Arbejdsplaner

Arbejdsplan 2008-2009

Fremlagt på Dansk ICOMs generalforsamling 27. okt. 2008

Museumsetiske regler, herunder konventionerne

– Fastholde fokus på de museumsetiske regler og medvirke til, at medlemmerne gør det samme.

– Være en del af offentligheden, som arbejder for at forhindre ”illicit traffic”, og stille sig til rådighed for pressen i spørgsmål om museumsetik

– Medvirke til at fastholde Kulturministeren/ministeriet på løftet om ratificering af UNIDROIT og Haag-konventionens anden protokol.

Forny kontakten til UNESCO’s danske afdeling

– Tage initiativ til samarbejde med UNESCO i Danmark omkring konventionerne og presset på kulturministeriet. Kontakten skal genskabes med den nye generalsekretær og nye formand, som er kommet til indenfor det sidste år.

ICOMs globale vision og strategiske plan

– Holde principperne i ICOMs strategiske plan for øje og så vidt muligt lade dem blive vedkommende for arbejdet i den nationale komité.

Vedtægter

– Vedtægter for Dansk ICOMs er gennemarbejdet og fremlagt til drøftelse i oktober 2008 – med henblik på videre bearbejdning. Forslag til vedtægter fremsendes til medlemmerne med forslag om vedtagelse af nyt vedtægtssæt på generalforsamlingen i 2009.
Bestyrelsen vil stile mod, at næste års generalforsamling holdes tidligere på året, for at få kortere afstand mellem regnskab / budgetter og faktiske aktiviteter.

Elektronisk kommunikation

– Arbejde videre på at ’opdrage’ alle medlemmer til, at al kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer sker elektronisk: via hjemmesiden og elektroniske meddelelser. Eneste undtagelse er det årlige brev med årsmærke og opkrævningskort.
Bestyrelsen vil arbejde for at inddrive rejseberetninger, som medlemmer har været på i ICOM-regi, og lægge dem på hjemmesiden.

– Implementere den elektroniske medlemsdatabase, som forventes færdiggjort og udsendt fra ICOMs sekretariat, så den er anvendelig inden næste møde i Advisory. Indtil da forbedres og vedligeholdes den medlemsdatabase, som er udviklet og i brug i samarbejde med Museumstjenesten. En del af informationerne herfra forventes at kunne overføres til databasen fra Paris.

Nordiske og internationale møder

I foråret 2009 inviterer Norge til møde i ICOM Nord.
I juni afholdes det årlige Advisory-møde i Paris.
Dansk ICOMs historie og arkiv
Der er søgt om midler ved Kulturarvsstyrelsen til at sortere og registre de arkivalske materialer fra Dansk ICOMs egen historie. Hvis pengene bevilges, skal der ansættes medhjælp til opgaven, og bestyrelsen skal afsøge, hvor arkivet hensigtsmæssigt kan anbringes.

Merete Ipsen, Formand Dansk ICOM, okt. 2008