Referater

Referat af generalforsamling 2010

Sted: Københavns Museum, Vesterbrogade 59, 1620 København V, fredag 16. april 2010 kl. 11.00

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Årsrapport
3. Aflæggelse af regnskab 2009, fremlæggelse af budget 2010
4. Nye medlemmer
5. Indkomne forslag
6. Kontingentfastsættelse
7. Valg til bestyrelsen
Flemming Friborg og Mikkel Scharff er på valg. Mikkel Scharff genopstiller,
derudover skal der vælges endnu et bestyrelsesmedlem
8. Valg af suppleanter. Gertrud Oelsner genopstiller
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Arbejdsplan 2010
11. Eventuelt

1. Anne Høyer, Fuglesang Museum, blev valgt som dirigent – og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt

2. Vinnie Nørskov, formand, aflagde årsrapport (se denne)
Der blev spurgt uddybende til UNIDROIT konventionens indhold.

3. Jan Steen-Jacobsen, kasserer, fremlagde regnskab 2009 (se dette).
En årlig indkomst på ca. 100.000 til nationalkomiteens arbejde er passende. Opmærksomheden blev henledt på den relativt store udgiftspost til Museumstjenesten. Forklaringen er, at bestyrelsen tidligere har varetaget store dele af medlemsadministrationen, men med de sidste års betydelige vækst i medlemstal har bestyrelsen indgået en aftale med Museumstjenesten, som i forvejen har udsendt girokort og årsmærker, om at gå ind i større dele af ekspeditionen som vedrører medlemskort. Kasserer og Museumstjeneste afholder snarligt møde for på grundlag af nogle måneders erfaringer med administrationens omfang at aftale, hvad der konkret kan løses indenfor det afsatte budget.
Det blev konstateret, at egenkapitalen var skrumpet. Forklaringen er, at bestyrelsen har besluttet at ordne sin historie, dvs. sortere sine arkivalier med henblik på bevaring. En ansøgning om økonomisk støtte til dette blev afvist med den begrundelse, at det burde være en driftsopgave, hvorefter dansk ICOM reserverede et beløb til at løse denne opgave og her også midler fra egenkapitalen. Kassereren gav udtryk for at det er hensigtsmæssigt at have en egenkapital på ca 100.000, hvilket gør dansk ICOM i stand til at løse akutte opgaver og have en solid buffer, hvis der skulle ske ændringer af en art.
Ordstyreren foreslog, at det bliver ført til referat, at generalforsamlingen bakker dette op og at kommende års fastsættelse af kontingent skal afpasses, så dansk ICOM kan afholde sine udgifter uden at bruge af egenkapitalen.

Kassereren fremlagde herefter budgettet for 2010, som ligner det fra 2009. Der budgetteres med et underskud på 10.000, men det blev understreget, at bestyrelsen ville arbejde på at komme i nul.

4. Merete Ipsen, vikarierende sekretær, fremlagde liste over kolleger og andre museumstilknyttede, som har søgt medlemskab af ICOM siden sidste generalforsamling – i alt 33 ordinære-, 1 institutionel- og 1 studentermedlem (se liste). Alle blev godkendt af generalforsamlingen.

Herefter tæller dansk ICOM:
864 ordinære betalende medlemmer og 66 i restance eller på vej ud
168 pensionerede medlemmer og 4 i restance eller på vej ud
13 studenter medlemmer og 2 i restance eller på vej ud samt
39 institutionelle medlemmer og 3 i restance eller på vej ud

Institutionelle medlemmer fordeler sig således:
kategori 1 (driftsbudget op til 225.000): 1
kategori 2 (driftsbudget op til 750.000): 0
kategori 3 (driftsbudget op til 7.500.000): 18
kategori 4:(driftsbudget op til 75.000.000): 16
kategori 5:(driftsbudget over 75.000.000): 4

5. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne

6. Generalforsamlingen skal vedtage kontingenter for næste år, dvs. 2011. Formanden fremlagde kontingenterne fastsat for 2010, fordi vi på det sidste bestyrelsesmøde ikke havde informationer fra Paris ang. den nye kontingentberegning på grundlag af kategori-inddeling af institutioner på grundlag af driftsbudgetter og ikke antal medarbejdere. Denne ordning er en 1-årig forsøgsordning og skal revideres på generalforsamlingen i Shanghai i november. Dansk ICOM har gjort Paris opmærksom på, at en ændring i kontingentsatser i november ikke kan implementeres før 2012.

Derfor foreslår vi uændrede kontingenter for 2011:

Individuelt medlemskab
540 kr. for ordinære medlemmer
310 kr. for pensionister
420 kr. for studentermedlemmer
Institutionelt medlemskab:
kategori 1 (driftsbudget op til 225.000): 2.145 kr.
kategori 2 (driftsbudget op til 750.000): 2.595 kr.
kategori 3 (driftsbudget op til 7.500.000): 3.790 kr.
kategori 4:(driftsbudget op til 75.000.000): 4.985 kr.
kategori 5:(driftsbudget over 75.000.000): 10.010 kr.

Vi forventer, at der kommer en mindre stigning i 2012, også på grund af den almindelige prisregulering.

7. Valg: Flemming Friborg genopstiller ikke
Mikkel Scharff genopstiller – og blev valgt
Bestyrelsen foreslog Gertrud Oelsner, inspektør v Fuglsang Museum
Fra salen foreslog Kjeld von Folsach at Joachim Meyer, museumsinspektør ved Davids Samling som kandidat til bestyrelsen med den begrundelse, at når Flemming Friborg fra Glyptoteket ikke længere er i bestyrelsen, vil Joachim Meyer være et nyt medlem, der arbejder på en institution, som har etiske problemer og omverdensblik inde på livet i de daglige museumsfunktioner.
Generalforsamlingen valgte ved håndsoprækning Joachim Meyer til bestyrelsen med bestyrelsens opbakning.

8. Gertrud Oelsner, inspektør v Fuglsang Museum blev valgt som 1. suppleant.
Pernille Højmark Jensen, konservator, pt ved Statens Museum for Kunst blev valgt som 2. suppleant. (Vedtægterne kræver mindst 1. suppleant, men modsiger ikke, at der kan være flere)

9. Anette Dam blev genvalgt som kritisk revisor
Villy Toft Jensen blev valgt som revisorsuppleant

10. Vinnie Nørskov fremlagde arbejdsplan for 2010 frem til april/maj 2011 (se denne)

Fra salen (ordstyren) var der forslag om at arbejde sammen med ODM i forbindelse med arkivet, idet det ville være en god ide, at ICOMs historie var tilgængelig på museologisk bibliotek .
Endvidere blev der udtrykt ønske om mere information om UNESCO-konventionerne, evt. i form af en temadag eller et seminar omkring konventionerne og deres betydning på museernes virke.

11. Intet til eventuelt.
Alle deltagere i generalforsamlingen blev og deltog i eftermiddagens etik-seminar.

Referent: Merete Ipsen, Dansk ICOM vikarierende sekretær, juni 2010