Årsberetninger

Årsberetning 2007-2008

Fremlagt på Dansk ICOMs generalforsamling i Odense 27. okt. 2008

Bestyrelsen består af:
Merete Ipsen (formand) Mikkel Scharff (sekretær) Villy Toft Jensen (kasserer) Jan Steen Jacobsen, Peter Ludvigsen, Vinnie Nørskov, Flemming Friborg

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i årets løb.

Museumsetiske regler

Bestyrelsen er vedvarende opmærksom på museumssager, som kommer frem i offentligheden og påkalder sig etiske overvejelser.

Et eksempel herpå er en forestående auktion af kunstværker, doneret af kunstnerne selv, hvor formålet er indsamling af penge til skolebyggeri mv. i Etiopien. Auktionen skal foregå på kunstmuseet ARoS, auktionarius bliver Bruun Rasmussen. Det er en sag i ’det grå felt’ af de museumsetiske regler. Dog er det ikke en sag, som i sin helhed kan kræves lukket ud fra museumsetiske regler, fordi formålet er velgørenhed i en fattig del af verden og ingen tjener på det: organisationen bag er en non-profit humanistisk hjælpeorganisation, museet stiller lokaler gratis til rådighed, auktionarius stiller sin tid gratis til rådighed, kunstnere donerer værkerne specielt til formålet.

(Efterfølgende skrev formanden en kommentar om etiske regler, auktioner, kassation og museernes troværdighed på lang sigt. Trykt i Danske Museer april 2009.)

Et andet eksempel på ’etisk opmærksomhed’ er omkring Glyptotekets fyrstegrav. Den italienske stat har vist interesse for gravfundet, og Glyptoteket er fortsat i dialog med Italien om en form for udveksling med tilsvarende fund. Disse genstande er kommet til museet før både Italien (1979) og Danmark (2003) underskrev UNESCO-konventionen af 1970.

Sagen fortsætter – museerne fra Danmark og Italien opbygger faglige og forskningsmæssige relationer.

Bestyrelsen har taget kontakt til dansk UNESCO med henblik på at øve pres på Kulturministeriet for at fastholde Kulturministeren på løftet (som Brian Mikkelsen gav på konference 9. marts 2007) om ratificering af UNIDROIT og Haag-konventionens anden protokol.

(Midt i april blev det meddelt, at regeringen vil fremsætte forslag til vedtagelse af UNIDROIT-konventionen i den kommende folketingssamling)

ICOMs globale vision og strategiske plan

Bestyrelsen har diskuteret, om nogle af de udbudte midler til at udvikle hovedpunkterne i den strategiske plan, skulle søges. Men da der ikke i bestyrelsens midte er nogen, som med tid og energi vil tage føringen i definering og gennemførelse af projekter har Bestyrelsen undladt at søge.

Vedtægter

Dansk ICOMs vedtægter er uændret siden 1992. Nye standardvedtægter for nationalkomiteer er fremlagt centralt fra ICOM i 2006. Med udgangspunkt i disse vil bestyrelsen arbejde de danske vedtægter igennem med henblik på fremlæggelse af vedtægtsændringer ved næste års generalforsamling.

Elektronisk kommunikation

Der afsættes midler så medlemsdatabasen kan blive færdigudviklet og gøres brugbar. Vigtigt er, at opdateringer i medlemskartoteket skal ske én gang – med adgang både for kasserer og sekretær.

Meddelelser til medlemmer vil dels blive lagt på hjemmesiden, dels blive sendt rundt som elektroniske meddelelser via de e-mail adresser, medlemmerne har oplyst.

Nu hvor Kulturarvsstyrelsen har overtaget selv at modtage og behandle ansøgninger om rejse- og mødeaktiviteter for danske medlemmer i internationale bestyrelser skal vi finde en metode til så vidt muligt at få tilsendt rejseberetningerne. Dem fik vi tidligere som forudsætning for udbetaling af bevillinger. Vi vil fortsat gerne have dem til at lægge på hjemmesiden til information og inspiration for andre medlemmer.

Nordiske og internationale møder

I foråret 2008 deltog formand og sekretær i møde i ICOM Nord, som blev afholdt i Reykjavik, Island. Her deltog hele den islandske komitees bestyrelse og én til to fra hver af de andre nordiske nationalkomiteer samt Knut Wiik, præsident for Advisory, og Per Bjørn Reckdahl, medlem af excecutive – begge fra Norge.
På mødet blev der drøftet medlemskriterier, udveksling omkring etiske sager, sammenligning af vedtægter mv. Også hyggeligt, kollegialt samvær, besøg på museer, kørsel ud i det særegne landskab og udflugt bl.a. til det gamle tingsted og varme laguner blev der tid til.

I juni deltog formanden i det årlige Advisory-møde i Paris. Organisationen bar præg af mangel på generalsekretær, men alle fra sekretariatet gjorde deres bedste på mødedagene. Her blev bl.a. præsenteret et databaseprogram for et world-wide fælles medlemskartotek, som ser meget lovende ud.

Dansk ICOMs historie og arkiv

Fra Paris opfordres til, at aflevere arkivmateriale og fotos fra ICOM-aktiviteter, hvis man ligger inde med sådanne. Dog kun dem, der har med den brede organisation at gøre.
I Danmark har vi ikke overblik over vores egen historie. Derfor vil vi i løbet af året undersøge, hvad der ligger af arkivalsk materiale hos tidligere formænd, sekretærer og kasserere.

Medlemstal, som har modtaget årsmærket 2009
Ordinære medlemmer 889
Pensionister 154
Studerende 19
Institutioner 43

Kontingent 2009 (uforandret fra 2008)
Individuelle medlemmer 510 kr.
Pensionister 310 kr.
Studerende 420 kr.

Institutionelle medlemmer:
– 1-5 ansatte: 2450 kr.
– 6-20 ansatte: 3550 kr.
– Flere end 20 ansatte: 4675 kr.

Merete Ipsen
Dansk ICOM formand, november 2008, tilrettet april 2009