Årsberetninger

Årsberetning 2009-2010

Fremlagt og godkendt på Dansk ICOMs generalforsamling i København 16. april 2010 på Københavns Museum.
Denne årsberetning dækker perioden 2. november 2009-16. april 2010, og er dermed en meget kort periode, fordi generalforsamlingen nu for første gang afholdes i april ifølge de nye vedtægter.

Bestyrelsen består af:
Vinnie Nørskov, Antikmuseet Århus Universitet (formand), Mikkel Scharff, Kunstakademiets Konservatorskole (sekretær) Jan Steen Jacobsen, Odsherreds kulturhistoriske Museum ((kasserer), Broder Berg, Museumscenter Aars, Mille Gabriel, Nationalmuseet, Flemming Friborg, Glyptoteket, Merete Ipsen, Kvindemuseet.

Generalforsamling blev afholdt den 2. november i København. Statens Museum for Kunst var vært, og direktør Karsten Ohrt sluttede generalforsamlingen af med et oplæg om museets internationale samarbejder.

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i årets løb.

Medlemmer

I de senere år har vi set en lille stigning i medlemstallet år for år. En del fornyer ikke medlemskabet (typisk for medlemmer af Kunststyrelsens og Kunstakademiets forskellige råd), men et tilsvarende antal nye medlemmer – og en anelse mere – søger om optagelse. Langt hovedparten af ansøgerne indstiller bestyrelsen til medlemskab. Enkelte, hvor den museumsprofessionelle tilknytning mangler, eller hvor arbejdsstedet ikke opfylder ICOMs definition af ikke-kommercielle kulturinstitutioner, får afslag. Bestyrelsen har en formodning om, at indførelsen af medlemskort af Organisationen af Danske Museer, som giver adgang til de danske museer, som er medlem af den organisation, vil føre til en reduktion i antallet af medlemmer for ICOM i Danmark.

Medlemstal for år 2009 (betalende):
ordinære medlemskaber: 864 (heraf ikke betalt 66)
pensionerede medlemmer: 168 (heraf ikke betalt 3)
studentermedlemmer: 13 (heraf ikke betalt 2)
Institutionelle medlemmer: 39 (heraf ikke betalt 3)

Elektronisk kommunikation og medlemsadministration

Bortset fra årets brev med mærkat og girokort foregår al kommunikation med medlemmer i dag via email medmindre medlemmet eksplicit har bedt om at få tilsendt breve pr. post. Der er stadig problemer med modtagelse af mails fra en mindre del af medlemmerne, enten fordi mailadresserne ikke er opdateret eller fordi diverse spamfiltre afviser post, som er masse-udsendt. Derfor er det af stor betydning, at alle medlemmer meddeler adresseændringer og løbende opdaterer e-mail adresser, når der sker ændringer med dem. Det skulle nu være nemt at gøre via hjemmesiden.

Den lovede medlemsdatabase, som er under udvikling hos ICOMs sekretariat i Paris, har haft problemer i udviklingsfasen og der er vi ved endnu ikke, hvornår der ligger et brugbart produkt. Men bestyrelsen skønner stadig at vi skal vente på den i stedet for at lave vores egen. For at lette arbejdet med medlemsadministrationen har vi indgået et tættere samarbejde med Museumstjenesten. For at aflaste sekretæren, har vi i vinteren 2009-2010 lavet et forsøg, hvor Museumstjenesten nu står for behandling af nye tilmeldinger, tjek-op på adresseændringer, erstatning af bortkomne kort osv, mens sekretær og bestyrelse fortsat laver de professionelt/faglige vurderinger af kandidater, som er nyansøgere til medlemskaber. Ordningen skal evalueres i løbet af 2010.

Museumsetiske regler og konventioner

Bestyrelsen er vedvarende opmærksom på museumssager, som kommer frem i offentligheden og påkalder sig etiske overvejelser. Der har i denne korte periode ikke været aktuelle etiske sager, som ICOM har skullet forholde sig til. Men på baggrund af de eksempler, som vi har haft omkring bl.a. afholdelse af auktioner på museer besluttede bestyrelsen at tage emnet op i forbindelse med generalforsamlingen 2010 og arrangere et seminar omkring museumsetik for medlemmerne. Formålet med seminaret er at debattere etik på hele museumsområdet ud fra eksempler i den danske museumsverden, som ligger i et gråzonefelt. Seminaret afholdes direkte efter generalforsamlingen 2010 med deltagelse af ICOMs præsident Allisandra Cummins, formanden for ICOMs etiske komite Bernice Murphy. Desuden har vi to repræsentanter fra hhv. England og Norge, Caitlin Griffiths fra Museum Association og Eva Mæhre Lauritzen fra Kulturhistorisk Museum i Oslo, til at diskutere gråzoneproblematik i de lande. Seks repræsentanter fra det danske museumsvæsen står for en afsluttende paneldebat om etik på danske museer: Jette Sandahl, Københavns Museum, Peter Pentz, Nationalmuseet, Anne Højer Petersen Fuglsang Kunstmuseum, Thomas Söderquist, Medicinsk Museum, Inger Sjørslev fra den Danske UNESCO Nationalkomite, Mille Gabriel, Dansk ICOM

I januar måned modtog Dansk ICOM via ODM høringspapirerne angående ratifikationen af UNIDROIT konventionen. Dansk ICOM er meget positiv overfor ratifikationen, og skrev derfor et kort høringssvar, hvor vi pointerer vigtigheden af denne ratifikation, som vi mener, vil få en væsentlig præventiv betydning i fremtiden. Vi har gjort Kulturministeriet opmærksom på, at det vil være af afgørende betydning, at der laves en informationskampagne i forbindelse med ratifikationen, og at der samtidig bør laves informationsmateriale om UNESCO konventionen af 1970, som blev ratificeret i 2003, men her er der aldrig udarbejdet det nødvendige informationsmateriale.

Nordiske og internationale møder

Der har i den forløbne periode ikke været deltagelse i nogle nordiske eller internationale møder. ICOM nord afholder det årlige møde i København i juni. Årets advisorymøde afholdes i forbindelse med generalkonferencen i Shanghai i november.

Vinnie Nørskov
Dansk ICOM formand, april 2010