Referater

Referat af generalforsamling 2011

Tidspunkt: mandag 23. maj 2011 kl. 13.00
Sted: HEART Herning Museum of Contemporary Art, Birk Centerpark 8, DK-7400 Herning

Til stede fra bestyrelsen:
Mille Gabriel, Jan Steen Jacobsen (kasserer) og Joachim Meyer, Vinnie Nørskov (formand), Mikkel Scharff (sekretær) Afbud: Broder Berg, Gertrud Oelsner Hansen

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent ODMs direktør Nils M. Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt (mindst fire uger før Generalforsamlingens afholdelse).

2. Årsrapport Dansk ICOMs formand Vinnie Nørskov takkede for fremmødet til Generalforsamlingen og glædede sig over, at forsamlingen var beslutningsdygtig i forhold til vedtægternes krav om mindst ti fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Vinnie Nørskov præsenterede derpå Dansk ICOMs bestyrelse, som den har været sammensat i perioden 2010-2011, og berettede, at bestyrelsesmedlem, tidligere formand, Merete Ipsen ved ICOMs generalforsamling i Shanghai i november 2010 var blevet valgt ind i ICOMs øverste, styrende organ: Executive Committée. Merete havde som konsekvens af dette arbejde valgt at udtræde af Dansk ICOMs bestyrelse efter bestyrelsesmødet i december 2010. Suppleant Gertrud Oelsner Hansen var efterfølgende indtrådt i bestyrelsen og søgte valg til den ledige bestyrelsespost ved denne Generalforsamling. Herefter berettede Vinnie Nørskov om interessen i kølvandet på etikmødet ved Generalforsamlingen på Københavns Museum i 2010. Ganske vist var flere af foredragsholderne blevet forhindret i at komme som følge af vulkansk, islandsk aske i luftrummet, men interessen for arrangementet havde medført, at et udvalg af indlæg i debatten blev trykt i Danske Museer nr.4, sept. 2010. Der havde også været interesse fra udlandet, så indlæggene var endvidere ved at blive tilgængeliggjort i en engelsk PDF-udgave til placering på Dansk ICOMs hjemmeside. Om medlemstallet blev det oplyst, at det stadig steg, og nu lå på omkring 1250, fordelt på ordinære, individuelle medlemmer, pensionistmedlemmer, studenter og institutionsmedlemmer hvoraf sidstnævnte nu er opdelt i seks kategorier efter størrelsen af driftstilskud, jvnf en beslutning taget af ICOM i Paris. Dansk ICOM har imidlertid følt det nødvendigt at forsøge at få et indtryk af medlemmernes interesser og behov for at være medlemmer – en brugerundersøgelse – og søgte i det forgangne år hos KUAS om tilskud til at gennemføre en sådan brugerundersøgelse. Dette blev imidlertid ikke imødekommet, og Dansk ICOM vil derfor søge midler andetsteds, herunder hos ICOM i Paris, i håb om at kunne rejse midler nok til gennemførelse af undersøgelsen. Dansk ICOM kommunikerer nu som standard med medlemmerne via hjemmesiden og via e-mail og af hensyn til distribution af information via e-mail er det vigtigt, at Dansk ICOM har de aktuelle e-mail adresser. Medlemmerne blev opfordret til selv at vedligeholde informationer om – og ændringer af – f.eks. institutionstilknytning, adresse, telefonnumre og emailadresser. På dansk ICOMs hjemmeside (faneblad: “Adresseændring for medlemmer”) kan man ved selvbetjening sørge for, at Dansk ICOM altid har de aktuelle informationer om medlemmernes kontakt- data i Dansk ICOMs kartotek. Dansk ICOM har forøvrigt – i lighed med alle de andre nationale og internationale komitéer – i årevis afventet indførelse af en fælles database med medlemsoplysninger hos ICOM i Paris. Vinnie Nørskov berettede, at der havde være små forsøg med en ny medlemsdatabase i efteråret 2010, så måske er medlemsdatabasen endelig på trapperne? Vinnie Nørskov glædede sig på Dansk ICOMs vegne over, at UNIDROIT-konventionen var blevet vedtaget i Danmark pr 30. nov. 2010, efter at Dansk ICOM sammen med mange andre interessenter i en årrække har presset på for at få de danske politikere til at tage sagen op. Dansk ICOM har deltaget i en række internationale møder det seneste år; ICOMs Generalforsamling i Shanghai i november 2010, hvor Merete Ipsen blev indvalgt i Executive Committée, samt de traditionelle ICOM Nord-møder, der i juni 2010 blev afholdt i København og 2011-mødet i ICOM Nord, der er blevet afholdt i Stockholm i maj 2011. Ved seneste ICOM Nord-møde blev organisatoriske forhold omkring ICOMs virke drøftet, bl.a. som følge af, at Norsk ICOM ved forrige årsskifte blev truet med eksklusion, som følge af at Norsk ICOM ikke kunne ændre betalingen af institutionelle medlemmer med så kort varsel, som blev givet af ICOM i Paris. Organisationen i Paris har til stadighed vist mangel på planlægning, idet f.eks. dagsorden stadig mangler for det kommende møde i begyndelsen af juni 2011, hvilket gør det svært for nationalkomiteerne at nå at drøfte dagsordenen mellem bestyrelsesmedlemmerne. ICOM tilbyder medlemmerne en række meget aktive, internationale komitéer, hvor det meste af den faglige aktivitet i praksis foregår, men der er tilsyneladende faldende interesse i at tilmelde sig arbejdet i de internationale komitéer. Dette er der behov for at imødegå, konstaterede formanden. ICOM er også aktiv og holder sig orienteret om udviklingen i verdens brændpunkter eller katastroferamte områder og har eksempelvis formidlet informationer om jordskælvene i Japan i foråret 2011, og har også engageret sig i uroen i visse afrikanske lande – jvnf. bl.a. en række pressemeddelelser og nyheder på den elektroniske nyhedskanal ICOM-L. De standende, bevæbnede konflikter har også ICOMs bevågenhed, og for eksempel har Søren La Cour Jensen fra Industrimuseet i Frederiksværk indledt arbejdet med at etablere en dansk version af “Blue Shield” (international komité der arbejder med beskyttelse af kulturarv mod naturskabte og menneskeskabte katastrofer). Endelig berettede Vinnie Nørskov om arbejdet med Museumsudredningen; hvor hun har siddet som repræsentant for ICOM i en referencegruppe, som har fulgt arbejdet. På trods af, at Museumsudredningen udtrykkelig omtaler internationalt samarbejde som en grundsten i museumsarbejde, er ICOM ikke nævnt i udredningen, på trods af at ICOM jo i hele sin konstruktion er et tværnationalt, internationalt samarbejde. Årsberetningen blev godkendt af Generalforsamlingen og ligger på Dansk ICOMs hjemmeside: http://www.icomdanmark.dk/aarsberetninger/beretnin g_2010-2011.html

