Tidligere rejseberetninger

ICOMs generalkonference i Shanghai 7.-12. november 2010

Generalkonferencen startede for mig allerede d. 6. november, hvor jeg tre dage tidligere var blevet inviteret til et formøde for nye komiteformænd. Jeg måtte selv finde ud til Expo-området, og det var en ret speciel oplevelse at vandre rundt inde på det meget sikrede aflukke, hvor der kun gik arbejdsmænd i gang med at pakke ned. Da jeg endelig fandt frem og fandt mødelokalet, så var vi tre der dukkede op, to fra Afrika og mig, som endte med at holde et meget uformeldt møde med præsidenten Alissandra Cummins, Advisory Chair Knut Wik og Generaldirektøren Julien Anfruns.

Den officielle åbning bestod først af en række taler af hhv. ICOMs frontfigurerne Anfruns og Cummins og en række kinesiske kulturpersonligheder. Herefter blev vi præsenteret for et overdådigt show med bl.a. kinesisk dans, musik, Peking opera og ballet. Aftenen afsluttedes med fælles middag – et enormt arrangement, hvor de havde placeret deltagerne efter lande, så vi kom til at sidde alle danskere ved to borde.

Mandag formiddag var viet til seks keynote speakers, som skulle tale om konferencens tema Musuems and Social Harmony. Desværre var flere af oplægsholdere ustrukturerede, og det var ikke helt det forventede niveau. Mest interessant var den afrikanske Okwui Enwezors oplæg om Modenisme. Jeg deltog efterfølgende i MPR komiteen, hvor der var fire oplæg, deriblandt fremlæggelsen af den rapport om strategisk kommunikation på de danske museer, som min forskergruppe på Aarhus Universitet har udgivet i 2008. De to efterfølgende dage deltog jeg i INTERCOM. Den første dag handlede temaet om museer og håndteringen af kontroversielle temaer, og der var interessante oplæg fra f.eks. Liverpool, og Washington. Den efterfølgende dag var emne nye ledelseudfordringer, og har var der interessante oplæg fra Twentsewelle og Australien. Der var specielt fokus på Skandinavien, idet omstruktureringerne i Norge blev præsenteret, Ole Winther fra KUAS lavede en kort præsentation af museumsudredningen, og mine kolleger fra forskningsprojektet Det strategiske museums præsenterede de indledende undersøgelser til det danske museumsledelsesbarometer. Generelt må man dog sige, at mange oplæg var præsentationer af egne museer, og dermed var det svært at få gode diskussioner om de valgte emner i gang.

Onsdag eftermiddag var som noget nyt blevet indlagt et diskussionsmøde om de afleverede resolutioner. Mødet havde det formål at sikre diskussion af resolutionerne, da det erfaringsmæssigt er uhåndterligt at tage detaildiskussioner på selve generalforsamlingen, samt i et åbent forum at samle nogle af de resolutionsforslag, som omhandlede det samme.

Om torsdagen deltog jeg i ekskusion til Zuchou, berømt for sine mange haver, hvoraf vi så den største, som var fantatisk. Her var også et meget fint museum om de kinesiske havers historie. Desuden var museet i Zuchou interessant, mest som bygning. Det er opført af den kinesiske arkitekt I.M. Pei, som også har tegnet pyramiderne foran Louvre. Og det var utrolig harmonisk i farver og arkitektur. Derimod var udstillingerne en smule skuffende. I det hele taget var mit indtryk af de kulturhistoriske samlinger, at de er funderet i et gammelt vestligt, æstetisk kulturbegreb, hvor de enkelte genstande udstilles som kunstværker. Det bliver meget interessant at se, om de udvikler sig i en anden retning end de vestlige museer. Jeg havde også i dagene før haft tid til at se den kinesiske pavillion fra Expo samt theme pavilion, og de var bygget op omkring et helt anderledes og meget mere tidsvarende, globalt udstillingssprog med inddragelse af meget overbevisende insceneringer og en spændende inddragelse af ny teknologi.

