Årsberetninger

Årsberetning 2008-2009

Fremlagt og godkendt på Dansk ICOMs generalforsamling i København 2. nov. 2009

Bestyrelsen består af:
Merete Ipsen, Kvindemuseet (formand) Mikkel Scharff, Kunstakademiets Konservatorskole (sekretær) Villy Toft Jensen, tidl. Museumstjenesten (kasserer) Jan Steen Jacobsen, Odsherreds kulturhistoriske Museum, Peter Ludvigsen, Arbejdermuseet, Vinnie Nørskov, Antikmuseet Århus Universitet, Flemming Friborg, Glyptoteket

Generalforsamling blev afholdt den 27. oktober 2008 i Odense. Danmarks Mediemuseum var vært og rundviste i særudstillingen om antisemitisme i danske medier.

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i årets løb.

Medlemmer

Medlemstallet stiger en anelse år for år. En del fornyer ikke medlemskabet (typisk for medlemmer af Kunststyrelsens og Kunstakademiets forskellige råd), men et tilsvarende antal nye medlemmer – og en anelse mere – søger om optagelse. Langt hovedparten af ansøgerne indstiller bestyrelsen til medlemskab. Enkelte, hvor den museumsprofessionelle tilknytning mangler, eller hvor arbejdsstedet ikke opfylder ICOMs definition af ikke-kommercielle kulturinstitutioner, får afslag.

Årets medlemstal:
ordinære medlemskaber: 937 (heraf ikke betalt 38)
pensionerede medlemmer: 157 (heraf ikke betalt 2)
studentermedlemmer: 19 (heraf ikke betalt 2)
Institutionelle medlemmer: 45 (heraf ikke betalt 4)

Elektronisk kommunikation

Arbejdet over de sidste par år med at omlægge kommunikationen mellem bestyrelse og medlemmer fra brevforsendelser til elektronisk post er realiseret. Meddelelser til medlemmer er dels lagt på hjemmesiden, dels blevet sendt rundt som elektroniske meddelelser via de e-mail adresser, medlemmerne har oplyst. Det, der ikke fungerer, er, at alle medlemmer faktisk modtager sekretærens e-mails, enten fordi mailadresserne ikke er opdateret eller fordi diverse spamfiltre afviser post, som er masse-udsendt. Derfor er det af stor betydning, at alle medlemmer meddeler adresseændringer og løbende opdaterer e-mail adresser, når der sker ændringer med dem. Det kan gøres via www.icomdanmark.dk

Ud fra et administrativt synspunkt er automatik i inddatering af medlemsoplysninger og samtidig adgang til medlemsoplysninger for kasserer, sekretær og formand samt for Museumstjenesten ikke optimal. Bestyrelsen har været tilbageholdende med at sætte yderligere programmering af en medlemsdatabase i gang, da vi ved, at sekretariatet i Paris arbejder med en on-line database for samtlige medlemslande – uden at vi dog har anelse om, hvornår der vil ligge et brugbart produkt.

Administrativ aflastning

I forhold til andre lande har Dansk ICOM et højt medlemstal. Nationalkomiteen er den 7.-største i verden og den næst-største i forhold til indbyggertal (overgået af Holland).

Stor interesse betyder en relativ stor administration med behandling af nye tilmeldinger, tjek-op på adresseændringer, erstatning af bortkomne kort osv. Museumstjenesten har i årevis forestået den årlige forsendelse af årsmærker og opkrævning af kontingenter. Bestyrelsen har for at aflaste sekretæren nu også aftalt med Museumstjenesten, at de i en forsøgsperiode – foreløbigt året ud – varetager den øvrige medlemsadministration, mens sekretær og bestyrelse fortsætter de professionelt/faglige vurderinger af kandidater, som er nyansøgere til medlemskaber.

Museumsetiske regler og konventioner

Bestyrelsen er vedvarende opmærksom på museumssager, som kommer frem i offentligheden og påkalder sig etiske overvejelser.

Året igennem har vi fulgt sagen omkring Glyptoteket og den voksende interesse fra den italienske stat i fyrstegraven. Det positive, der kan siges om sagen, er at den har styrket den professionelle dialog mellem Italien og Glyptoteket, og at det forsigtigt kan håbes, at parterne kan lave en egentlig kulturel udvekslings- og samarbejdsaftale. Det ville være en mere ’nutidig’ måde, hvorpå man i fællesskab kunne bevare og præsentere Europas kulturarv.

En godgørende auktion på kunstmuseet ARoS, som bestyrelsen forud for afviklingen havde diskuteret i forhold til de museumsetiske regler, lå i gråzonefeltet. Men det grå felt for hvad man kan og ikke kan er stort. Bestyrelsen valgte på forhånd at se bort fra sagen og lade et andet princip for ICOM om at medvirke til at skabe større lighed i verden være det afgørende, fordi overskuddet fra auktionen ubeskåret skulle gå til skolebyggeri i Etiopien. Imidlertid blev auktionen præsenteret så entydigt som et kunst-salgs event i pressen og på museets hjemmeside at det påkaldte sig kommentarer. Formand og bestyrelsen udsendte derfor en pressemeddelelse med overskriften ’Museer sælger ikke ud af samlingerne’ og efterfølgende i en artikel i bladet Danske Museer, som diskuterede faren ved at museernes troværdighed lider skade ved salg, som kan forveksles med afhændelse af originale genstande.