3. Aflæggelse af regnskab 2010, fremlæggelse af budget 2011 Dansk ICOMs kasserer Jan Steen Jacobsen fremlagde det revisorgodkendte og -underskrevne regnskab for 2010 (se http://www.icomdanmark.dk/regnskab/Aarsregnskab %202010%20Dansk%20ICOM.pdf) til Generalforsamlingens godkendelse. Blandt andet omtalte Jan Steen Jacobsen KUAS nye princip om ikke at betale diæter, men faktiske udgifter pr regning. Idet enhver rejsende ved, at det ofte er umuligt at få individuelle regninger på spisesteder endsige overhovedet at få regninger visse steder, vil Dansk ICOM fremover dække de faktiske diæt-lignende udgifter forbundet med tjenesterejer men vil også fremover søge om midler til dækning af sådanne udokumenterede udgifter hos KUAS, da dansk ICOM mener det er et reelt behov, da de aktive i organisationen ikke bør belaste deres institution med ekstra udgifter. Jan Steen Jacobsen bemærkede endvidere, at siden Dansk ICOM ikke mere distribuerer rejsemidler til medlemmer, der sidder i bestyrelser af internationale komitéer, er antallet af rejseberetninger faldet betragteligt; Jan opfordrede til, at medlemmer, der rejser til komité-møder i udlandet sender rejseberetninger til Dansk ICOM, som lægger dem op på hjemmesiden til orientering og til vidensdeling for alle medlemmer. Generalforsamlingen godkendte dernæst regnskabet. Kassereren fremlagde herefter Dansk ICOMs budget for det kommende år (se http://www.icomdanmark.dk/budget/ICOMbudget2011. pdf) og beskrev i den forbindelse de forventede indtægter fra medlemskontingentet, der nærmere behandles og fastlægges under pkt 6 senere på Generalforsamlingen, samt ønsket om fondstilskud til etablering af en brugerundersøgelse, jvnf formandens beretning ovenfor – uden tilskud lader undersøgelsen sig desværre ikke gennemføre. Endvidere opregnedes de forventede udgiftsposter, herunder rejseudgifter til ICOM-Nord og til Advisorymødet i Paris. Lisbet Torp fra CIMCIM gjorde i den forbindelse opmærksom på, at det det ansøgte beløb og det budgetterede tal for ICOM-Nord-rejsen og den forestående rejse til ICOMs Advisory-møde i Paris forekommer lavt i forhold til normalt forventede rejseudgifter til Paris. Generalforsamlingen godkendte budgettet.

