Referater

Referat af generalforsamlingen 2005

Referat af Dansk ICOMs generalforsamling 2005
Arbejdermuseet, 7. november 2005 kl. 14.

Til stede fra bestyrelsen:

Bestyrelsen var repræsenteret af Merete Ipsen (formand), Mikkel Scharff (sekretær), Villy Toft Jensen (kasserer), Margrethe Floryan, Jan Steen Jacobsen, Jesper Knudsen, Peter Ludvigsen.

1. Dirigent: Til dirigent valgtes Henrik Bjerre, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Årsrapport: Herefter aflagde formanden, Merete Ipsen, bestyrelsens årsrapport, der kan læses på Dansk ICOMs hjemmeside, (se http://denmark.icom.museum/ICOM_DANMARK_ber04_05.html). Årsrapporten blev godkendt af de fremmødte. Formanden omtalte bl.a. Bestyrelsens brug af e-mail og informationer på Dansk ICOMs hjemmeside i kommunikationen med medlemmerne. Dog vil det fortsat være nødvendigt at benytte papirpost ved fremsendelse af girokort og årslabel. Man kan endvidere anmode om at modtage modtage øvrige informationer som papirpost, hvis man ikke har eller kan skaffe internetadgang

3. Regnskab 2004 og budget 2006: Kassereren, Villy Toft Jensen, regnskabet for 2004 (se http://denmark.icom.museum/ICOM_DANMARK_regnskab_04.html), der godkendtes. Herefter fremlagde kassereren budget for 2006 (se http://denmark.icom.museum/ICOM_DANMARK_budget_06.html), der også godkendtes.

4. Nye medlemmer: Navnene på 63 nye medlemmer blev gennemgået. Alle godkendtes af forsamlingen.

5. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

6. Kontingentfastsættelse Det – under pkt.3 – godkendte budget for 2006 var baseret på uændret kontingentet i 2006.
Kontingentet for 2006 blev derfor følgende:
Individuelle medlemmer: 495 kr.
Medlemmer, der er gået på pension: 310 kr.
Studentermedlemmer: 415 kr.
Institutionelle medlemmer:
1-5 ansatte: 2395 kr.
6-20 ansatte: 3495 kr.
flere end 20 ansatte: 4550 kr

7. Valg til bestyrelsen: Følgende bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg og fortsatte i bestyrelsen: Margrethe Floryan, Merete Ipsen, Villy Toft Jensen og Mikkel Scharff. Bestyrelsesmedlemmerne Peter Ludvigsen og Jan Steen Jacobsen genopstillede begge og blev genvalgt. Vinnie Nørskov (Antikmuseet, Århus) blev indvalgt i bestyrelsen efter Jesper Knudsen, som ikke kunne genopstille. Merete Ipsen genvalgtes til formandsposten, Villy Toft Jensen og Mikkel Scharff fortsatte som henholdsvis kasserer og sekretær.
Bestyrelsen i 2005 tager sig dermed således ud: Merete Ipsen, formand Mikkel Scharff, sekretær Villy Jensen, kasserer Margrethe Floryan< Jan Steen Jacobsen Peter Ludvigsen Vinnie Nørskov 8. Valg af suppleanter: Jacob Salvig, Svendborg Zoologisk Museum, blev genvalgt som suppleant. Som ny suppleant valgtes Anders Ekstrøm, Kroppedal Museum 9. Valg af revisor og revisorsuppleant: Til revisorposten genvalgtes Annette Damm, og Niels Oxenvad genvalgtes som revisorsuppleant. 10. ICOMs museumsetiske regler: I forlængelse af årsrapportens redegørelsen om bestyrelsens arbejde med de etiske regler, var hensigten med dette punkt at give mulighed for en diskussion om emnet. Hans Jeppesen, Handels- og Søfartsmuseet, havde ikke været i stand til at komme og deltage i diskussionen. Deltagere i generalforsamlingen drøftede og kommenterede nogle af de problemer, de museumsetiske regler var beregnet til at løse. Senere vil der blive mulighed for en bredere diskussion når de etiske regler foreligger i dansk udgave på tryk. Hvis der bliver mulighed for det, på et særskilt seminar om emnet i anledning af ICOMs 60års jubilæum. Ellers på næste generalforsamling i efteråret 2006 11. Arbejdsplan 2006: Formanden fremlagde Dansk ICOMs arbejdsplan for 2006. Arbejdsplanen, der blev godkendt, findes i fuld ordlyd på Dansk ICOMs hjemmeside: se http://denmark.icom.museum/ICOM_DANMARK_arbpla05_06.html 12. Eventuelt: Formanden, Merete Ipsen, takkede afgående bestyrelsesmedlem, Jesper Knudsen, for mange års arbejde i bestyrelsen, herunder både hans arbejde som sekretær og som formand. Før selve Generalforsamlingen gav Arbejdermuseets direktør Peter Ludvigsen en introduktion til – samt foreviste dele af – Arbejdermuseet. Formanden takkede Peter Ludvigsen mange gange for husly og for rundvisningen, samt takkede Henrik Bjerre for godt lederskab som ordstyrer. Endelig sluttede formanden af med at takke for fremmødet. Referent: Mikkel Scharff, Dansk ICOM sekretær, december 2005