Årsberetninger

Årsberetning 2004-2005

Årsberetning fra Dansk ICOM 2004-2005

Generalforsamlingen i november 2004 blev afholdt på ARoS og indledt med rundvisning i museet ved Jens Erik Sørensen og i Fælleskonservering Øst ved Dorte Aggerholm.

Valget gav følgende ændringer i bestyrelsens sammensætning: Vivi Jensen, sekretær, måtte efter vedtægterne forlade bestyrelsen. Margrethe Floryan blev genvalgt, men kunne efter vedtægterne ikke længere varetage kassererposten. Villy Toft Jensen blev nyvalgt til bestyrelsen og overtog kassererhvervet, mens Mikkel Scharff blev genvalgt og valgt som sekretær. Merete Ipsen blev genvalgt som formand. Jesper Knudsen, Peter Ludvigsen og Jan Steen Jacobsen fortsatte uden at være på valg.

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Der er i årets løb optaget en del nye medlemmer. Heraf flest ordinære medlemmer, kun ganske få studentermedlemmer og få institutionelle medlemmer.

Oversættelse til dansk af den engelske version af de nye museumsetiske regler blev igangsat og gennemskrevet første gang af en professionel oversætter. Han anvendte imidlertid ikke de fagtermer, som normalt bruges i museumssammenhænge. Derfor videresendte vi hen på året materialet til Ole Strandgaard. Han er museumsfagkyndig og indvilgede i at gennemskrive vedtægterne på godt museumsdansk.

De museumsetiske regler gav anledning til, at bestyrelsen har interesseret sig konkret for en auktion af mønter fra et skibsvrag bjerget i fremmed farvand, som Højlund auktionshus henlagde til lokaler i Handels og Søfartsmuseet. ICOMs bestyrelse har skriftligt gjort museet opmærksom på, at vi finder de etiske regler tilsidesat. At anvende et museum som ramme for varesalg af effekter, som i princippet kunne være genstande i samlingen, medvirker til at øge den kommercielle værdi for auktionshuset og skader en klar kommunikation til offentligheden om, at museer ikke handler med kulturarvsgenstande. Bestyrelsen fik bistand af en marinearkæolog og en møntkyndig, to medlemmer med specifik fagviden, til vurdering af fundomstændigheder, handelsvarer og forløbet, og havde efterfølgende en brevkorrespondance med museet med en klar melding fra dansk ICOM om, at vi vurderer, at museet havde bevæget sig ud i en gråzone i relation til de museumsetiske regler.

Sagen har givet anledning til flere diskussioner i bestyrelsen om, hvordan ICOM kan medvirke til at højne bevidstheden om de etiske regler. Samarbejde mellem erhvervsliv og museerne er kommet for at blive. Vi må medvirke til, at det udvikler sig sådan, at det ikke bringer os i konflikt med basis i museernes non-profit virksomhed.

Bestyrelsen har besluttet at optrykke den nye version af de etiske regler i et oplag, som rækker til en bred udsending, som omfatter medlemmerne af dansk ICOM, museumsbestyrelser, tilskudsmyndigheder, auktionshuse, folkebibliotekerne m.v.

Vi har gennem året anvendt hjemmesiden mere systematisk, således at relevante informationer løbende lægges ud.

Vi har endvidere genoptaget en tidligere praksis med indkaldelse af rapporter fra møder i internationale komitéer og andre rejser som forudsætning for at få rejsestøtte. Som noget nyt lægges rapporterne på hjemmesiden. På denne måde kan vi sprede viden om arbejdet i komitéerne, men vi håber også, at det kan virke motiverende for andre, som kunne få lyst til at lade sig opstille til bestyrelsesarbejde i en international komité – eller i den nationale.

Kulturarvsstyrelsen har i lighed med tidligere år ydet tilskud til, at dansk ICOM kan give støtte til rejse og ophold for medlemmer, som lægger et stykke arbejde i en international komité. Rejsestøtte til deltagelse i internationale komiteer er i det forløbne år givet til:
Katia Johansen, møde i ICOMs Costume Comité
Jytte Thorndahl, møde i CIMUSET
Mirjam Gelfer-Jørgensen, møde i ICOM-ICDAD
Lisbeth Torp møde i CIMCIM
Mikkel Scharff, møde i ICOM-CC

Alle er medlemmer af bestyrelserne for de respektive komitéer.

Endvidere har Merete Ipsen og Mikkel Scharff fået rejse til møde i ICOM-nord og Merete Ipsen også til møde i Advisory Council.

Mødet mellem de fem nordiske nationalkomitéer kaldet ICOM-nord blev afholdt i Göteborg. Endnu et udbytterigt møde om end det ingen formelle kompetencer har, Hovedtemaet var de museumsetiske regler. I lighed med Danmark, havde den svenske komité haft brevveksling med et stort museum vedrørende et auktionsfirmas lån af lokaler på museet. Den norske komité har udviklet et kursusmodul, som de tilbyder i form af woork-shops i håndtering af de museumsetiske regler.

Et af hovedpunkterne på mødet i Advisory Counsil i Paris var UNESCO-konventionen om ’Culturel Diversity’, hvis formål er at beskytte diversitet i kulturelle sammenhænge og kunstneriske udtryk.

Danmark gjorde sig til talsmand for bedre og hurtigere medlemsservice fra Paris i forbindelse med optagelse af nye medlemmer. Systemet med opdatering af medlemsdatabase og udstedelse af nye medlemskort synes en overgang at være gået helt i stå – forståeligt nok p.gr.a. kontorflytning og skift af generalsekretær, men urimeligt for medlemmerne.

Den internationale museumsdag 18.maj over temaet ’Bridging Culture’ kom til at stå i skyggen af Historiens Dag den 22. maj. Oprindeligt var vi glade for, at det nye initiativ fra Kulturministeriet lagde sig tæt op ad museumsdagen, som de foregående år havde haft et voksende antal af markeringer på museer rundt om i landet. Men det var ikke tilfældet i år.

Gennem sin plads i Museumshøjskolens bestyrelse har dansk ICOM søgt at bakke op om, at Museumshøjskolens formål omkring museumsprofessionens udvikling og efteruddannelse gives så gode betingelser som muligt, og at Museumshøjskolen i sit virke bevarer sin tilknytning til ICTOP.

En del af bestyrelsen har sammen med kollegaer fra (syd)svensk ICOM haft forberedende møder til gennemførelse af ’MUSUND’-seminar 2 med temaet ’Nytten af museer’ i forlængelse af det arbejde, som var lagt i temaet Bridging Culture som forberedelse til den generalkonference, vi ikke får til området. Det efterfølende semninar blev afholdt den 28.-29. september 2005 på LO-skolen i Helsingør med deltagelse af i alt 70 personer fra begge sider af sundet.

Sidst på året er der indsendt ansøgning til KUAS om støtte til distribuering af ICOMs etiske regler i 2006 og til rejser og møder for 7 medlemmer i bestyrelser for internationale komitéer, formandens deltagelse i Advisory Commité og afholdelse af ICOM-nord mødet i Danmark.

I anledning af kulturministerens meddelelse om tiltrædelse af UNESCO konventionen om Kulturel Mangfoldighed udtrykte vi i et brev vores glæde over dette og bad samtidig om at blive opdateret på, hvor sagerne om informationsmateriale vedrørende UNESCO 70 om forebyggelse af illicit traffick og om den tværministerielle undersøgelse af dansk ratificering af Unidroit vedrørende tilbagelevering befinder sig.

Merete Ipsen