4. Nye medlemmer Dansk ICOMs sekretær, Mikkel Scharff, opregnede antallet af nyindmeldte til 88 siden forrige Generalforsamling den 17. april 2010 (heraf 81 individuelle medlemmer, to pensionist-medlemskaber, et studentermedlem og fire institutionelle medlemmer) og fremlagde listen over nyindmeldte med henblik på – ifølge vedtægterne – at opnå den endelige godkendelse af årets medlemmer. Alle blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag Der var ikke på forhånd fremsendt forslag til generalforsamlingen fra bestyrelsen eller medlemmerne.

6. Kontingentfastsættelse Dansk ICOMs kasserer, Jan Steen Jacobsen, fremlagde bestyrelsens forslag til kontingentfastsættelse for 2012. Som udgangspunkt foreslår bestyrelsen, at de nuværende 2011-kontingentsatser fastholdes, men med tillæg af de stigninger, der udmeldes fra ICOM i Paris. ICOM i Paris har varslet en kontingentforhøjelse for personlige medlemmer på 4 EUR om året de næste par år, og en stigning på 10-30 EUR for institutionelle medlemsskaber, afhængig af kategori af institutionelt medlemsskab. Disse kontingentsatser, og princippet for stigningerne (de nuværende kontingentsatser, tillagt de udmeldte stigninger i euro), blev godkendt af Generalforsamlingen.

7. Valg til bestyrelsen Vinnie Nørskov (formand), Jan Steen Jacobsen (kasserer), Mille Gabriel var på valg og genopstillede (herunder Vinnie og Jan i de samme funktioner). Mille Gabriel opstillede som sekretær. Mikkel Scharff, fratrådte som sekretær efter lidt over seks år, var ikke på valg og ønskede at fortsatte som menigt medlem. Joachim Meyer var tilsvarende ikke på valg. Broder Berg ønskede at udtræde af bestyrelsen og der skulle derfor vælges et nyt medlem. Bestyrelsen anbefalede Lise Ræder Knudsen, Vejle Konserveringscenter. Merete Ipsen udtrådte af bestyrelsen efter hun var blevet valgt som medlem af ICOMs Executive Council i november 2010. Gertrud Oelsner indtrådte derefter som suppleant for Merete og opstillede ved denne Generalforsamling som medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen blev valgt af Generalforsamlingen efter ovennævnte principper, og bestyrelsens sammensætning i 2011-2012 ser derfor således ud:

Vinnie Nørskov (formand)
Mille Gabriel (sekretær)
Jan Steen Jacobsen (kasserer)
Gertrud Oelsner Hansen
Lise Ræder Knudsen
Joachim Meyer
Mikkel Scharff

8. Valg af suppleanter Bestyrelsen foreslog Tora Ribers, Told og Skat museet, som blev valgt til posten af Generalforsamlingen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant Dansk ICOMs revisor gennem mange år, Annette Dam, blev endnu engang valgt som revisor. Villy Toft Jensen blev af Generalforsamlingen valgt til revisorsuppleant.

