Årsberetninger

Årsberetning 2003-2004

Årsberetning fra Dansk ICOM 2003-2004

Ved generalforsamlingen i november 2003 sagde bestyrelsen farvel til Marianne Asmussen og Niels Orth. Peter Ludvigsen, Arbejdermuseet, og Jan Steen Jacobsen, Odsherred Museum, blev valgt ind i bestyrelsen.

Det er stadig nyt, at Unesco-konventionen fra 1970 til opdæmning mod illegal handel med kulturværdier samt Haag-konventionen fra 1954 om beskyttelse af kulturminder under væbnet konflikt har gyldighed for Danmark. Oplysningsmateriale om, hvordan konventionerne efterleves, har Kulturarvsstyrelsen fået til opgave at udarbejde. Det er ikke færdiggjort og derfor heller ikke offentliggjort. Vi har henvendt os til Kulturministeriet med forespørgsel om, hvor sagen står, og har forespurgt ved Kulturarvsstyrelsens årsmøde til materialet – begge steder med det svar, at der arbejdes på det.

Ligeledes har vi udtrykt interesse for de tværministerielle analyser af, hvad der skal til for at Danmark kan tiltræde Unidroit-konventionen om tilbagelevering med økonomisk kompensation til de, der i god tro er i besiddelse af stjålne eller illegalt importerede kulturværdier. Således har vi blidt men bestemt rykket for en udvikling i sagen, men har ikke anvendt stærkere offensive strategier. (I de nordiske lande er det således, at Danmark, Sverige, Norge og Finland har ratificeret Haag-konventionen, Norge også Unidroit-konventionen, Sverige og Danmark Unesco-konventionen, Finland har ratificeret begge konventioner og Island ingen).

Det årlige møde mellem de 5 nordiske lande i ICOM-Nord blev afholdt i Trondheim i april. De tre hovedtemaer var de internationale konventioner, ICOM-Europa og forholdet til de nationale museumsorganisationer.

En udveksling af erfaringer om de respektive landes ratificeringer af konventionerne er på dagsordenen, indtil alle 5 lande har ratificeret de udmærkede konventioner og dermed viser Norden som et samlet sted, hvor man aktivt beskytter kulturværdier og forebygger illegal eksport og import over landegrænser.

En fælles holdning til mest mulig demokrati i den nye regionale komité, som ICOM-Europa er, blev aktuel, da der blev lagt op til, at bestyrelsen for den Europæiske komité ville bruge forskudt tid for igangsætningen til at unddrage sig et nyvalg. Den fælles skandinaviske røst kan måske ikke revolutionere det ICOM’ske bureaukrati, men kan fastholde betydningen af demokratiske spilleregler, som faktisk findes i ICOMs vedtægter.

Forholdet til de nationale museumsforeninger er i både Sverige og Norge præget af rivalisering. Det har vi ikke i Danmark. Det kan skyldes, at dansk ICOM ikke modtager egentlige bevillinger til administration og aktiviteter og derfor ikke har tradition for at agere med tiltag i museumsoffentligheden, som kan virke konkurrerende.

ICOMs internationale museumsdag den 18. maj blev markeret en del steder i landet. Via KUAS’ udsendelsesliste blev der fra bestyrelsen rundsendt en forhåndsmeddelelse til alle landets museer. Temaet var ‘Den immaterielle kulturarv’.

Næste år bliver det fælles tema ‘Bridging Cultures’- et tema, som det dansk-svenske arbejde på at få ICOMs generalkonference til Øresundsregionen i 2007 hvilede på.

Det glæder os, at Kulturministerens udmelding om ‘Historiens dag’ (i 2005) er lagt den søndag, som ligger i forlængelse af 18. maj ugen, hvilket giver museerne mulighed for at markere, at de fleste gennem ICOM er med i det internationale museumsnetværk. Det er tilfredsstillende for ICOM, at Kulturarvsstyrelsen har bragt dette tidsmæssige sammenfald i stand.

