Referater

Referat af Dansk ICOMs generalforsamling 2008

Sted: Danmarks Mediemuseum, Brandts, 27. okt. 2008, kl. 14 -16.30

Til stede fra bestyrelsen:

Merete Ipsen (formand), Mikkel Scharff (sekretær), Villy Toft Jensen (kasserer) og Jan Steen Jacobsen. Flemming Friborg, Peter Ludvigsen og Vinnie Nørskov var forhindret.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
Museumsinspektør Flemming S. Nielsen fra Danmarks Mediemuseum blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Årsrapport
Dansk ICOMs formand, Merete Ipsen, aflagde årsrapport (se Dansk ICOMs hjemmeside Årsberetninger_2007-2008).
Merete Ipsen beskrev bl.a. bestyrelsens fortsatte arbejde med de etiske regler med eksempler på årets sager.
ICOMs globale vision og strategiske plan har været drøftet, men bestyrelsen har ikke søgt midler til særlige aktiviteter i den forbindelse.
Ved konference om “illicit traffic” 9. marts 2007 lovede daværende kulturminister Brian Mikkelsen at arbejde for ratificering af UNIDROIT og Haag-konventionens anden protokol – hvilket også ville involvere justitsministeriet. Nu sidder B rian Mikkelsen dér, så vi må håbe at han som justitsminister vil sikre gennemførelse af dette løfte.
Dansk ICOMs vedtægter er senest revideret 1992. Bestyrelsen har arbejdet med vedtægterne og forventer at fremlægge forslag til godkendelse på generalforsamlingen i 2009.
Arbejde pågår med at færdigudvikle en dansk medlemsdatabase, der dels skal gøre medlemsadministrationen nemmere, dels forbedre den elektroniske kommunikation via e-mail og information via Dansk ICOMs hjemmeside – og dels gøres os velforberedt til den fælles database, som ICOMs sekretariat i Paris har under udvikling.
Det har i årets løb vist sig, at Dansk ICOM modtager færre rejseberetninger end tidligere – som følge af, at Dansk ICOM ikke mere administrerer rejsemidlerne har vi ikke et naturligt krav på at få rapport som forudsætning for at udbetale pengene. Dansk ICOM vil undersøge hos KUAS om relevante rejseberetninger fortsat kan publiceres på hjemmesiden til alles gensidige information.
Formanden og sekretæren har deltaget i et møde i ICOM Nord (se Rejseberetning fra ICOM Nord 2008) – det nordiske ICOM-samarbejdsorgan – og formanden har endvidere deltaget i ICOM Advisorymøde i sommeren 2008 (se Advisory-møde 2008)
Endelig har bestyrelsen i det forgangne år påbegyndt sonderinger af, hvad det vil indebære at samle og registrere arkiv over Dansk ICOM. Vi må erkende, at vi ikke kender Dansk ICOMs historie tilstrækkelig godt og har heller ikke det fulde overblik over arkivmaterialerne.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab 2007 og fremlæggelse af budget 2009
Dansk ICOMs kasserer Villy Toft Jensen fremlagde regnskab for 2007 (se Dansk_ICOM_Regnskab_2007). Kassereren fremlagde derpå budgettet for 2009 (se Dansk ICOM budget 2009) og foreslog videreførelse af kontingentsatserne fra 2007-2008.
Kassereren forklarede vedr. budget 2009, at formanden har søgt tilskud til et projekt til samling og ordning af Dansk ICOMs arkiver.

Regnskab 2007 og det fremlagte budget 2009 blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Nye medlemmer
Mikkel Scharff, Dansk ICOMs sekretær fortalte, at antallet af årets nyindmeldte var 136 medlemmer (heraf 7 institutionelle og 5 studentermedlemmer) og fremlagde listen over nyindmeldte med henblik på – ifølge vedtægterne – at opnå den endelige godkendelse af årets medlemmer.

Alle blev godkendt af generalforsamlingen, og formanden ønskede derpå et af de fremmødte nye medlemmer velkommen!