10. Arbejdsplan 2011 Dansk ICOMs formand, Vinnie Nørskov, fremlagde bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år. Bestyrelsen ser gerne et forøget medlemstal, herunder antallet af institutionelle medlemmer, og vil arbejde for at styrke medlemmernes engagement i det internationale arbejde gennem de internationale komitteer. Bestyrelsen vil fastholde fokus på de museumsetiske regler og arbejde for at modvirke “illicit traffic”, samt medvirke til, at Dansk ICOMs medlemmer gør det samme. Bestyrelsen vil stille sig til rådighed for offentligheden og her især for pressen i spørgsmål om museumsetik, og vil arbejde på at få udviklet informationsmateriale om de internationale konventioner for danske udstationerede og rejsende. Bestyrelsen vil – også for at styrke fokus på konventionerne og effekten af disse – øge og forny samarbejdet med UNESCOs danske afdeling. ICOM har udarbejdet en ny global vision og strategisk plan, denne gang for perioden 2011-2013, og Dansk ICOM vil arbejde for at implementere denne og søge at gøre den vedkommende for arbejdet i den danske nationalkomité. Dansk ICOM vil evaluere den nuværende hjemmeside og vurdere mulighederne for at koble sig på ICOM Paris’ hjemmesidestruktur og -design. Endvidere vil Dansk ICOM fortsat følge udviklingen af en elektronisk medlemsdatabase hos ICOM i Paris for at vurdere, i hvilket omfang denne database – når den til sin tid færdiggøres – kan supplere eller måske på længere sigt kobles sammen med Dansk ICOMs medlemskartotek, der er udviklet i samarbejde med – og administreres af – Museumstjenesten. Dansk ICOM vil traditionen tro deltage i Advisorymøde og Generalforsamling i Paris i Juni måned, samt deltage i arbejdet i ICOM Nord sammen med repræsentanter for bestyrelserne i de øvrige nordiske landes ICOM nationalkomitéer. Dansk ICOM vil ifølge vedtægterne afholde Generalforsamling i foråret 2012 og endelig søger Dansk ICOM at færdiggøre samling, sortering og registrerings – samt arkivering – af materiale fra Dansk ICOMs egen historie. En nærmere beskrivelse af Bestyrelsens arbejdsplan ligger på Dansk ICOMs hjemmeside på følgende adresse: http://www.icomdanmark.dk/arbejdsplaner/arbejdspl an2011_2012.html Bestyrelsens arbejdsplan blev godkendt af Generalforsamlingen som grundlag for det kommende års arbejde.

11. Eventuelt. Der var ikke noget til dette punkt, hvorefter dirigenten takkede Generalforsamlingens fremmødte for god ro og orden.

