Årsberetninger

Årsberetning for 2006-2007

Årsberetning fra Dansk ICOM 2006-2007

Bestyrelsens sammensætning og møder

Ved generalforsamlingen på Glyptoteket 6. november 2006 trådte Margrethe Floryan ud af bestyrelsen. Som nyt medlem blev valgt Flemming Friborg, Ny Carlsberg Glyptotek.

Bestyrelsens sammensætning det forløbne år: Merete Ipsen, Kvindemuseet (formand), Mikkel Scharff, Konservatorskolen (sekretær), Villy Toft Jensen, Museumstjenesten (kasserer), Peter Ludvigsen, Arbejdermuseet, Jan Steen Jacobsen, Odsherreds Museum, Vinnie Nørskov, Antikmuseet Århus Universitet og Flemming Friborg, Ny Carlsberg Glyptotek.

I årets løb er afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Nye medlemmer

Der har i årets løb været større tilgang end afgang – hvilket betyder, at medlemstallet totalt har været det højeste nogensinde.

Konference om Illicit Traffic

Dansk UNESCO indbød dansk ICOM sammen med Kulturværdiudvalget og Nationalmuseet til at være medarrangør af møde om Illicit Traffic. Konferencen ’Handel med stjålen kulturarv: UNESCO’s kulturkonventioner og Danmarks forpligtelser’ kunne fylde Nationalmuseets festsal den 9. marts. Kulturminister Brian Mikkelsen gav i sin åbningstale tilsagn om snarlig ratificering af Unidroit-konventionen og Haags 2. protokol. Oplæg og taler fra ind- og udland med Peter Watson som hovedtaler belyste tilsammen forskellige aspekt af temaet for konferencen. Torben Krogh ledede mødet klart og professionelt.

ICOM-Nord i Finland

Finlands nationalkomité var årets vært for ICOM-Nord mødet, som blev afholdt på Designmuseet i Helsingfors den 19-20. april. Hovedpunktet var de Etiske Regler. Herunder gennemgang af et pædagogisk materiale, udviklet af ICOM Norge, trykt og udgivet af ICOM Sverige. Et godt materiale. Dog var der etiske indvendinger mod at ICOM Sverige har undladt at kreditere Norge for ide og ophav.
Ydermere kommenterede mødet det oplæg til strategisk plan for 2007-10, som Executive Council arbejder med op til generalkonferencen.
Den nordiske delegation besøgte Tallinn d. 20-21 april. Her var mulighed for kollegialt samvær og for at aflægge en række museer besøg.
Mødet blev afsluttet med en fælles opfordring til Knut Wiik, tidligere formand for ICOM Norge, om at kandidere til posten som præsident for Advisory.

Det internationale arbejde

Merete Ipsen har medvirket i review-komitéens arbejde med kritisk gennemgang af handlinger og resultater i ICOMs arbejde set i relation til den strategiske plan 2004-7. Konklusionerne, som blev sammenskrevet af Jack Lohmann, England, blev indarbejdet i den nye strategiske plan.

Advisory

Advisorymødet i Wien den 17. august før generalkonferencen, bød på kampvalg til præsidentposten. Knut Wiik blev valgt. Ligeledes kampvalg til posten som visepræsident, hvor Vilgil Nitulescu fra Rumænien blev genvalgt. Uheldigvis var der ikke spansk tolkning til mødet. Det var sparet bort af værterne i Wien, og da flere spansktalende medlemmer af Advisory ikke var forberedte på, at sproget alene var engelsk og fransk, gav det forståelsesproblemer.
Advisorymødet den 24. august, efter generalkonferencen, stadfæstede betydningen af at arbejde med opfyldelse af den strategiske plan.