Da det stod klart, at Wien bliver vært for ICOM 2007, fortsatte initiativtagerne til ‘Bridging Cultures’ på dansk og svensk side med at forberede et mindre seminar, som indledning til et netværkssamarbejde. Arbejdsgruppen fra dansk og svensk ICOM døbte netværket MUSUND og indbød til et to-dages seminar 23.-24. september 2004 for danske og svenske museumsansatte, studerende ved museer og øvrige kulturaktører omkring temaet ‘Bridging Cultures’. Seminariet blev afholdt på øen Hven i Øresund og gennemført med støtte fra Region Skåne. Seminariet talte 75 deltagere og foredragsholdere fordelt på 41 museer, institutioner og firmaer fra hele Øresundsregionen. Man kan læse nærmere om seminaret, samt om de forskellige workshops på MUSUNDs hjemmeside http://www.musund.net

I løbet af året har vi arbejdet på at få opdateret dansk ICOMs hjemmeside med beretninger og referater fra de seneste år. Der bliver løbende lagt nyheder af forskellig art ud på hjemmesiden. Nationalmuseet har venligst tilladt, at ICOMs hjemmeside fortsat ligger på Nationalmuseets server. Man kan derfor komme til hjemmesiden enten ved at bruge Dansk ICOMs ‘.museum’-adresse eller Dansk ICOMs adresse på Nationalmuseet: (http://denmark.icom.museum ELLER http://icom.natmus.dk).

I ønske om at kunne kontakte medlemmerne af Dansk ICOM hurtigt og billigt er vi begyndt at distribuere forsendelser via e-mail til de medlemmer, som har opgivet e-mail adresser til ICOM i Paris eller direkte til Dansk ICOMs sekretær. Medlemmer, som gerne vil modtage informationer via e-mail, og som ikke har meddelt deres e-mail adresser, opfordres til at sende denne (med tilhørende ICOM nummer) til sekretæren. Papirudsendelser vil indtil videre fortsætte til de medlemmer, som ikke ønsker eller kan modtage informationer via e-mail.

Årets store begivenhed må siges at være generalkonferencen i Seoul i Korea. Det er første gang, den tre-årige generalkonference holdes i et asiatisk land. Tre fra bestyrelsen og derudover ni andre danske ICOM medlemmer deltog i konferencen og i internationale komitémøder. Med ‘Museums and Intangible Heritage’ – immateriel kulturarv – som tema var festtaler og arbejdsgruppe præget af at definere og undersøge bæredygtigheden i dette tema.

Et mangeårigt arbejde på at opdatere de etiske regler blev afsluttet. Generalkonferencen vedtog det nye regelsæt. Hovedindholdet er det samme, men der er sket opdateringer og forenkling af sproget.

Efter hjemkomsten har vi straks kastet os ud i at få dem oversat. De lægges dels på dansk ICOMs hjemmeside, dels forsøger vi at få dem trykt og rundsendt som indstik i et nummer af Danske Museer.

Dansk ICOM har efter indbydelse deltaget i et møde i Odense med Samrådet for Museumsorganisationerne, hvor de tre museumsforeninger præsenterede overvejelser om én fælles museumsorganisation.

Dansk ICOM er som noget nyt blevet bedt om at udpege en repræsentant til Museumshøjskolens bestyrelse. Jesper Knudsen har påtaget sig opgaven.

Peter Ludvigsen har overtaget posten som ICOMs repræsentant i Kulturministeriets ophavsretsudvalg.

Dansk ICOM har fulgt sagen om en auktion, hvor et museum solgte kulturhistoriske genstande, der er bjerget fra et skibsvrag. Dette må siges at være problematisk i forhold til ICOMs charter vedrørende beskyttelse af den undersøiske kulturarv og de museumsetiske regler, og det er også i strid med danske museers almindelige praksis.

Vi har anmodet Kulturarvsstyrelsen om aktindsigt, ligesom vi har været i kontakt med museumsledelsen – hvor der henvises til, at der vil finde en evaluering sted. Den foreligger ikke endnu, men på grund af sagens principielle karakter vil vi følge den og afventer evalueringen.

Der er indsendt ansøgning til Kulturarvsstyrelsen om tilskud til bestyrelsens udenlandsrejser i løbet af 2005 samt til danske ICOM-medlemmer med sæde i de internationale komitéers bestyrelser o.l. Det er det største antal aktive bestyrelses- og arbejdsgruppemedlemmer af internationale komiteer, vi endnu har videreformidlet rejseplaner for. Det er positivt, at så mange trods benhård prioritering af tid lægger kræfter i det internationale professionelle museumsarbejde.

Merete Ipsen