Tidligere rejseberetninger

ICOMs generalkonference og årsmøde i ICDAD, august 2007

ICDAD’s bestyrelsesmøde

Min deltagelse i det årlige ICDAD-møde indledtes med møde i bestyrelsen, hvor ICOMs oplæg til manifest debatteredes. Disse gav anledning til, at ICDAD også udformede forslag til statutter og manifest, der siden vedtoges på selve konferencen.
Bestyrelsesmødet havde af øvrige punkter dels en justering af programmet for den forestående konference, dels forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, og endelig blev arbejdet med ICDADs hjemmeside taget op.
Under evt. debatteredes problemet med den dobbelte konferenceudgift, altså både til ICOM og til ICDAD, idet vi kan konstatere, at trods interesse for deltagelse af nye, yngre museumsinspektører, så er der på langt de fleste museer ikke økonomi til dette. Vi opfordrer vore nationale komiteer til at tage problematikken op. Endvidere er det problematisk for visse grupper som netop ICDAD art, glasgruppen, demhist o.a. når ICOM-konference finder sted i lande, der ikke har museer eller komiteer inden for emnet. Det føles urimeligt at det internationale ICOM straffer en komite, fordi vi bl.a. ikke mente det relevant at lægge en konference i f.eks. Korea.
I forbindelse med dette punkt debatteredes også medlemskab af deltidsansatte og projektansatte akademikere, idet der overalt bliver flere af disse p.gr. af nedskæringer af det faste, heltidsansatte personale.
I forbindelse med gennemgang og godkendelse af regnskab var der flere, der ytrede sin utilfredshed med, at ICOM bruger så mange midler til egen organisation, men yder så lidt hjælp til de enkelte komiteer. Jeg ved ikke, om det er et generelt problem, men kunstindustrimuseer er jo ofte relativt små museer, og i hvert fald med et begrænset akademisk personale, hvorfor f.eks. arbejdet med hjemmesiden har belastet os meget. På den anden side sparer det jo tid og penge, at så mange informationer kan lægges ud der. Det besluttedes trods dette at søge at øge informationsmængden og bl.a. oplyse om publikationer. Jeg kunne selv konstatere, at flere væsentlige kataloger ikke har optrådt i de bogkataloger, der distribueres inden for området.
Flere af disse punkter er vel så generelle, at de måske kunne tages op på et ICOM-møde her i landet.

ICDAD-konference

ICDAD’s konference havde i år som tema ”Collecting Decorative Arts and Design: Individual Approach and Responsibility for the Universal Heritage. Private Collectors and Public Institutions”. I alt deltog 57 overvejende museumsinspektører.
Jeg skal ikke her komme ind på de enkelte foredrag, der som altid ved sådanne konferencer var af svingende kvalitet, for der skal jo også være plads til lande og museer, der ikke er så langt fremme som visse andre. Det helt overordnede var imidlertid for mig som for mange andre deltagere, at man på konferencerne opbygger et internationalt netværk, som jeg igennem årene i høj grad har trukket på – og vice versa – og dertil muligheden for at se museer og samlinger bag kulisserne. Dette sidste giver altid anledning til bredere debat om mange forskellige aspekter, lige fra dateringer, teknik og bevaring til formidling mm. Og ikke mindst som tiderne er, også at tale om sikkerhedsproblematikken, som er et uhyggeligt aktuelt problem for mange år os med stigende antal kunsttyverier. Det er jo sådanne muligheder for at høre på forskellige synspunkter, der giver et væsentligt udbytte af konferencen, og som ikke kan måles eller vejes.
Som jeg sagde til mine kolleger her i huset: jeg har skullet følge en del op efter hjemkomsten, og det er et indicium for konferencens succes.
Jeg var, med andre ord, meget glad for at kunne deltage og netop når man sidder i en lille institution er kontakten til kolleger i udlandet nærmest livsnødvendig. Den anden side af sagen er lige så tilfredsstillende, nemlig at jeg efter mange år inden for faget nu er i stand til at hjælpe og vejlede andre.

Mirjam Gelfer-Jørgensen, ICDAD bestyrelsesmedlem