Ggeneralkonference

Wien var vært for generalkonferencen i dagene 19.- 24. august. Godt 2.000 medlemmer svarende til ca. 10 % af ICOMs samlede medlemsskare deltog, heraf ca. 45 medlemmer fra Danmark (som dog kun er knap 5% af alle danske medlemmer). Konferencens tema var ’Museer og universel kulturarv’. Et tema, som Wiens egne museer også lever op til i sin helhed mellem kunst og kultur og natur på museerne, og som et gammelt videnscentrum og et kreativt vækststed mellem de fremmeste musikalske kunstnere, psykoanalysens grundlæggere og jugendgenrens kunst. På konferencens sidste dag blev afstemning til Executive Commitee offentliggjort. På den mest velbesøgte konference nogensinde havde der været en udsædvanlig lav stemmedeltagelse. Valg til præsident, vicepræsident og kassererposterne skete uden modkandidater mens der var kampvalg til de øvrige 8 pladser i Executive.
– Generalkonferencen vedtog en ny strategisk plan, som i stærkere grad end før har focus på globalisering, og som opfordrer til at sikre diversitet i alt, hvad ICOM arbejder med, at øge vægtningen af naturarv som en del af kulturarv, at arbejde globalt med at arbejde for bedre kommunikation og fremmøde for medlemmer fra alle dele af verden.
– Grundig gennemgang af regnskab og budget på såvel Advisory-mødet som generalkonferencen gav indsigt i, hvad verdensmedlemmernes kontingenter bruges til.
– Nye vedtægter blev vedtaget. De gør det muligt at tage beslutninger mellem generalkonferencerne.
– Regionsstrukturen med opdelinger i en afdeling for Asien, Afrika, Latinamerika, Europa etc. søges afløst af alliancer med mindst 5 i hver.

Støtte til deltagelse i internationalt komitéarbejde

Liste over støtte
Dansk ICOM indkaldte ansøgninger fra medlemmer, som har bestyrelsesposter i internationale komitéer og videreansøgte Kulturarvsstyrelsen om rejsemidler til:
Bent Eshøj, Jørgen Wadum – ICOM-CC
Jytte Thorndahl – CIMUSET
Jørgen Selmer – CAMOC
Katia Johansen – COSTUME
Lisbet Torp – CIMCIM
Miriam Gelfer Jørgensen – ICDAD
Marianne Saabye – ICFA
Stig Miss – ICFA

Ny aftale med KUAS

I forlængelse af årets bevilling fra Kulturarvsstyrelsen, hvor der blev givet færre penge en ansøgt, er der truffet en ny aftale mellem Dansk ICOMs bestyrelse og KUAS, hvorefter bestyrelsen ikke fremover vil indkalde ansøgninger fra medlemmer, som har sæde i internationale komiteers bestyrelser, for herefter at ansøge og forvalte tilskud gennem KUAS. Fremover skal medlemmer af andre bestyrelser og komiteer søge tilskud direkte ved Kulturarvsstyrelsen. Bestyrelsen for dansk ICOM ansøger alene rejsetilskud til møder og rejser på egne bestyrelsesmedlemmers vegne.

Offentlighed

Der har været bragt artikler i Danske museer nr. 1, 2007 i forlængelse af Etik Diskussionen på generalforsamlingen og i nr 5, 2007 med indtryk for Generalkonferencen i Wien.

Der har været henvendelser i årets løb med spørgsmål om etik og tilbageføring fra tre af de store dagblade. Anledninger har været vurderinger af Getty Museets tilbageføring af genstande til Italien og Dansk Folkepartis udtrykte ønske om at få svensk krigsbytte hjem.

Et længe næret ønske om at få opbygget en ny hjemmeside med et enkelt layout og mulighed for medlemmers selvbetjening er lykkes ved assistance fra Museumstjenesten. Dette forventer vi aflaster kasserer og sekretærs arbejde.

Et nyt regnskabsprogram, som er uafhængigt af institutionel tilknytning, og som kan følge kommende, nye kasserer, er anskaffet og tages fuldt og helt i brug ved det nye budget- og regnskabsår.

Merete Ipsen
Dansk ICOM formand, november 2007