Advisorymøder

Søndag d. 7. var der Advisarymøde hele dagen, indtil den officelle åbningsceremoni om aftenen. Konferencen afsluttedes ligeledes med et kort Advisorymøde fredag d. 12. På søndagsmødet blev der refereret fra arbejdet i Executive og den tre-årige rapport 2007-2010 blev godkendt. Der var spørgsmål til de manglende referatet fra Advisory mødet i 2009 og en anmodning om at det burde være tilgængelige senest en måned efter møderne. Præsidenten svarede, at der ikke var noget til hindring for at beslutninger kunne meldes ud så tidligt, men det var ikke sikkert at referaterne kunne være klar, da de skulle oversættes og juridisk afklares inden. Budgettet for 2010 blev præsenteret og der var spørgsmål til om stigningen af medlemsbetalingen på 6% blot var et resultatet af de stigende priser eller et resultat af flere medlemmer. Det fik vi ikke rigtig afklaret. Desuden var der spørgsmål til en række bidrag, som var projektrelaterede. Generelt er budgetter og regnskaber ikke særlig gennemskuelige, og en del spørgsmål blev svaret med at det var praksis inden for fransk lov.
Specielt ICOM Tyskland og ICOM Frankrig var meget skeptiske og de havde inden sendt en henvendelse, hvor de krævede mere indsigt og indflydelse på budgetlægningen. Det blev annonceret til mødet fredag, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på problemet, som også vil blive taget op i Executive.
Man præsenterede også en evalueringskomite, som skal arbejde med at evaluere den sidste strategiske plan og lave et forslag til den næste plan for 2011-2013. Her sidder bl.a. Katia Johansen fra Costume Comittee
Der var valg til formand og næstformand for Advisory Committee, og Knut Wik fra Norge var eneste kandidat til formandsposten og blev valgt. Der var ingen kandidater til næstformandsposten, så på mødet blev kandidater opfordret til at melde sig, og der blev så valg ved det afsluttende Advisory møde fredag d. 12. Her stillede tre kandidater op og det blev Kwame Sapong fra ICOM Ghana, som blev valgt.
Som et væsentlig indslag blev den nye medlemsdatabase præsenteret. Det er en database, som byder på direkte online registering, samkørsel med andre databaser, udtræk af emaillister, kan bruges til registrering til møder, proxy mm. Det store spørgsmål er nu, hvor vidt de nationale og internationale komiteer får adgang til databaser. Her er der endnu en vis usikkerhed, fordi den indeholder personlige oplysninger, så derfor er der en række forbehold i forhold til adgang. Fredag blev det annonceret, at der vil komme flere oplysningen om det ud inden for de næste måneder. Jeg håber at vi får mere præcise oplysninger i Paris i juni måned ved det næste advisory.
Emnet for International Museum Day 2011 blev præsenteret: Museums and Memory.
Emnet for 2012 blev valgt ved mødet fredag d. 12 og blev Museums in a Changing World.
I 2013 ligger det fast, idet det bliver det samme som generalkonferencen i Rio.

Generalforsamlingen

Fredag d. 12. November afholdtes generalforsamling om formiddagen. Mødet var godt besøgt, og begyndte med afrapportering fra den afgående præsident og en økonomisk afrapportering fra generalsekretæren. Herefter skulle de nye medlemskontingenter og ændringerne af opdelingen af institutionelle medlemmer til afstemning. Det længste punkt, som også førte til at tidsplanen skred, var afstemning af de indsendte resolutioner. Der var en række afklarende spørgsmål til mange af dem, og afstemningen startede med håndsoprækning, men da en gruppe insisterede på elektronisk afstemning af alle resolutionerne trak det ud. Alle resolutioner bortset fra en blev vedtaget. Den ene, som ikke blev vedtaget, var en resolution foreslået af ICOM Norge, om at det regelsæt, som Executive havde vedtaget sommer 2010 skulle trækkes tilbage og revurderes og i sidste ende godkendes af Generalforsamlingen. Ifølge Alissandra Cummins havde ICOMs juridiske rådgiver erklæret at resolutionen ville gå imod ICOMs vedtægter, så derfor blev de nødt til at trække den tilbage, og der kunne ikke stemmes om den. Det var en noget overraskende manøvre for flere deltagere, idet det var vores antagelse, at generalforsamlingen er ICOMs øverste myndighed. Den utilfredshed, der har været med ledelsen i og kommunikationen fra sekretariatet var tydelig på møderne, og forhåbentlig blev det tydeligt for både generaldirektør og Executive Council, at der var centrale organisatoriske elementer i organisationen, som skulle ses igennem.
Afsluttende blev resultatet af valg til præsident, vicepræsident og executive blev præsenteret: Den nye præsident blev Hans-Martin Hinz fra ICOM Tyskland. Til vores store glæde blev Merete Ipsen indvalgt i Executive Council.
Generalforsamlingen afsluttedes med en pludselig, ikke annonceret optræden af tidligere præsident i Frankrig Jacques Chirac – en uinteressant og ikke særligt velovervejet afslutning på en noget langtrukken generalforsamling.

Konferencen sluttede med en stor reception med kinesisk og vestlig mad, taler og optræden. Kineserne duperede alle ved at præsentere en stor 300 siders fotobog i høj kvalitet med billeder fra hele konferencen – de sidste fra afslutningen af generalforsamlingen samme dag ved middagstid. Den fyldte godt i kufferten på vej hjem. Men inden turen gik tilbage til Danmark havde jeg en ekstra dag, som gav mig mulighed for at se flere museer i byen, deriblandt kunstmuseet, som havde en fremragende udstilling om moderne kunst. Alt i alt var det en meget interessant, inspirerende og tankevækkende tur, hvor jeg havde meget mere med hjem i bagaggen i de fysiske 20 kilo, som kufferten måtte veje.