5. Indkomne forslag
Der var til generalforsamlingen ikke på forhånd fremsendt forslag.

6. Kontingentfastsættelse
Kassereren Villy Toft Jensen opsummerede satserne for kontingent:

Individuelle medlemmer 510 kr.
– Pensionister 310 kr.
– Studerende 420 kr.
Institutionelle medlemmer:
– 1-5 ansatte: 2450 kr.
– 6-20 ansatte: 3550 kr.
– Flere end 20 ansatte: 4675 kr.

Disse satser blev godkendt af Generalforsamlingen.

7. Nye vedtægter for Dansk ICOM
Merete Ipsen forklarede, på hvilke punkter bestyrelsen har arbejdet med justering af de gamle vedtægter. I store træk drejer det sig om sproglige rettelser til visse af paragrafferne med henblik på at harmonere vedtægterne med de nye vedtægter for den internationale ICOM-organisation, som er besluttet i 2006.
Bestyrelsen vil færdigbearbejde vedtægtsændringerne, og fremlægge til beslutning ved næste generalforsamling.

8. Valg til bestyrelsen
Flemming Friborg, Villy Toft Jensen og Mikkel Scharff var på valg. Alle tre var villige til at genopstille og blev valgt af generalforsamlingen.
Merete Ipsen, Peter Ludvigsen, Vinnie Nørskov og Jan Steen Jacobsen var på ikke på valg og fortsatte i bestyrelsen.
Merete Ipsen genvalgtes til formandsposten, Villy Toft Jensen og Mikkel Scharff som henholdsvis kasserer og sekretær.

9. Valg af suppleanter
Mille Gabriel var villig til at genopstille som suppleant og blev valgt.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Mangeårige revisor, Annette Dam, har endnu engang accepteret at stille op – og blev endnu engang valgt som revisor. Niels Oxenval havde ligeledes accepteret at stille op, og blev igen valgt til revisorsuppleant.

11. Arbejdsplan 2009
Merete Ipsen berettede om bestyrelsens fortsatte arbejde med at sikre tilslutningen til de museumsetiske regler hos Dansk ICOMs medlemmer.
Bestyrelsen vil endvidere sikre mere kontakt med den danske UNESCO komite vedr. pres for fremstilling af informationsmateriale om 70 konventionen og samt ratificering af UNIDROIT-konventionen.
ICOMs globale vision og strategiske plan skal søges understøttet i bestyrelsens arbejde.
Dansk ICOMs vedtægter skal gennemarbejdes med henblik på fremlæggelse og godkendelse ved næste generalforsamling.
Bestyrelsen vil søge at lægge næste års generalforsamling tidligere i 2009 for at undgå den store afstand mellem et års aktiviteter, regnskabsaflæggelse og godkendelse.
Den elektroniske kommunikation mellem Dansk ICOM og medlemmerne udvides og vedligeholdes bl.a. via en medlemsdatabase hos Dansk ICOM. ICOM Paris’ nye database forventes færdig og ibrugtaget ved Advisorymødet 2009
Dansk ICOM vil søge at sikre rejserapporter fra deltagere i nordiske og internationale ICOM-relaterede møder.
Dansk ICOM vil igen i 2009 lade sig repræsentere ved både årets møde i ICOM-Nord og ved ICOMs Advisorymøde.
Endelig vil Dansk ICOM søge midler til etablering af et arkiv over Dansk ICOM og organisationens historie.

12. Eventuelt
Der fremkom forslag om vedligeholdelse af databaser med e-mail adresser på medlemmerne. Som det er nu er der et stort antal mailadresser, som ikke er aktive eller ikke kan modtage det fremsendte. Der kan arbejdes med kombinationer af det årlige brev med årsmærke og e-mail.

Afslutningsvis takkede ordstyreren og formanden for god ro og orden!

Herefter gav Flemming S. Nielsen en rundvisning i udstillingerne – de faste og den velomtalte udstilling om Jødehad i danske medier.

Referent: Mikkel Scharff, Dansk ICOM sekretær, december 2008