Referater

Referat af generalforsamlingen 2004

Referat af Dansk ICOMs generalforsamling 2004:

Kunstmuseet ARoS, 1. november 2004 kl. 14.

Til stede fra bestyrelsen:
Bestyrelsen var repræsenteret af Merete Ipsen (formand), Vivi Jensen (sekretær) og Jan Steen Jacobsen. Der var afbud fra Margrethe Floryan (kasserer), Jesper Knudsen, Peter Ludvigsen og Mikkel Scharff.

1. Dirigent:
Til dirigent valgtes Annette Damm, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Årsrapport:
Herefter aflagde formanden, Merete Ipsen, bestyrelsens årsrapport (fremsendt med mødeindkaldelsen, kan desuden læses på Dansk ICOMs hjemmeside, http://denmark.icom.museum/ICOM_DANMARK_ber03_04.htm), der efterfølgende godkendtes af de fremmødte. Formanden orienterede desuden om bestyrelsens planer om for fremtiden så vidt muligt at benytte e-mail i kommunikationen med medlemmerne. Det vil dog fortsat være nødvendigt at benytte papirpost ved fremsendelse af girokort og årslabel.

3. Regnskab 2003 og budget 2005:
I kassererens fravær fremlagde formanden regnskabet (se http://denmark.icom.museum/ICOM_DANMARK_regnskab_03.htm), der godkendtes. I forbindelse med budgetfremlæggelsen (se http://denmark.icom.museum/ICOM_DANMARK_budgetforslag_05.html), der også godkendtes, kunne bestyrelsen oplyse, at den bebudede mindre stigning i kontingentet ikke ville blive nødvendig, og der foresloges i stedet uændret kontingent, se punkt 6 herunder.

4. Nye medlemmer:
Navnene på 76 nye medlemmer oplæstes. Alle godkendtes af forsamlingen.

5. Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

6. Kontingentfastsættelse
Som nævnt i forbindelse med budgetfremlæggelsen under punkt 3 blev det besluttet at holde kontingentet uændret i 2005:

individuelle medlemmer: 495 kr.
medlemmer, der er gået på pension: 310 kr.
studentermedlemmer: 415 kr.
institutionelle medlemmer:
1-5 ansatte: 2395 kr.
5-20 ansatte: 3495 kr.
flere end 20 ansatte: 4550 kr.

7. Valg til bestyrelsen:
Merete Ipsen genvalgtes til formandsposten.
Vivi Jensen har været sekretær i 6 år og kan ikke genvælges. I stedet foresloges bestyrelsesmedlem Mikkel Scharff, der valgtes.
Margrethe Floryan har været kasserer i 6 år og kan ikke genvælges. I hendes sted indvalgtes Villy Jensen, Museumstjenesten.
Jesper Knudsen, Jan Steen Nielsen og Peter Ludvigsen var ikke på valg. Da Margrethe Floryan ikke har siddet som ”menigt” bestyrelsesmedlem i de 6 år, der er maksimum, valgtes hun til den vakante plads.

Bestyrelsen i 2004 tager sig dermed således ud:
Merete Ipsen, formand
Mikkel Scharff, sekretær
Villy Jensen, kasserer
Margrethe Floryan
Jan Steen Jacobsen
Jesper Knudsen
Peter Ludvigsen

8. Valg af suppleanter:
Jacob Salvig, Svendborg Zoologisk Museum, blev genvalgt som suppleant. Som ny suppleant valgtes Inge Merete Kjeldgaard, Esbjerg Kunstmuseum

9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Til revisorposten genvalgtes Annette Damm, og Niels Oxenvad genvalgtes som revisorsuppleant.

10. Generalkonferencen i Seoul, 2004:
Formanden orienterede om udfaldet af generalkonferencen i Korea (interesserede henvises til http://icom.museum), suppleret af to af de i alt 12 danske deltagere, Jytte Thorndal, Elmuseet, og Ole Capion, ARoS, som begge havde været meget begejstrede for konferencen. Af stor vigtighed for vore medlemmer er det, at ICOMs nye etiske regler blev vedtaget (jfr. ovenfor). På dansk ICOMs hjemmeside vil der blive lagt et udvalg af rejseberetninger fra danske delegater, se http://denmark.icom.museum/ICOM_DANMARK_rejseberetning_Seoul_2004.htm

11. Arbejdsplan 2005:
Formanden fremlagde mundtligt Dansk ICOMs arbejdsplan for 2005, der indeholder følgende hovedpunkter:

– ICOMs nye etiske regler vil så hurtigt som muligt blive oversat til dansk, hvorefter de vil blive trykt, samt naturligvis udlagt på Dansk ICOMs hjemmeside. Den engelsk- og fransksprogede version kan læses på ICOMs hjemmeside.

– Der vil fortsat blive lagt pres på KUAS ang. det opfølgningsmateriale, man stillede i udsigt, da Unesco-konventionen blev vedtaget, og vi vil desuden arbejde på at få sat gang i udredningsarbejdet i forbindelse med forberedelserne til ratificeringen af Uni Droit-konventionen (se http://www.unidroit.org/english/conventions/c-main.htm).

– I lyset af en nylig afholdt auktion på et dansk museum vil bestyrelsen desuden efterforske, om denne og lignende aktiviteter er forenelige med ICOMs museumsetiske regler.

12. Eventuelt:
Under ”eventuelt” var der spørgsmål om, hvordan man får oplyst, hvem der i øvrigt er medlem at den internationale komite, man har valgt at være med i. Bestyrelsens svar er, at man skal henvende sig til komiteens bestyrelse, som man kan finde frem til via ICOMs hjemmeside.

Desuden blev bestyrelsen bedt om at redegøre for, hvordan de, der ønsker det, fortsat kan få meddelelser fra ICOM som almindelig post. Formanden lovede, at der vil blive fundet en procedure, som tilgodeser dette.

Formanden sluttede af med at takke for fremmødet.

—————————–

Før selve Generalforsamlingen gav Jens Erik Sørensen en introduktion til – samt foreviste dele af – ARoS, hvorefter Dorthe Aggerholm viste rundt i Fælleskonserveringens nye lokaler. En varm tak til begge fra Dansk ICOM.

—————————–
Referent: Vivi Jensen
November 2004