Årsberetninger

Årsberetning 2005-2006

Årsberetning fra Dansk ICOM 2005-2006

Dansk ICOM afholdt generalforsamling i København på Arbejdermuseet den 7. november 2005.

Jesper Knudsen trådte ud af bestyrelsen. Som nyt medlem blev valgt Vinnie Nørskov, Antikmuseet, Århus Universitet.

Bestyrelsens sammensætning har set sådan ud: Merete Ipsen, formand, Mikkel Scharff, sekretær, Villy Jensen, kasserer, Margrethe Floryan, Peter Ludvigsen, Jan Steen Jacobsen og Vinnie Nørskov.

I årets løb er afholdt 4 bestyrelsesmøder og et ICOM-nord møde.

Det har været en arbejdende bestyrelse, som til oversættelse af de museumsetiske regler til dansk har brugt mange timer på læsning, oversættelse, genlæsning og sproglige forbedringer, før den danske tekst var tilfredsstillende. Bestyrelsen traf undervejs i forløbet det valg at fravige fra en absolut ordret oversættelse fra den engelske version til en læsevenlig oversættelse med anvendelse af danske museumsfaglige sprogudtryk og forståelige vendinger. Formålet er, at såvel museumsansatte som personer uden for museerne skal kunne læse og forstå ICOMs museumsetiske regler. For at have originalversionen ved hånden blev den engelske originaltekst trykt efter den nye danske oversættelse.

Efter sommerferien 2006 blev de etiske regler sendt til layout, i september blev de sendt til tryk, og i oktober blev de udsendt til medlemmer, kulturministeriet m.fl.

Det er besluttet at sende dem så bredt ud, at de kan komme ud til museumsbestyrelserne, til nøglepersoner hos de lokale tilskudsmyndigheder, til de store fonde, de store auktionshuse og landets biblioteker.

Den 8. december 2005 deltog tre medlemmer af bestyrelsen i en endags konference om begrebet Immateriel Kulturarv, arrangeret af kulturministeriets forskningsudvalg. Anledningen var UNICEFs konvention om Immateriel Kulturarv – hvad menes der med det, hvordan fortolker vi det i dansk sammenhæng og i kulturmøderne?

Det årlige ICOM-nord-møde blev afholdt i Danmark, i Århus den 20–22. april med deltagelse fra alle fem nordiske lande samt de to nordiske medlemmer i ICOM excecutive, Elisabet Olofsson og Per Bjørn Rekdal, som var indbudt for at fortælle om, hvad der er de centrale problemstillinger i det centrale ICOM. Hovedpunkterne på det nordiske møde var gensidig orientering fra hver nationalkomité, brug af den internationale museumsdag 18. maj og de museumsetiske regler. Her blev drøftet principper for oversættelse, informationsspredning omkring reglerne og håndtering af sager, hvor de etiske regler har været tilsidesat.

Museumsdagen 18. maj blev markeret en del steder i landet. Temaet var ’Young visitors’ (børn og unge på museer). Den lå tæt på kulturministeriets Historiens Dag, der havde Leg som tema. Nogle museer rapporterede, at det afholdt dem fra særarrangementer på Museumsdagen, nogle meldte ind om specielle aktiviteter den dag. En kort pressemeddelelse, som fortalte om nogle af aktiviteterne, gav små avisomtaler.

Den 29-31. maj blev der afholdt møde i ICOMs Advisory komite i Paris. Kina vandt værtskabet for ICOM generalkonferencen 2010 i den vejledende afstemning. Østrig præsenterede det foreløbige program for ICOM generalkonferencen 2007. De museumsetiske regler, den nye UNESCO-konvention om kulturel diversitet, illicit traffic og en “Red List” over forsvundne irakiske antikke genstande var blandt hovedpunkterne. En meget lang diskussion formede sig omkring kontingent og økonomi og medlemmer i Europa, som bliver stadig flere, og medlemmer i de fattige dele af verden, som bliver stadig færre. 60-året for ICOM blev fejret ved en stemningsfuld reception på Versailles-slottet.

Den 12. september deltog formanden i møde om UNESCO konventionen om Kulturel Mangfoldighed, som Danmark har tiltrådt. Mødet var arrangeret af CKU og blev afholdt i København.

