Tidligere rejseberetninger

Advisory møde og generalforsamling 2009

Rapport fra møde i Advisory / Generalforsamling 2009

Som formand for dansk ICOM deltog Merete Ipsen i Advisory-mødet i Paris og ICOMs generalforsamling i dagene 9.-11. juni.

Det var nyt, at der var indkaldt til generalforsamling samtidig med Advisorymødet. De nye statutter for ICOM, som blev vedtaget ved generalkonferencen i Wien, fastlægger muligheden for at afholde generalforsamling årligt og ikke som hidtil kun hvert tredje år, når der afholdes generalkonference. Hensigten er at gøre ICOMs beslutnings- og manøvredygtighed knap så stiv som hidtil. Til gengæld blev første møde af denne art noget kaotisk.

Inden afrejse til mødet fulgte jeg opfordringerne til at forsyne mig med fuldmagt fra 4 andre medlemmer af bestyrelsen, da dansk ICOM i tilfælde af afstemninger på denne måde havde 5 stemmer, om end der kun var 1 mødedeltager.
Før mødet var der ikke sendt en detaljeret dagsorden ud – så det var ikke klart, at der kunne ske afstemninger eller i givet fald om hvad.
Det var også nyt at træffe ICOMs nye generaldirektør, Julien Anfruns. Efter et par år med skiftende midlertidige sekretærer er der forhåbninger om mere kontinuitet. Julien Anfruns præsenterede sig for Advisory og fortalte om omstrukturering af sekretariatet – dog var det først på 3.-dagen, at vi fik præsenteret de nyansatte sammen med de tidligere ansatte i ICOMs sekretariat. Endvidere oplyste han om et betydeligt udadrettet arbejde og strategier frem mod øget synlighed og øget sponsorstøtte til ICOM.

Et dagsordenspunkt om det forløbne års regnskaber og herværende årsbudget inden for den 3-årige budgetramme, som er besluttet af generalforsamlingen, gav røre i forsamlingen. Der var uoverensstemmelser mellem regnskabs- og budgettal, som blev fremlagt af ICOMs kasserer Nancy Hushion og sekretariatet, gav anledning til kritik og krav om gennemskuelige talopstillinger, som blev lovet til næste dag. Hvilket skete.

Der blev orienteret om arbejdet med medlemsdatabasen, som var blevet kasseret. Løfter om, at den kunne styre såvel adresseoplysninger, tilknytning til komiteer og årlige indbetalinger, var langtfra indfriet. Derfor er det besluttet at starte forfra igen.
Ud over at ICOM skal afholde generalkonference i 2010 i Shanghai orienterede Julien Anfruns om, at sekretariatet sammen med Executive har besluttet at deltage med en udstilling ved EXPO 2010 også i Shanghai. Formålet er at synliggøre ICOM som en vigtig kultur-aktør.
Kinas nationalkomité præsenterede de foreløbige forberedelser op til ICOM 2010. Hjemmesiden indeholder datoer og foreløbigt program og vil løbende blive udbygget. Temaet for ICOMs internationale dag 18. maj 2010 bliver det samme som temaet for generalkonferencen i Kina i 2010, nemlig Museer og harmoni. Temaforslag, som stort set blev vedtaget for museumsdagen i 2011, er Museums and Menory, fordi UNESCO-årets 2011 tema bliver Memory.
Advisory fik gode og visuelt flotte præsentationer af de tre kandidater, som kæmpede om værtskabet for generalkonferencen i 2013, nemlig Moskva for Rusland, Milano for Italien og Rio de Janeiro for Brasilien. Advisorys afstemning – der også som noget nyt foregik elektronisk – gav et absolut flertal til Rio de Janeiro, hvilket vil blive fremlagt for generalforsamlingen i 2010 og uden tvivl vedtaget. Planen er, at generalkonferencen afholdes i juni 2013. Dette var en afstemning i Advisory, hvor hver komité har 1 stemme.
Advisorymødet blev på andendagen afløst af generalforsamling – med deltagelse af de samme mennesker: de fleste af Excecutive sammen med medlemmerne af Advisory, som er formænd (eller stedfortrædere) for de nationale og internationale komiteer samt for regionale alliancer.

Generalforsamlingen blev uforberedt præsenteret for nye differentierede medlemstakster. En arbejdsgruppe havde opstillet principper for at differentiere, så medlemmer i lande med højt bruttonationalprodukt skulle betale mere, og medlemmer i lande med et lavt bruttonationalprodukt skulle betale lavere kontingenter end hidtil. Forslaget udløste diskussioner og kritik, dels af at forhøjede kontingenter ikke burde vedtages, når fremlæggelser af regnskaber fra kasserer og sekretariat ikke harmonerede, suppleret med kritik af, at det ikke var sendt ud på forhånd, så deltagerne i generalforsamlingen havde haft mulighed for at drøfte forslaget med dem, de havde fuldmagter med fra. Forslaget blev omformuleret til at være et forsøg for et år og blev derefter vedtaget med et spinkelt flertal. Mange, bl.a. Danmark, undlod at stemme for. Dette til trods for, at det er et skridt på vejen mod at kunne mobilisere flere medlemmer fra udviklingslandene i et ICOM, som i dag er domineret i medlemstal af de Europæiske lande. De nye takster, som er vedtaget for et år, betyder, at personlige medlemskaber stiger i de rige lande, og bliver billigere i de fattige. Ydermere bliver beregningsgrundlaget for institutionelle medlemmer ændret således, at budgetstørrelse er afgørende for placering i én ud af fem kontingentrammer – tidligere har medlemstaksten været baseret på antal ansatte.
Møderne, som foregår på faste pladser i stort møderum med simultantolkning på de tre sprog engelsk, fransk og spansk, blev suppleret med ’netværk’ på kryds og tværs i aftentimerne og sidste aften for alle ved reception på ’Musé de l’Orangerie’.