Referater

Referat af generalforsamlingen 2006

Referat af Dansk ICOMs generalforsamling 2006
Ny Carlsberg Glyptotek, 6. november 2006 kl. 14

Til stede fra bestyrelsen:
Bestyrelsen var repræsenteret af Merete Ipsen (formand), Mikkel Scharff (sekretær), Villy Toft Jensen (kasserer), Margrethe Floryan, Jan Steen Jacobsen, Peter Ludvigsen, Vinnie Nørskov

DAGSORDEN

1. Dirigent:
Til dirigent valgtes Anne Højen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Årsrapport:
Merete Ipsen, Dansk ICOMs formand aflagde årsrapport, hvor hovedvægten i arbejdet var lagt i oversættelsen af ICOMs etiske regler til dansk og den nylige udsendelse af samme. Endvidere har Dansk ICOM i årets løb behandlet forskellige sager om etiske spørgsmål. Årsrapporten blev godkendt

Se Dansk ICOMs hjemmeside: http://denmark.icom.museum/ICOM_DANMARK_ber05_06.htm.

3. Regnskab 2005 og budget 2007:
Kassereren, Villy Toft Jensen, fremlagde det af Dansk ICOMs revisor godkendte regnskab for 2005, der blev godkendt. Herefter fremlagde kassereren budget for 2007. Også godkendt.

Se Dansk ICOMs hjemmeside: http://denmark.icom.museum/ICOM_DANMARK_regnskab_05.html http://denmark.icom.museum/ICOM_DANMARK_budget_07.html.

4. Nye medlemmer:
Navnene på 88 nye medlemmer (heraf flere tilstedeværende) blev fremlagt og deres medlemsskab godkendt af Generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

6. Kontingentfastsættelse:
Bestyrelsen foreslog en stigning i de fleste kontingentsatser, svarende til merbetaling til Paris. Kontingentforhøjelserne – anført herunder – blev vedtaget med een rettelse i forhold til det udsendte forslag, idet kontingentsatsen for Institutioner med mere end 20 ansatte blev rettet fra 4600 kr til 4675 kr.

Kontingentet for 2007 blev vedtaget som følgende:

– Individuelle medlemmer 510 kr. (stigning på 15 kr.)
‑ Pensionister 310 kr. (uændret)
‑ Studerende 420 kr. (uændret)
‑ Institutionelle mellemmer:
– 1-5 ansatte: 2450 kr. (stigning på 55 kr.)
– 6‑20 ansatte: 3550 kr. (stigning på 55 kr.)
‑ Flere end 20 ansatte: 4675 kr. (stigning på 125 kr.)

7. Valg af formand og valg til bestyrelsen:
Følgende bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg og fortsatte i bestyrelsen: Peter Ludvigsen, Jan Steen Jacobsen og Vinnie Nørskov. Merete Ipsen blev genvalgt til formandsposten. Bestyrelsesmedlemmerne Villy Toft Jensen og Mikkel Scharff genopstillede og blev genvalgt. Flemming Friborg (Ny Carlsberg Glyptotek) blev indvalgt i bestyrelsen efter Margrethe Floryan, som ikke kunne genopstille.

Bestyrelsen i 2006 tager sig dermed således ud:

Merete Ipsen, formand
Mikkel Scharff, sekretær
Villy Jensen, kasserer
Flemming Friborg
Jan Steen Jacobsen
Peter Ludvigsen
Vinnie Nørskov

8. Valg af suppleanter:
Jacob Salvig, Svendborg Zoologisk Museum, og Anders Ekstrøm, Kroppedal Museum, blev genvalgt som suppleanter.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Annette Damm og Niels Oxenvad blev genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant.

10. Arbejdsplan 2006-2007:
– Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet med de etiske regler ved fortsat at udbrede kendskabet til dem eksternt og rejse diskussioner om dem internt.
– Gennemgang af Dansk ICOMs vedtægter med henblik på fremlæggelse af et opdateret regelsæt på næste generalforsamling.
– Fornyelse af Dansk ICOMs hjemmeside. I den forbindelse forbedret elektronisk kommunikation med medlemmerne, samt forenkling af medlemsadministrationen for kasserer og sekretær.
– Medvirke i tilrettelæggelse af møde i foråret 07 om “illicit traffic” i samarbejde med den danske UNESCO-komité.
– Opfordre til arbejde i de internationale komiteers bestyrelser.
Arbejdsplanen blev godkendt og findes i fuld ordlyd på Dansk ICOMs hjemmeside: se Dansk ICOMs hjemmeside: http://denmark.icom.museum/ICOM_DANMARK_arbpla06_07.html

11. ICOMs museumsetiske regler:
Peter Ludvigsen redegjorde for bestyrelsens overvejelser bag og arbejde med oversættelsen af ICOMs etiske regler til dansk, herunder om arbejdet med at transformere en første ordret oversættelse til en tolket oversættelse, hvis sprogbrug ligger tættere på museal terminologi og danske museumsforhold. Peter Ludvigsen takkede på Dansk ICOMs vegne for KUAS’ tilskud til pænt tryk af de etiske regler og distribution af samme.

