Tidligere rejseberetninger

ICOM-CC bestyrelsesmøde oktober 2006, Los Angeles

ICOM-CC’s bestyrelse (DB) holdt sit andet bestyrelsesmøde i 2006 på Getty Conservation Center (GCI) i Los Angeles. Valget af denne lokalitet skyldes en invitation fra GCI inkluderende betaling for hotel og lokal transport for alle deltagere.

Invitationen omfattede ud over DB også ICOM-CC’s 23 arbejdsgruppekoordinatorer samt tre personer fra den indiske nationale organisationskommite (NOC) for den næste treårlige kongres, der som bekendt afholdes i New Delhi i september 2008.

Direktøren for GCI, Tim Whalen, bød indledningsvis alle velkommen og glædede sig især over muligheden for kontakt med professionelle fra hele verden i løbet af ugen.

Den nye direktør for ICCROM, Mounir Buchenaki (ex-officio medlem af DB), udtalte ligeledes sin glæde over muligheden for at møde så mange internationale kolleger, og han udtrykte sin fortsatte støtte til ICOM-CC – herunder tilbuddet om fortsat at huse vort deltidssekretariat på ICCROM i Rom.

ICOM-CC’s President, Jan Wouters, takkede GCI for invitationen, gæstfriheden og for det store arbejde, GCI havde lagt i mødernes forberedelse.

Den omfattende dagsorden for de fem mødedage blev overholdt/nået. I det følgende vil jeg kort fremhæve de vigtigste punkter:

Formandens beretning opsummerede det skete siden sidste bestyrelsesmøde i New Delhi i februar, herunder kommunikation med andre organisationer og eksterne partnere.

Kassererens rapport redegjorde for ICOM-CC’s financielle situation samt for den financielle udvikling over de sidste 5 år.

Sammen med de tre repræsentanter for den indiske NOC blev en række vigtige detaljer omkring det reviderede kongresoplæg 2008 drøftet, og den fortsatte kommunikation mellem NOC og ICOM-CC planlagt. Vigtige punkter er her at få balance i budgettet samt endeligt at få identificeret en udgiver af kongres-publikationen.

Et andet vigtigt punkt var drøftelse af ændringer i ICOM-CC Bylaws og Manual for Coordinators. Førstnævnte kommer til afstemning på næste kongres i New Delhi.

To halve dage var afsat til møder mellem DB og de 23 arbejdsgruppekoordinatorer. Her blev en række vigtige punkter drøftet, såsom den fremtidige hjemmesidestruktur, preprint processen 2008 samt strukturen for selve New Delhi kongressen. En lang række konstruktive forslag blev fremlagt i en meget positiv samarbejdsatmosfære, hvoraf flere umiddelbart kan finde anvendelse.

I forbindelse med drøftelser af næste kongres blev proceduren for udvælgelse af papers og posters fastlagt, herunder endelige udgaver af de dokumenter, der styrer processen samt ansættelse af en Managing Editor, nedsættelse af en Editorial Committee samt udpegning af Peer Reviewers. “Call for papers” vil ske i januar 2007. Der planlægges som tidligere en tobinds publikation på omkring 1000 sider incl. CD-version af alle papers og posterabstract.

Under påvirkning af blandt andet det europæiske CEN-arbejde med at forsøge at fremkomme med definitioner på konservering og restaurering mv. drøftede både DB og koordinatorer i en brain storming session mulige afgrænsninger af disse og beslægtede termer. DB besluttede at fortsætte sit arbejde med henblik på inden kongressen i New Delhi at fremkomme med forslag til definitioner af disse for faget så vigtige termer og begreber.

Endelig aflagde præsidenten for ICOM-CC Fonden beretning, herunder en økonomisk status samt opgørelse over antal Friends of ICOM-CC medlemmer mv.

Slutteligt fik observatører fra AIC og IIC ordet, hvorunder de berettede kort om deres organisationer samt om deres syn på samarbejdet med ICOM-CC.

Uden for den travle dagsorden fik alle mødedeltagere mulighed for at bese museer og laboratorier på såvel Getty Centeret i Brentwood som the Getty Villa i Malibu. Endvidere var der mulighed for at aflægge besøg på det nyopførte UCLA-uddannelsescenter for konservatorer ved the Getty Villa (et samarbejde mellem Getty og University of California, LA).

I lighed med tidligere møder foreligger der nu en ny række action points, som styrer vore individuelle og fælles indsatser inden næste DB-møde i Rom i april 2007.

Undertegnede skal således fortsat stå for kontakten til den indiske NOC omkring planlægningen af kongressen i New Delhi i 2008 samt i samarbejde med en nyansat Managing Editor stå for udvælgelsen af papers og posters til denne kongres, hvis tema er
Diversity in Heritage Conservation: Tradition, Innovation and Participation

Det var således et særdeles vellykket møde ICOM-CC havde i Los Angeles, og Getty Centeret fortjener stor ros og tak for deres gæstfrihed og for deres effektive afvikling af arrangementet, der gjorde det muligt for deltagerne at koncentrere sig om det vigtige – møder og kontakter.

Bent Eshøj, Vice President ICOM-CC (2005-2008)