Referater

Referat af generalforsamling 2009

Sted: Statens Museum for Kunst, 2. november 2009, kl. 14

Til stede fra bestyrelsen:

Merete Ipsen (formand), Mikkel Scharff (sekretær), Villy Toft Jensen (kasserer), Jan Steen Jacobsen, Vinnie Nørskov.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

Bevaringschef Jørgen Wadum fra Statens Museum for Kunst blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Årsrapport

Merete Ipsen indledte med at præsentere Dansk ICOMs bestyrelse i 2008-2009 og omtalte den let stigende medlemstilgang. Dansk ICOM er stadig en af de største nationalkomitéer. I årets løb skulle ICOMs længe ventede mulighed for on-line ansøgning om medlemsskab, adresseændringer, mv have været lanceret. Systemet fungerede imidlertid ikke og blev kasseret i sommeren 2009. Der skal nu laves et nyt fra bunden. Dansk ICOM havde afventet fremkomsten af dette tiltag fra ICOM, men har nu oprustet medlemsadministrationen med egen on-line administration på Dansk ICOMs hjemmeside. Dansk ICOM har besluttet at flytte administrationen af medlemsskaber (f.eks. ind- og udmelding, adresseændringer, erstatningskort) til Museumstjenesten, der fremover vil forestå en række ekspeditionssager. Derved vil der blive bedre tid til den øvrige medlemskommunikation for sekretæren, der hidtil har stået for medlemsadministrationen. Alle indmeldinger vil fortsat passere bestyrelsens bord, og baseres på en faglig vurdering i bestyrelsen. Bestyrelsen har i årets løb arbejdet med sager, der påkaldte sig etiske overvejelser, da alle medlemmer jo skal følge ICOMs etiske regler. Således f.eks. Ny Carlsberg Glyptotekets dialog med den italienske stat, en godgørende auktion på kunstmuseet ARoS og andre sager om auktioner og tilsvarende aktiviteter på forskellige institutioner. For Dansk ICOM er det tilfredsstillende, at Kulturarvsstyrelsen også er opmærksom på etiske forhold i danske museer og samlinger. Kulturarvsstyrelsen har valgt at støtte en konference om museumsetik, som Dansk ICOM. vil arrangere foråret 2010. Dansk ICOM er tilfredse med Kulturministeriets udmelding: Danmark planlægger ratificering af Unidroit-konventionen, samt arbejder hen imod at ratificere UNESCO-konventionen til beskyttelse af den immaterielle kulturarv. Dansk ICOMs bestyrelse har færdiggjort revisionen af vedtægterne, der efterfølgende blev fremlagt for Generalforsamlingen 2. nov. 2009. Dansk ICOM har været repræsenteret ved forskellige nordiske og internationale møder: i foråret 2009 var Merete Ipsen og Vinnie Nørskov til ICOM Nord møde i Norge. På mødet blev der bl.a. drøftet medlemskriterier, økonomi, etiske sager, vedtægter, blue shield. I juni 2009 deltog Merete Ipsen i Paris i ICOMs årlige møde i Advisory-komiteen og Generalforsamlingen. Ved mødet blev forberedelser til Generalkonferencen 2010 i Shanghai præsenteret, og mødet omfattede endvidere valg af vært for ICOMs 2013-Generalkonference: Rio de Janeiro. Temaet for ICOMs internationale museumsdag 18. maj 2010 blev besluttet: “Museer og harmoni”. Ved Generalforsamlingen blev en mere differentieret kontingentstruktur vedtaget, Den bygger på tanken om, at fattigere lande bør slippe billigere i kontingent. ICOM vil arbejde videre med kontingentstrukturen. Forslaget ligger i forlængelse af ICOMs strategiske plan og diversitet ligesom en årlig udmeldt mulighed for, at unge museumsprofessionelle fra mindrebemidlede lande kan søge om midler til deltagelse i relevante, internationale konferencer. Generalforsamlingen godkendte beretningen, der kan læses på Dansk ICOMs hjemmeside.