12. Eventuelt:
Formanden, Merete Ipsen, takkede afgående bestyrelsesmedlem, Margrethe Floryan, for mange års arbejde i bestyrelsen, herunder hendes arbejde som kasserer.

Mødets dirigent rundede den formelle del af Generalforsamlingen af, og takkede forsamlingen for god ro og orden.

Pause

Efter den formelle del af Generalforsamlingen fulgte en pause, hvor Ny Carlsberg Glyptotek bød på kaffe og særdeles delikate kager, mens forsamlingen sludrede uformelt.

Diskussion om ICOMs etiske regler

I forlængelse af Generalforsamlingen indbød Bestyrelsen til diskussion om de etiske regler. I løbet af året har der været fokus på samlinger, tilbageleveringer, auktioner, m.v., og ved årets slutning vil de nyoversatte etiske regler være sendt bredt ud til medlemmer, museer og andre med potentiel interesse for emnet.

Dansk ICOMs formand, Merete Ipsen, introducerede diskussionen og diskussionspanelets deltagere: dir. Flemming Friborg, Ny Carlsberg Glyptotek, udstillingsleder Jette Christiansen, Glyptotekets Antiksamling, mus.insp. Torben Melander, Thorvaldsens Museums Antiksamling og kontorchef Frank Rechendorff, Kulturarvsstyrelsen

Merete Ipsen omtalte i sin indledning bl.a. museernes forandrede rolle i samfundet og den betydning, dette kan have for etiske overvejelser i museernes daglige arbejde. Desuden omtalte Merete Ipsen det stigende internationale samarbejde og de internationale konventioner – uanset om de er ratificret i Danmark eller ej skal ICOM-medlemmer følge konventionerne. Hun fremhævede, at alle medarbejdere på museerne har ansvar for at handle etisk både i forhold til kolleger, til det omgivende samfund og internationalt.

Flemming Friborg fandt det positivt, at den etiske debat blev rejst i faglig sammenhæng efter sommerens avisomtaler. Flemming Friborg så et udtryk for historieløshed i avisernes indfaldsvinkel. Han fortalte om udviklingen fra tidligere tiders museumsopfattelse, der skulle cementere Europas overherredømme, til nutidens internationale samarbejde og vidensdeling. Glyptoteket har nu en åben dialog med andre lande, som er relevante

Jette Christensen fortalte bl.a. udviklingen fra ældre tiders museumsanskaffelser til situationen fra 1970erne og frem og beskrev samarbejde og samarbejdsaftaler mellem Ny Carlsberg Glyptoteket og italienske arkæologer. Hun udtrykte et generelt ønske om publicering af genstande, ikke bare de, der er i museernes ejendom, men også de, der er i privateje og som eksempelvis har været indlånt til en udstilling.

Torben Melander diskuterede de etiske regler i forhold til situationen for et museum som Thorvaldsens Museum, der formidler en samling, som ikke indlemmer nye genstande. Samlingen er i sagens natur anskaffet i Thorvaldsens tid, og der findes udskibningspapirer fra Livorno. Torben Melander nævnte, at den slags samlinger i princippet også kommer til diskussion i forhold til de etiske regler, jvnf. Lord Elgin-marbles.

Frank Reckendorff indledte med at omtale sammenhængen mellem museumsloven i Danmark og ICOMs etiske regler. Herefter diskuterede Frank Reckensdorff KUAS’ initiativer, regler og vejledninger på forskellige områder og nævnte bl.a. et udkast til retningslinier for indsamling og kassation, hvor holdningerne er ganske parallelle med den internationale tankegang i ICOMs etiske regler. Reckendorff afsluttede med nogle bemærkninger om internationale konventioner, såvel om de ratificerede og om, på hvilket stade de endnu ikke ratificerede – f.eks. Unidroit – befinder sig i det politiske system.

Derefter fik Kjeld von Folsach, direktør for Davids Samling, fra salen ordet. Folsach diskuterede nogle konkrete paragraffer navnlig under afsnit 2 om indsamling i de etiske regler i forhold til eksisterende museer og deres samlinger og fandt, at visse af disse paragraffer var for ideelle og, hvis man tager dem helt bogstaveligt, ude af trit med virkeligheden. Imidlertid vedgik han, at de etiske reglers anvisning om at museer skal afholde sig fra genstande af illegal karakter er til alles fordel.

Afslutningsvis faldt der yderligere nogle bemærkninger fra salen, men desværre var tiden så knap, at der ikke rigtig blev plads til en efterfølgende diskussion. Dansk ICOMs formand Merete Ipsen afrundede debatten ved at takke oplægsholderne og diskussionsdeltagerne og udtrykte glæde over den gode tone, der havde været, samt over, at alle havde givet udtryk for vigtigheden af fortsat diskussion om de etiske regler.

Konservator Kirsten Trampedach spurgte specifikt til oversættelse af §2.24, hvor vi oversætter ’a qualified conservator-restorer’ med ’en konservator’. Der burde have stået en fagkyndig konservator, da konservatortitlen ikke er beskyttet herhemme. Det opfordres vi til at indsætte ved nyoptryk af regelsættet.

Til sidst takkede Dansk ICOMs formand for fremmødet.

Referent: Mikkel Scharff, Dansk ICOM sekretær, december 2006