Tidligere rejseberetninger

ICOM Nord Reykjavik, Island, april 2008

Rejseberetning: ICOM Nord møde Island, 11.-12. april 2008

Mødet blev afholdt i Reykjavik på Nationalmuseet.
Mødeledere: afgående formand Lilja Árnadóttir og kommende formand Kristín Guðnadóttir.
Øvrige deltagere:
Island: bestyrelsesmedlemmerne Ólöf Sigurðardóttir og Harpa Þórsdóttir;
Norge: sekr. Sissel Guttormsen, formand Leif Pareli;
Sverige: kasserer Christian Richette (få dage før mødet døde Hans Manneby, formand for Svensk ICOM og sekretær Helene Larsson havde ikke overskud til at deltage);
Danmark: formand Merete Ipsen, sekr. Mikkel Scharff;
Finland: formand Jari Harju, sekr. Marjo-Riitta Saloniemi.
Derudover deltog de to nordiske medlemmer af hhv ICOM Executive, Per B. Rekdal, og ICOM Advisory-præsidenten Knut Wiik.

Sædvanen tro var første hovedpunkt en gensidig orientering fra de fem komitéer. Alle kunne glæde sig over en god og stadig stigende medlemstilgang. Flere har haft konkrete sager, som rummer etiske paradokser og i Norge har man planlagt at deltage i en rejsemesse med information om hvad man skal være opmærksom på ved køb af antikviteter i udlandet. Finland, som har benyttet sig af rejsetilskud til unge medlemmers deltagelse i generalkonferencen i Wien, fortalte om urimelig detaljeret rapporteringsgrad.

Strategiske mål og samarbejdsprojekter 2008-2010

I ICOMs ’store’ budget er reserveret midler til at effektuere de strategiske må. Her blev diskuteret, om der var ideer eller gode argumenter for at ICOM Nord – eller nogle af de nordiske nationalkomiteer – skulle formulere projektansøgninger til de udlovede midler – ikke i første ansøgningsrunde marts 2008 men måske 2. ansøgningrunde i oktober 2008.

Der kræves ikke komplicerede beskrivelser af projekter, men enkle, gode ideer. I indeværende år var der ikke stemning for at arbejde på noget fælles.

ICOM Nord som formel alliance

Regionale alliancer er en ny organisationsenhed indenfor ICOM. Der følger ikke automatisk penge med som til de internationale komiteer, men den har mulighed for at søge penge og kan også deltage med repræsentant ved Advisory-møderne. Per har været med til at gennemarbejde bestemmelserne, og han fandt ikke fordele for ICOM Nord i at konstituere sig som en regional alliance, Uden en formel alliance kan vi ikke søge om regionale penge, men kan stadig søge om midler til samarbejde mellem de forskellige nordiske komiteer. Man blev enige om ikke at gå videre ad den vej med formel bestyrelse og formelt valg og endnu et bureaukratisk organ, der skal ’passes’. Den uformelle struktur passer godt til os – og når de nordiske lande koordiner indenfor den uformelle struktur, opnår vi allerede nu en vis indflydelse

ICOM Europe

Jari, som er indvalgt i bestyrelsen for ICOM-Europe, refererede fra et nyligt afholdt styrelsesmøde, at projekter og problemkomplekser begynder at tegne sig, men det er uklart, hvem der skal føre sagerne til dørs.

Alle europæiske lande er ikke længere automatisk medlem, man skal “melde sig ind”. ICOM Europe klager over dårlig økonomi.

Efteråret byder på ICOM Europe tour fra Tirana til Istanbul, 120 EUR samt transport, hotel,

Beretningen blev fulgt op med en diskussion om det positive i ICOM Europes aktive arbejde med de gamle østeuropæiske lande blandet med bekymring for, at ICOM Europe er så dominerende. ICOM Europe er ikke et mål i sig selv, men aktiviteterne er.

4. Statutter
Vejledende statutter for nationalkomiteer er udsendt fra ICOM i 2006. Både Island og Danmark vil opdatere vedtægterne nu. Aftalen blev, at vi harmoniserer de nordiske komiteers vedtægter så vidt muligt. Merete skal lave oplæg til Dansk ICOM og vil samtidig sende oplæg til alle gennem ICOM Nord.

5. Optagelseskriterier for medlemmer
Alle komiteer har eksempler på personer eller virksomheder, som ikke har opnået medlemskab, fordi deres non-profit status ikke var klar. Der er nogenlunde overensstemmelse mellem de forskellige lande i optagelsespraksis. Studentermedlemmer er OK, men ingen af de nordiske komiteer har mange studentermedlemmer.

6. Det kommende Advisory-møde i juni og arbejdet i Executive
Knut fortalte om sit engagement som formand for Advisory, hvilket er meget omfangsrigt, men spændende. Skal ofte besvare spørgsmål. Han skal både forholde sig til “sådan plejer vi at gøre” og synspunkter om total ændring. Han arbejder på at realisere et forslag om at slutte med at gennemgå alle mulige rapporter og referater på møderne og i stedet sende dem ud og lade anvende tiden til dialog.

Per beskrev en række ændringer, som tænkes indført, bl.a. ny finansiering af de internationale komiteer fra, som nu, at tælle hoveder til at tælle aktiviteter.

For begge går nogen tid med deltagelse i udarbejdelse af planen om udførelse af de forskellige trin af “Strategic plan 2008-10”

Valget af ny Generalsekretær er forsinket. Sekretariatets endelige flytning er ikke afgjort – og bliver ikke afgjort før den nye generalsekretær er tiltrådt. Det præger på nogle måder sekretariatet.

Derfor kan ICOM virke svag. ICOM er svag på markedsføring og har et stort behov for forbedret informationspraksis og politisk kommunikation.

7. Andet
Hans blev begravet 17.april, officiel mindestund i maj måned. ICOM Nord sendte en fælles bårebuket.

Næste møde, 2009: i Norge, i Oslo, Eidsvoll – gerne slut april eller beg af maj. Norsk ICOM vil udsende datoforslag.

Merete Ipsen & Mikkel Scharff, okt. 2008