Årsberetninger

Årsberetning 2010-2011

Fremlagt og godkendt på Dansk ICOMs generalforsamling 23. maj 2011
Denne årsberetning dækker perioden 16. april 2010 til 23. Maj 2011.

Bestyrelsen består af:
Vinnie Nørskov, Antikmuseet Århus Universitet (formand), Mikkel Scharff, Kunstakademiets Konservatorskole (sekretær) Jan Steen Jacobsen, Odsherreds kulturhistoriske Museum ((kasserer), Broder Berg, Museumscenter Aars, Mille Gabriel, Nationalmuseet, Flemming Friborg, Glyptoteket, Merete Ipsen, Kvindemuseet.

Merete Ipsen udtrådte af bestyrelsen efter generalkonferencen i Shanghai og blev afløst af suppleant Gertrud Oelsner Hansen, Fuglsang Kunstmuseum.

Generalforsamling blev afholdt den 16 april på Københavns Museum. I forbindelse med årsmødet afholdt vi samtidig et seminar Debating Museum Ethics.

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder i årets løb.

Medlemmer

I de senere år har vi set en lille stigning i medlemstallet år for år. En del fornyer ikke medlemskabet (typisk for medlemmer af Kunststyrelsens og Kunstakademiets forskellige råd), men et tilsvarende antal nye medlemmer – og en anelse flere – søger om optagelse. Langt hovedparten af ansøgerne indstiller bestyrelsen til medlemskab. Enkelte, hvor den museumsprofessionelle tilknytning mangler, eller hvor arbejdsstedet ikke opfylder ICOMs definition af ikke-kommercielle kulturinstitutioner, får afslag.

Ændringerne af medlemsgebyrer og opdeling i først 5 og for 2011 6 kategorier af institutionelle medlemmer baseret på museernes årsbudget har ført til, at et par af vores institutionelle medlemmer har valgt i stedet at betale individuelle medlemskaber for de relevante ansatte. Men tilpasningen af den nye ordning i 2011, hvor institutionerne nu også får et større antal medlemskort afhængig af, hvilken gruppe de placeres i, har gjort det mere attraktivt med institutionelt medlemskab.

Status for medlemstal januar 2011 (betalende):
ordinære medlemskaber: 692
pensionerede medlemmer:
studentermedlemmer: 13
Institutionelle medlemmer: 39

Museumsetiske regler og konventioner

I begyndelsen af 2010 kom et lovforslag til ratifikation af UNIDROIT-konventionen endelig i høring. Loven blev vedtaget i maj og trådte i kraft 30. november. Dermed har Danmark nu endelig skabt mulighed for tilbagelevering af både stjålne og ulovligt udførte genstande af kulturel værdi for det pågældende land. Det gælder ikke med tilbagevirkende kraft, så derfor vil danske museer ikke stå over for retskrav om tilbagelevering af museumsgenstande, som allerede befinder sig i deres samlinger. Men fra denne dato skal både private og institutioner være ekstra opmærksom på proveniensen på genstande, som de ønsker at inddrage i deres samlinger, og dermed er det vores overbevisning, at denne lov vil få en væsentlig præventiv betydning.

I maj afholdt vi i forbindelse med årsmødet et seminar, hvor vi satte etik på de danske museer til debat. Seminaret blev desværre præget af den lavasky, som i flere dage satte verden i stå, idet vi skulle have haft deltagelse af ICOMs præsident Alissandra Cummins. Hun kunne ikke komme frem, ej heller to andre oplægsholdere, men vi havde stor fornøjelse er Bernice Murphy, som er formand for ICOMs etiske komite, i den livlige debat, som opstod blandt de fremmødte. Tre af oplæggene samt en opsummering af seminaret kan I læse om i Danske Museer fra september 2010. Seks repræsentanter fra det danske museumsvæsen står for en afsluttende paneldebat om etik på danske museer: Jette Sandahl, Københavns Museum, Peter Pentz, Nationalmuseet, Anne Højer Petersen Fuglsang Kunstmuseum, Thomas Söderquist, Medicinsk Museum, Inger Sjørslev fra den Danske UNESCO Nationalkomite, Mille Gabriel, Dansk ICOM

Nordiske og internationale møder

Den treårige generalkonference blev afholdt i Shanghai i november måned. Der deltog fire medlemmer af Dansk ICOMs bestyrelse støttet af Kulturarvsstyrelsen. Dansk ICOMs tidligere formand Merete Ipsen blev ved indvalgt i Executive Council, organisations ledende organ. Derudover sidder der nu tre danske museumskvinder som præsidenter for internationale komiteer:
Jytte Thorndal, souschef på Elmuseet i Bjerringbro, blev valgt som præsident for Komitéen for videnskabs- og teknologimuseer (CIMUSET).
Katia Johansen, konservator på De Danske Kongers Kronologiske Samling på Rosenborg Slot, blev genvalgt som præsident for Komitéen for dragtsamlinger (COSTUME) og udnævnt til at deltage i en arbejdsgruppe, som skal lave ICOM’s strategiske plan for 2010-2013.
Lisbet Torp, leder af Musikhistorisk Museum og Carl Claudius’ Samling ved Nationalmuseet, er valgt som præsident af Komitéen for samlinger og museer med musikinstrumenter (CIMCIM).
Desuden er Bent Eshøj ved Konservatorskolen vicepræsident for komiteen for konservering, (ICOM-CC), og Ole Winther

Elektronisk kommunikation og medlemsadministration

Bortset fra årets brev med mærkat og girokort foregår al kommunikation med medlemmer i dag via email, medmindre medlemmet eksplicit har bedt om at få tilsendt breve pr. post. Der er stadig problemer med modtagelse af mails fra en mindre del af medlemmerne, enten fordi mailadresserne ikke er opdateret eller fordi diverse spamfiltre afviser post, som er masse-udsendt. Derfor er det af stor betydning, at alle medlemmer meddeler adresseændringer og løbende opdaterer e-mail adresser, når der sker ændringer med dem. Det skulle nu være nemt at gøre via hjemmesiden.

Den lovede medlemsdatabase, som er under udvikling hos ICOMs sekretariat i Paris, har haft problemer i udviklingsfasen og der er vi ved endnu ikke, hvornår der ligger et brugbart produkt. Men bestyrelsen skønner stadig at vi skal vente på den i stedet for at lave vores egen. For at lette arbejdet med medlemsadministrationen har vi indgået et tættere samarbejde med Museumstjenesten. For at aflaste sekretæren, har vi i vinteren 2009-2010 lavet et forsøg, hvor Museumstjenesten nu står for behandling af nye tilmeldinger, tjek-op på adresseændringer, erstatning af bortkomne kort osv., mens sekretær og bestyrelse fortsat laver de professionelt/faglige vurderinger af kandidater, som er nyansøgere til medlemskaber. Ordningen skal evalueres i løbet af 2010.

Vinnie Nørskov
Dansk ICOM formand, april 2011