Referater

Referat af generalforsamlingen 2007

Referat af Dansk ICOMs generalforsamling 2007
Thorvaldsens Museum, 29. oktober 2007 kl. 14:00-16:30

Til stede fra bestyrelsen:

Merete Ipsen (formand), Mikkel Scharff (sekretær), Villy Toft Jensen (kasserer), Flemming Friborg, Jan Steen Jacobsen, Vinnie Nørskov.
Peter Ludvigsen var forhindret.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
Stig Miss, Thorvaldsens Museums direktør og generalforsamlingens vært, blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Årsrapport
Merete Ipsen, Dansk ICOMs formand aflagde årsrapport (se Dansk ICOMs hjemmeside http://icomdanmark.dk/aarsberetninger/beretning_2006-2007.html). Årsrapporten blev godkendt af de fremmødte. Formanden omtalte bl.a. den succesfulde konference om “illicit traffic” på Nationalmuseet i marts måned; under mødet lovede kulturministeren at arbejde på ratifikation af UNIDROIT-konventionen.
Formanden omtalte endvidere samarbejdet mellem de nordiske nationalkomiteer og om forårets ICOM-Nord-møde i Helsinki, hvorfra opfordringen udgik til Knud Wiik om at stille op som formand for ICOM Advisory. Herefter beskrev Merete Ipsen det internationale ICOM-samarbejde, som adskillige danske ICOM-medlemmer deltager i, herunder også sit eget arbejde i ICOMs Review-komite og Advisory og mange danske medlemmers deltagelse i Generalkonferencen. Endelig fortalte Merete, at ændringer i Kulturarvsstyrelsens bevillinger til rejsestøtte betyder, at Dansk ICOM fremover ikke administrerer rejsebevillinger til medlemmers deltagelse i bestyrelsesarbejde i ICOMs internationale komiteer, hvortil den enkelte skal sende begrundede ansøgninger direkte til Styrelsen. Dansk ICOMs bestyrelse vil fremover kun ansøge om midler til bestyrelsens egne rejser.
Slutteligt rapporterede Merete om det faktum, at medierne har fået øjnene op for Dansk ICOM – ikke mindst om udløbere af forrige års debat om danske museers eventuelle rolle i “illicit traffic”. Merete Ipsen afsluttede sin beretning med at give Flemming Friborg ordet vedrørende sagsforløbet omkring Ny Carlsberg Glyptotek og advokater fra Italien om visse museumsgenstande på Glyptoteket. Flemming Friborg sluttede af med en opfordring til en drøftelse af, hvordan sager, hvor krav om tilbageføring rejses (eller som i herværende sag ikke er rejst) påvirker alle i museumsområdet.
Som afrunding på årsberetningen fremlagde Mikkel Scharff Dansk ICOMs nye web-design, som forhåbentligt give et bedre overblik over informationerne på web-siderne, hvor flere faciliteter nu er moderniseret. Således kan (og bør) medlemmerne fremover selv indskrive eventuelle ændringer, f.eks. ændringer ved institutionstilknytning, adresse, telefon og e-mail. Når rettelserne er indtastet trykker man på send, hvorefter rettelserne tilgår kasserer og sekretær direkte. Tilsvarende kan man fremover finde og udfylde indmeldelsesblanketter på web-siden.

3. Aflæggelse af regnskab 2006, fremlæggelse af budget 2008
Kassereren, Villy Toft Jensen, fremlagde det af Dansk ICOMs revisor godkendte regnskab for 2006 (se http://icomdanmark.dk/regnskab/DANSK ICOM regnskab 2006.pdf), der godkendtes. Herefter fremlagde kassereren budget for 2008 (se http://icomdanmark.dk/budget/Dansk ICOM budget 2008.pdf), der ligeledes godkendtes af forsamlingen.

4. Nye medlemmer
Navnene på årets 89 nye medlemmer blev fremlagt og deres medlemsskab blev godkendt af Generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

6. Kontingentfastsættelse
Bestyrelsen foreslog en fastholdelse af 2007-kontingentsatserne. Kontingentforhøjelserne – der blev fremlagt og er anført herunder – blev efterfølgende vedtaget.

– Individuelle medlemmer 510 kr.
– Pensionister 310 kr.
– Studerende 420 kr.
– Institutionelle mellemmer:
– 1-5 ansatte: 2450 kr.
– 6-20 ansatte: 3550 kr.
– Flere end 20 ansatte: 4675 kr.

7. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmerne Merete Ipsen, Jan Steen Jacobsen, Peter Ludvigsen, og Vinnie Nørskov var på valg. Bestyrelsen foreslog genvalg, og de blev vagt til endnu en periode. Flemming Friborg, Villy Toft Jensen og Mikkel Scharff var ikke på valg og fortsatte. Merete Ipsen genvalgtes til formandsposten, Villy Toft Jensen og Mikkel Scharff fortsatte som henholdsvis kasserer og sekretær.

Bestyrelsen i 2008 tager sig dermed således ud:
Merete Ipsen, formand
Mikkel Scharff, sekretær
Villy Jensen, kasserer
Flemming Friborg
Jan Steen Jacobsen
Peter Ludvigsen
Vinnie Nørskov

8. Valg af suppleanter:
Mille Gabriel (Nationalmuseet) blev valgt som suppleant.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Til revisorposten genvalgtes Annette Damm, og Niels Oxenvad genvalgtes som revisorsuppleant.

10. Arbejdsplan 2007-2008
Dansk ICOMs formand Merete Ipsen fremlagde bestyrelsens arbejdsplan for 2007-2008. Dansk ICOM vil vedholde fokus på de museumsetiske regler. Bestyrelsen vil drøfte betydningen af ICOMs globale vision og strategiske plan. Dansk ICOMs vedtægter skal gennemarbejdes og opdateres. I kommunikationen med medlemmerne bliver web-siden i stadig højere grad central og medlemmerne bør løbende holde sig orienteret og indberette ændringer via web-siden. Bestyrelsens internationale arbejde vil blive deltagelse i Advisorymødet i Paris og ICOM-Nord mødet i Island. Endelig vil bestyrelsen arbejde for, at medlemmernes rejseberetninger fortsat kan offentliggøres på web-siden og dermed lade alle få inspiration af bestyrelsesarbejde i ICOMs internationale kommiteer samt øvrige medlemmers deltagelse i ICOM-møder rundt om. Arbejdsplanen findes i fuld ordlyd på Dansk ICOMs hjemmeside (se http://icomdanmark.dk/arbejdsplaner/arbejdsplan2007_2008.html).

11. Eventuelt
Der var ikke noget til dette punkt.

Afslutningsvis takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden og erklærede Generalforsamlingen for afsluttet.

——————

I forlængelse af generalforsamlingen introducerede Elisabet Olofsson ICOMs strategiske plan ’Our Global Vision’ 2008-2010. Elisabet har i to perioder været medlem af ICOMs Executive Council og har et indgående kendskab til ICOMs krinkelkroge. Elisabet var formand for den Strategiske Komité som udarbejdede den plan, der var eftermiddagens tema.

Elisabet beskrev udviklingen af den strategiske plan, et arbejde, der begyndte som en “task force”. Den strategiske plan skulle være hele ICOMs, ikke kun sekretariatets plan.
Derpå præsenterede Elisabet selve planen, og berørte bl.a. følgende punkter i sin gennemgang:
– Nationalkomiteerne har stor handlefrihed, herunder i behandlingen af medlemsansøgninger
– Natur får øget betydning i forhold il kultur i fremtiden (klimaforhold.f.eks.)
– ICOMs engagement i samfundet skal øges; ICOM skal blive hørt!
– ICOM har en central rolle i internationale høringer, som f.eks. i UNESCO-konference om etik, i spørgsmål om repatriering af kulturarvsgenstande og lignende principielle forhold.
Elisabet kommenterede enkeltpunkter i den strategiske plan, og gjorde opmærksom på, at alle organisationer under ICOM, herunder de nationale og internationale grupper, skal have – og være en del af – den strategiske plan. Netværket skal fremover spille en større rolle, hvorimod sekretariatet skal være opfølgende. Fremover skal alle grupperinger under ICOM identificere, udvikle og implementere/udføre og rapportere om en række “action points” i den strategiske plan.
ICOMs treasurer, Nancy Hushion, har arbejdet på at implementere fire strategiske actions i budgetarbejdet. Ifølge Elisabet skal det nu testes og ser lovende ud.
Den strategiske plan vil snarest blive sendt ud til alle ICOMs medlemmer, og man kan også finde den på ICOMs hjemmeside:

http://icom.museum/2strat_plan_eng/intro_draft.html

Dermed var Elisabets indlæg afsluttet, forsamlingen applauderede. Merete takkede til slut både Elisabet Olofsson for hendes indlæg og takkede Stig Miss og Thorvaldsens Museum for at lægge lokaler til generalforsamlingen!

Referent: Mikkel Scharff, Dansk ICOM sekretær, december 2007