbyde flere mellemklassehoteller.

Eventuelt:
Under eventuelt slog Georg Brock-Nannestad til lyd for, at museerne gør de fotografier, som de har copyright på, tilgængelige for forskningen uden vederlag.

Formanden sluttede af med at takke for fremmødet, og herefter orienterede Mikkel Scharff om .museum (et forsøg på at etablere et internet-domæne for museer, der lever op til ICOMs museumsdefinition). Herefter orienterede direktøren for Ny Carlsberg Glyptotek Flemming Friborg, og trods det fremskredne tidspunkt gav han en engageret fremstilling af museets store ombygningsprojekt 2006, der bla. indebærer nye publikumsfaciliteter og en nyopstilling af de faste samlinger.

Referent Vivi Jensen
December 2003