Tidligere rejseberetninger

ICOMs Advisory-møde i Wien, 18. & 24. august 2007, samt generalkonference i Wien, 1.-24. august

Rapport fra ICOMs Advisory-møde i Wien, 18. og 24.august 2007, samt Generalkonferencen i Wien 1.-24.august ved Merete Ipsen, formand for Dansk ICOM

Advisory-komitéen valgte på førstedagen Knut Wiik fra Norge som ny præsident. Som vicepræsident blev Vilgil Nitulescu fra Rumænien genvalgt.

Blandt meget andet er et tilbagevendende punkt på hvert årsmøde i Advisory temaet for den internationale museumsdag. ’Museer som steder for social forandring og –udvikling’ (’Museums as agent for social change and development’) bliver overskriften på museumsdagen 18. maj 2008.

Advisorymødet var optaktsmøde til Generalkonferencen bl.a. med review over opfyldelse af strategiplanen for 2004-2007 og diskussioner af de nye statutter, strategisk plan 2008-10, budget mv., som skulle fremlægges på generalkonferencen.

Generalkonferencen var velbesøgt
Næsten 10 % af ICOMs 22.000 medlemmer deltog i konferencen. Tilfredsheden med mere end 2.000 deltagere, som er det største antal deltagere i ICOMs tre-årige generalkonferencer, blev overskygget af det faktum, at deltagelsen ikke er ligeligt fordelt mellem alle medlemslande, men stærk overrepræsenteret fra Europa og underrepræsenteret fra Afrika og Sydamerika. Medlemstallet i ICOM stiger, hvilket er positivt. Men over 80% af medlemmerne kommer fra Europa. Derfor er et hovedpunkt i den strategiske plan, som generalkonferencen vedtog, at arbejde for diversitet, herunder en mere ligelig geografisk repræsentation.

Fra Danmark deltog godt 40 medlemmer, heraf er en del aktive i bestyrelserne for de internationale komiteer – enkelte med poster som præsident eller vicepræsident. Alt i alt er der solid opbakning til ICOM fra den danske museumsprofession. Den danske komité er nummer 5 på listen over de største nationale komitéer.

Allisandra Cummins blev genvalgt som ICOMs præsident. Martin Schärer og Richard West som vicepræsidenter. Nancy Hushion som kasserer. Alle uden modkandidater. Herudover blev 11 ud af 14 kandidater valgt til Executive Council.

Konferencens tema vedrørende universel kulturarv satte fokus på museerne som mødesteder i dialog med publikum. Udgangspunktet var, at museernes rolle ændres i disse år. Museer er del af den omgivende historiske, sociale og nationale magt og identitet – og kan påvirke forståelsen af dem. Museer er stederne, hvor man kan se originalen, se den virkelige ting, men den indadskuende tradition skal afløses af en udadvendt ageren.

I løbet af konferencen blev det på forskellige måder påpeget, at museerne er aktive deltagere, ikke passive observatører og registratorer. Museernes primære rolle i udformning af bevidsthed om kulturarv og social identitet blev fremhævet, ligesom offentlighedens tillid er et meget væsentligt succeskriterium for museerne. Museernes nærhed til befolkninger samtidig med, at museerne befinder sig inden for den globale helhed, får stadig større betydning for den enkelte institution og for dialogen med andre. Verden rundt er fuld af sine paradokser, sine fortællinger. Museerne kan fortælle dem, hvis de har kreativitet, mod og professionelt overskud til det.

Konferencens program omfattede fællesmøder med keynote-speakers, tværgående paneloplæg og

workshops i internationale komiteer. I størsteparten af de internationale komitéer blev der afholdt valg blandt de stemmeberettigede komitémedlemmer til nye bestyrelser for de næste 3 år.

Der var præsentation, work-shop og vedtagelse af den strategiske plan for 2007-2010 (se http://icom.museum/strat_plan2_draft.html). ’Vores globale vision’ er titlen på vision og plan, som bygger på, at det er presserende nødvendigt i ICOM at forholde sig til forskelle i museumstraditioner og –formåen, som eksisterer i de forskellige dele af verden. Ikke fordi forskellene ikke har været der før, men voksende kommunikation og nærhed vækker ønsker om større jævnbyrdighed i, hvad museer, der arbejder efter samme principper, kan yde, uanset hvor i verden de er placeret.

ICOM har arbejdet med strategisk plan før – men det er første gang, ICOM fremlægger en vision. Denne lyder i sin enkelthed: ’For en verden, hvor betydningen af natur- og kulturarv er universelt anerkendt.’

Til at styrke ICOMs globale virke vil man tilstræbe, at alle møder, som afholdes i komiteerne på alle niveauer, repræsenterer ICOMs diversitet. Man vil udvikle bedre metoder til at kommunikere over grænser og udvide de elektroniske platforme.

ICOM vil styrke den almene forståelse af, at kulturarv er vigtig, ved at forholde sig samtids- og omverdensorienteret og samarbejde med utraditionelle partnere samt stadfæste ikke bare kulturelle men også sociale målsætninger for museerne. Placering af de etiske regler centralt og videreførelse af indsamling og bevaring af uhåndgribelig kulturarv understreges.

Generalkonferencen vedtog også et nyt sæt statutter, der bemyndiger Executive til løbende at tage beslutninger og foretage justeringer efter høringer i Advisory. Dette skulle smidiggøre forretningsgange og fornyelser i organisationen.

Det blev endvidere vedtaget at arbejde med en ny form for sub-struktur i ICOM, hvorefter der kan oprettes regionale alliancer med mindst 5 nationale komiteer, som uden økonomisk support fra ICOM kan organisere sig efter geografisk nærhed eller om fælles problemstillinger. Hensigten er, at mindre enheder kan blive synlige – også enheder, som kan have svært ved at møde talstærkt op til møderne.

De etiske regler har stadig høj bevågenhed. Den etiske komite har, siden de nye etiske regler blev vedtaget, åbnet for et nyt område, som komitéen vil analysere, nemlig intellektuel ejendom (IP – intellectual property).

Den pompøse afslutning på konferencen skete ved den formelle overdragelse mellem værterne i Wien og de kommende værter i Kina. Generalkonferencen 2010 finder sted i millionbyen Shanghai, som også forbereder verdensudstilling Expo 2010 samme år.

Merete Ipsen, formand for dansk ICOM