3. Aflæggelse af regnskab 2008 og fremlæggelse af budget 2010

Dansk ICOMs kasserer Villy Toft Jensen fremlagde regnskab for 2008 (se Dansk ICOMs webside: Dansk_ICOM_Regnskab_2008). Kassereren fremlagde derpå budgettet for 2010 (se Dansk ICOMs webside: Dansk ICOM budget 2010). Budgettet indholdt en note om nyt kontingentprincip for institutionelle medlemmer – jvf. nedenstående punkt 6 – som indebærer at Dansk ICOM totalt set oppebærer samme netto-medlemskontingent som i 2009.. Regnskab 2008 og det fremlagte budget 2010 blev godkendt af generalforsamlingen.

[6. Kontingentfastsættelse]

Generalforsamlingen havde ved mødets indledning besluttet at flytte dagsordenens punkt 6 (Kontingentfastsættese) op umiddelbart efter fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget. Som følge af en stigning hos ICOM i Paris på 4 Euro for individuelle medlemmer foreslog Bestyrelsen en stigning på 30 kr for 2010 hvad angår regulære individuelle medlemmer, mens pensionister og studerende friholdes for kontingentstigning i 2010. Om institutionelle medlemskontingenter forklarede Villy Toft Jensen, at ICOM i Paris har besluttet en ny fordeling af institutionelle medlemskontingenter med udgangspunkt i driftsbudget i stedet for antal medarbejdere. ICOM havde imidlertid ved Generalforsamlingen endnu ikke offentliggjort detaljerne ved kontingentændringerne, så bestyrelsen anmodede om accept af, at institutionelle medlemmers kontingent blev fastlagt af bestyrelsen, efter de principper, der har været annonceret af ICOM, når nærmere detaljer bliver modtaget. Dansk ICOM vil kun opkræve så meget mere som ICOM Paris opkræver af Dansk ICOM i forhold til de institutionelle medlemmer.

Kassereren Villy Toft Jensen opsummerede satserne for kontingent:

Individuelle medlemmer 540 kr.
– Pensionister 310 kr.
– Studerende 420 kr.
Satserne for Institutionelle medlemmer skulle fastlægges af Bestyrelsen, når ICOMs retningslinier for institutionskontingent blev offentliggjort. Dette blev godkendt af Generalforsamlingen

4. Nye medlemmer

Mikkel Scharff, Dansk ICOMs sekretær fortalte, at antallet af årets nyindmeldte var 99 medlemmer (heraf 3 institutionelle og 2 studentermedlemmer) og fremlagde listen over nyindmeldte med henblik på – ifølge vedtægterne – at opnå den endelige godkendelse af årets medlemmer. Alle blev godkendt af generalforsamlingen, og formanden ønskede derpå de nye medlemmer velkommen!

5. Indkomne forslag

Der var til generalforsamlingen ikke på forhånd fremsendt forslag.

7. Nye vedtægter for Dansk ICOM

Merete Ipsen forklarede, på hvilke punkter bestyrelsen har arbejdet med justering af de gamle vedtægter med henblik på at harmonere vedtægterne med ICOMs nye standardvedtægter for nationale komitéer, som er besluttet i 2006. Forslaget til nye vedtægter havde ligget på Dansk ICOM web side den foregående måned. Kommentarer og forslag fra fremmødte til Generalforsamlingen medførte to ændringer til Vedtægterne, hhv i paragraf 5b (sproglig rettelse) og paragraf 6e (hvor antallet af stemmeberettigede medlemmer, der skal være tilstede for at Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, blev ændret fra fem til ti). Med disse rettelse blev Dansk ICOMs nye vedtægter vedtaget af Generalforsamlingen.