I årets løb er bestyrelsen blevet opmærksom på, at flere museer inviterer publikum til at medbringe kunst og antikviteter til museet, hvor de tilbydes en vurdering af sådanne private ejendele af repræsentanter fra Bruun Rasmussen eller andre auktionshuse, som også er inviteret ind på museet på bestemte tidspunkter.
Sådanne arrangementer vurderer vi ligger i forlængelse af, at man ønsker at komme i kontakt med nye brugergrupper. Men arrangementerne af denne type konflikter med de museumsetiske regler. Bestyrelsen finder det tiltrængt med en bredere diskussion om museumsetik og gråzoner og langsigtede konsekvenser for museerne, når man lader værdisætning vinde indpas som underholdning på museerne.

Dansk ICOM er meget tilfredse med, at den danske regering har besluttet at ratificere UNIDROIT konventionen. Det betyder, at personer, som i god tro er blevet ejere af objekter, andre lande anser som tilhørende deres kulturarv, ved udlevering kan få en økonomisk godtgørelse.

Ligeledes er dansk ICOM tilfredse med, at kulturministeriet har meldt ud, at Danmark arbejder hen i mod ratificering af UNESCO-konventionen til beskyttelse af den immaterielle kulturarv i begyndelsen af 2010.

Vedtægter

Dansk ICOMs vedtægter er uændret siden 1992. Nye standardvedtægter for nationalkomiteer er vedtaget centralt i ICOM i 2006. Med udgangspunkt i disse har bestyrelsen arbejdet de danske vedtægter igennem. Forslag til ændringer af vedtægter fremlægges på generalforsamlingen 2. november 2009.

Blandt de foreslåede ændringer er fremrykning af den årlige generalforsamling til først på året og ikke som hidtidig praksis i oktober/november. Dette vil give et større sammenfald mellem regnskabsår og budgetår og et større overlap mellem vedtagne arbejdsplaner og budget.

Nordiske og internationale møder

I foråret 2009 deltog Merete Ipsen og Vinnie Nørskov i møde i ICOM Nord, som blev afholdt i Oslo med ICOM Norge som vært. Her deltog flere fra den norske komites bestyrelse, og repræsentanter fra de øvrige komiteer på nær Sverige, som måtte melde fra i sidste øjeblik. Af helt andre grunde – nemlig økonomiske – var der på forhånd meldt afbud fra Island, men norsk ICOM var generøse og betalte fly og hotel til en deltager fra Island. Endvidere deltog Knut Wiik, formand for Advisory, og Per Bjørn Rekdal, medlem af excecutive – begge fra Norge.
På mødet blev der drøftet medlemskriterier, økonomi, etiske sager, vedtægter, blue shield mv.
Værterne havde forberedt museumsbesøg og historiske byvandringer – her var vidnesbyrd om forsvar i vikingetid, eventyrlystne opdagelsesrejsende, samarbejde og sammenstød under anden verdenskrig, nyrige oliebaroner og multikulturelle initiativer. Alle tog derfra rigt belæsset med en variation af indblik i Norges kulturhistorie.

I juni deltog Merete Ipsen i Advisory-mødet i Paris, hvor vi for første gang mødte Julien Anfruns, som er ICOMs nye generaldirektør.
Ud over at ICOM skal afholde generalkonference i 2010 i Shanghai har man fra Paris besluttet at deltage med en udstilling ved EXPO 2010 også i Shanghai. Formålet er at synliggøre ICOM som en vigtig kultur-aktør.

Kinas nationalkomité præsenterede de foreløbige forberedelser, der var gjort op til ICOM 2010.

Kandidaterne til generalkonferencen i 2013 – Moskva for Rusland, Milano for Italien og Rio de Janeiro for Brasilien – præsenterede tema og rammer for hver deres tilbud. Advisorys afstemning gav et absolut flertal til Rio de Janeiro, hvilket vil blive fremlagt for generalforsamlingen i 2010 og uden tvivl blive vedtaget.

Temaet for ICOMs internationale dag 18. april 2010 bliver det samme som temaet for generalkonferencen i Kina i 2010, nemlig Museer og harmoni.

Et forslag, som ikke blev vedtaget, fordi det ikke var sendt ud på forhånd, var nye differentierede medlemstakster, som differentierer væsentligt mellem rige og fattige lande. Det er en differentiering, som har været diskuteret før, og hensigten er at gøre det mere attraktivt for museumsmedarbejdere i de fattigere lande at blive medlemmer af ICOM. I dag er der en talmæssig stærk dominans af medlemmer fra Europa. Der er dog ingen tvivl om, at et differentieret betalingssystem har så bred sympati i Advisory, at det med en bedre præsentation vil blive vedtaget. Det forventer vi sker i 2010.

Ansøgning om støtte til unge medlemmers deltagelse i internationale møder
Som en konkret del af ICOMs handlingsplan for at sikre diversitet i organisationen udbydes midler, som kan søges til unge medlemmers deltagelse i international komiteers arrangementer. Det bemærkes at ansøgere indsendt af nationalkomiteer fra de mindst bemidlede medlemslande vil blive prioriteret. Da Norge, Finland og Island (før krisen) fik til unge medlemmers deltagelse i konferencen i Wien, og vi ikke havde søgt fra Danmark, indsendte vi denne gang en ansøgning om en ung kandidats deltagelse i et internationalt møde. Vi modtog afslag med begrundelse i at man prioriterer ansøgninger fra de mindst bemidlede. Nu har vi prøvet – og det kan kun glæde os, at tilstrækkeligt mange ansøgere fra andre dele af verden ønsker at deltage, så puljen kan tjene sit formål om at fremme diversitet i organisationen.

Merete Ipsen
Dansk ICOM formand, november 2009