Jesper Knudsen fortsatte med at repræsentere ICOM i Museumshøjskolens bestyrelse frem til dennes opløsning ved ODMs generalforsamling i marts 2006. ICOM har herefter ikke gennem bestyrelsesarbejde indflydelse på efter/videreuddannelsen af museernes medarbejdere.

Dansk ICOM har modtaget to projektansøgninger. MUSUND har søgt støtte til et to-dages seminar om Børn og Unge på Museer, som afholdes i Lund i november 2006. Denne ansøgning blev afslået. Ud over at dansk ICOM tidligere har støttet vellykkede Bridging Cultures-seminarer i MUSUND-regi, som videreførte ideer, som var formuleret i det dansk-svenske forslag til generalkonferencen i 2007, var der ingen åbenlys grund til økonomisk støtte fra dansk ICOM, for ICOM dimensionen i konferencen var fraværende (Svensk ICOM er heller ikke med).

ICOM Costume Committée har søgt støtte til afholdelse af en konference i den internationale komité i København og Malmö i oktober 2006. Da det er sjældent, at de internationale komitéer lægger møder i Danmark, blev ansøgningen imødekommet ved et løfte om en underskudsgaranti inden for det sete budget.

Konferencens danske tilrettelægger var Katia Johansen. Formanden deltog i første dags program og medvirkede med en kort åbningstale under overværelse af ca. 50 komitémedlemmer, dronningen og kronprinsessen.

De økonomiske midler i dansk ICOM er så begrænsede, at det ikke er normen, at bestyrelsen vil yde støtte til projekter af de midler, som kommer ind ved medlemskontingenter.

I årets løb har dansk ICOM henvendt sig til tre medlemsinstitutioner, som på forskellig vis har været på kollision med de etiske regler.

Statens Museum for Kunst lod et auktionsfirma afholde netauktion over kunst med brug af museets logo på varekataloget og brug af museets lokaler som stedet, hvorfra der kunne bydes på de værker, der var udbudt til auktion. Dansk ICOM meddelte skriftligt til museet, at man fandt, at Statens Museum for Kunst – ved at lade auktionsfirmaet bruge museets bygning og museets logo i sit salgsmateriale – handlede i strid med de museumsetiske regler. Vi henvendte os til kulturministeriet og opfordrede til, at ministeriet henstiller til statens museer, at de ikke lader kommercielle firmaer bruge deres logo og ikke lader auktioner over værker og genstande, som repræsenterer kulturarv, foregå på museerne.

Konkrete genstande i Ny Carlsberg Glyptotek og i Davids Samling blev i dagspressen beskrevet som havende usikker importhistorie forud for sin indlemmelse i de to museers samlinger. Dette skete i forlængelse af dagbladet Informations afsløring af danske auktionshuses villighed til at handle med antikke varer uden sikker proveniens. Dansk ICOM henvendte sig skriftligt til de to museer og gjorde opmærksom på de museumsetiske reglers formuleringer om tilbageførsel, hvis oprindelseslandene ønsker det – og samsendte henvendelserne til Kulturministeriet og KUAS. I brevet beklagede vi samtidig, at Danmark alt for sent har ratificeret UNESCO konventionen fra 1970 mod illegal handel med kulturværdier og endnu ikke har tiltrådt UNIDROIT konventionen, som sikrer økonomisk erstatning for tilbagelevering af genstande, man i god tro har været i besiddelse af.

ICOM modtog et brev af 29. september fra Kulturministeren, som oplyser, at ministeriet prioriterer arbejdet med de internationale konventioner og oplysningsmateriale dertil.

Dansk ICOM har søgt KUAS og fået støtte til at rundsende de trykte museumsetiske regler, til at afholde mødet i ICOM-nord, til deltagelse i advisory-mødet i Paris og til 7 medlemmers deltagelse i bestyrelsesarbejdet i de internationale komitéer i ICOM-CC (konservering), CIMCIM (musik), CIMUSET (industri), CAMOL (bymuseer), IFCA (kunstmuseer) og affilieret komité AEOM (frilandsmuseer).

Muligheden for at bestyrelsesmedlemmer i affilierede komitéer kan søge rejsemidler gennem dansk ICOM, har vi lukket for fremover og henviser til direkte ansøgning i KUAS.

Merete Ipsen
Dansk ICOM formand, november 2006