8. Valg til bestyrelsen

Merete Ipsen gik af som formand efter seks år. Villy Toft Jensen gik af som kasserer og gik samtidig ud af Bestyrelsen. Vinnie Nørskov var på valg, var villig til at genopstille og blev af Generalforsamlingen valgt til bestyrelsen, som formand. Mikkel Scharff var på ikke på valg og fortsætter som sekretær. Jan Steen Jacobsen var på valg og blev valgt af Generalforsamlingen som den nye kasserer. Peter Ludvigsen havde siddet i Bestyrelsen i seks år og kunne ikke genvælges. Flemming Friborg var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen. Merete Ipsen var på valg, var villig til at genopstille og blev valgt som medlem af bestyrelsen. Suppleant Mille Gabriel; Nationalmuseet, opstillede sammen med Broder Berg, Museumscenter Aars, og begge blev valgt til bestyrelsen.

9. Valg af suppleanter

Gertrud Oelsner, Fuglsang Kunstmuseum, opstillede som suppleant og blev valgt til posten som suppleant

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

Mangeårige revisor, Annette Dam blev endnu engang valgt som revisor. Niels Oxenvad blev igen valgt til revisorsuppleant.

11. Arbejdsplan 2010

Merete Ipsen redegjorde for Bestyrelsens plan for det kommende år om at fortsætte arbejdet med museumsetiske regler, herunder konventionerne, med henblik på at medvirke til, at medlemmerne øger fokus på ICOM etiske regler. Bestyrelsen vil også fortsætte den offentlige fokus omkring emnet, og vil søge at fastholde Kulturministeriet i løftet om ratificering af UNESCOs konventioner, bl.a. i samarbejde med UNESCOs nationalkomite i Danmark. Bestyrelsen planlægger i samarbejde med KUAS et seminar om etik til foråret 2010. Bestyrelsen planlægger endvidere at holde ICOMs globale vision og strategiske plan for øje, også mhp den betydning, dette kan få for Dansk ICOM. I det kommende år planlægger Bestyrelsen, at Dansk ICOMs hjemmeside vil blive forenklet og on-line medlemsadministrationen styrket. Endvidere vil Bestyrelsen videreføre den elektroniske kommunikation til medlemmerne i form af e-mails og informationer på hjemmesiden. Bestyrelsen vil følge udviklingen af den elektroniske medlemsdatabase hos ICOM i Paris og fortsat vedligeholde og forbedre den danske medlemsdatabase, som er udviklet og i brug i samarbejde med Museumstjenesten. Dansk ICOM vil også det kommende år deltage i Nordiske og internationale møder, herunder ICOM Nord, den 3.-årlige generalkonference i Shanghai og Advisory-mødet samme sted. Som noget nyt, og som følge af vedtægtsændringerne, vil Dansk ICOM afholde generalforsamling i foråret 2010. Endelig vil Dansk ICOM fortsætte arbejdet med at samle, sortere og registre de arkivalske materialer fra Dansk ICOMs egen historie samt finde en blivende plads til arkivet. På Dansk ICOMs hjemmeside kan man læse arbejdsplanen i sin helhed.

12. Eventuelt

Der var ingen punkter til punktet “eventuelt”, men afgående formand Merete Ipsen benyttede lejligheden til at takke for samarbejdet gennem seks år.

Afslutningsvis takkede ordstyreren for god ro og orden og indbød forsamlingen til en kop kaffe i rummet foran mødelokalet.

Efter kaffepausen holdt Statens Museum for Kunsts direktør Karsten Orth et indlæg for Dansk ICOMs Generalforsamling, hvor han forklarede om det internationale arbejde og samarbejde på et nationalgalleri som Statens Museum for Kunst. Karsten Orth kom bl.a. ind på igangværende og fremtidigt nationalt og internationalt forsknings- og udstillingssamarbejde, på bevaringssamarbejde, på internationale netværk hvori museets medarbejdere og han selv indgik, på internationale publikationer, på den nylige etablering af en amerikansk venneforening, på danske og udenlandske fondsbevillinger der bl.a. skal fremme digital formidling og sluttede med understrege, at både i bevaring, forskning og formidling skal alle føle, at det er et nationalgalleri med en international dimension.

Referent: Mikkel Scharff, Dansk ICOM sekretær, december 2009