Efter kaffepausen inviterede Dansk ICOMs genvalgte formand, Vinnie Nørskov, til en orientering om: De internationale komiteer og deres betydning for internationalisering af det danske museumsarbejde. Udvalgte medlemmer af Dansk ICOM (Jytte Thorndal, Lisbeth Torp, Bent Eshøj og Ole Winther), der alle har en post i bestyrelsen af nogle af ICOMs internationale komitéer havde takket ja til at berette om arbejdet til Generalforsamlingen. Bent Eshøj måtte melde forfald, men de øvrige tre fortalte derefter om arbejdet i komitéerne. Jytte Thorndal, souschef på Energimuseet i Bjerringbro, præsident CIMUSET. Jytte fortalte om CIMUSETs arbejde med naturvidenskabelige, tekniske museer og “science centres” og berettede, at CIMUSET blev indstiftet i 1972. Komiteen har omkring 250 medlemmer (heraf 20 i Danmark), og komiteen har gennem årene fået regionale aktører til at skabe netværk, såsom CIMUSET-Asien. Ved en CIMUSET-konference i Sydamerika blev et større antal lokale og regionale kræfter bragt sammen – et netværk og samarbejde, som forhåbentlig kan fortsætte ved andre ICOM og CIMUSET-møder fremover. Konferencer og møder er ofte centreret om temaer, som f.eks. erfaringsudveksling, drift, sponsorer, formidling og bevaring/konservering. I Shanghai i efteråret 2010 mødte 24 CIMUSET-medlemmer op til møder med flere hundrede kinesiske repræsentanter for “science-centres”, hvoraf dog kun to var CIMUSET-medlemmer. Det er ofte svært at motivere unge museumsmedarbejdere til medlemsskab, engagement, og fremmøde til konferencerne. Tit er det de ældre museumsdirektører, der møder op og anser deres egen tilstedeværelse for tilstrækkelig. CIMUSET søger midler til at dække unges deltagelse ved konferencerne, og har haft held til at dække en enkelt ung deltagers udgifter via et ICOM-tilskud. CIMUSET søger også at udbrede kendskabet til komitéen via en flersproget folder. Lisbet Torp, leder af Musikhistorisk Museum og Carl Claudius’ Samling ved Nationalmuseet, præsident CIMCIM. Lisbet berettede om arbejdet i CIMCIM-komitéen. CIMCIM arbejder med samlinger af musikinstrumenter og indledte komité-arbejdet i slutningen af 1960erne. Komitéen har omkring 175 medlemmer, der igen er opdelt i undergrupper, der særligt arbejder med f.eks. terminologi, med konservering og med uddannelse. CIMCIM holdt ikke noget møde i 2010 i Shanghai, da der var for få tilmeldinger til at gøre det formålstjenligt at holde møde. I 2011 er der møde i Paris/Bruxelles og i 2012 er der planlagt møde i New York. I 2013 mødes komitéen i Rio de Janeiro ved ICOMs 3-årige Generalforsamling, og i 2014 er mødet i Norden på tværs af de nordiske lande (Stockholm, Åbo, Trondheim, mv). CIMCIM har formået at få 5000 ECU i tilskud fra ICOM til afholdelse af de internationale komitémøder, og generelt arbejder komiteen løbende på at rejse fondsmidler til komitéens arbejde. På komitéens hjemmeside findes bl.a. guidelines for ansøgning om rejsemidler til møderne, samt en række andre publikationer og guidelines, bl.a. “The Care of Historic Musical Instruments”. Efter en pause genudgives nu en bulletin/Newsletter, der har været publiceret i en årrække. Komitéen finder det vanskeligt – som CIMUSET – at rekruttere nye medlemmer, men har lavet en liste over omkr 1300 relevante museer. Komiteen planlægger at lave en peerreviewed journal og har skaffet både EU- og ikke- EU-midler til udgivelse på seks sprog af “MIMO” (Musical Museums Online), der både fungerer på et specialiseret og på et alment niveau. Komitéen planlægger at danne en underkomité omhandlende drifts-spørgsmål. Endelig fortalte Lisbet, at CIMUSET har planer om at søge KUAS om tilskud til sit virke. Ole Winther, Kulturarvsstyrelsen, med i bestyrelsen i INTERCOM. INTERCOM-komitéen handler om ledelse og management, og har omkring 400 medlemmer på verdensplan. Medlemstallet er i løbet af få år steget fra omkring 200 medlemmer, hvilket vidner om stor interesse for komitéens arbejde. I 2010 holdt INTERCOM konference i Mexico, og i 2011 planlægges et møde i København, 13.-16. september om temaet “Museums and Politics”. Programmet er ved at blive planlagt, og der er udsendt Call for papers med frist 15. juli. Ole håbede, at København- mødet vil tiltrække mange internationale deltagere, da der normalt er stor interesse for komitéens møder og idet der i øvrigt er stor interesse for mødet i Danmark fra udlandets side. På trods af den store interesse, der omgiver komitéens årsmøder, er der knap så megen aktivitet mellem møderne – og komitéen har da heller ikke noget nyhedsbrev eller andet meddelelsesorgan. Det kunne imidlertid være ønskeligt med et sådant nyhedsbrev, hvis realisering derfor – måske – er i støbeskeen. Vinnie Nørskov nævnte i den forbindelse, at det at lave nyhedsbreve er et større projekt: hun er medlem af UMAC (komitéen for universitetsmuseer og – samlinger), som udsender to nyhedsbreve om året, hvilket udgjorde et kæmpearbejde for redaktøren. Flere fremmødte fremførte et ønske om en samlet fremstilling af museums- og samlingsrelevante møder og arrangementer i Danmark. Endnu andre mødedeltagere støttede op om idéen, som Ole Winther og Niels M.Jensen vil tage op. Programmet til det kommende INTERCOM-møde vil blive tilrettelagt af komiteens bestyrelse med input fra Vinnie Nørskov og Niels M.Jensen. Vinnie understregede, at mødet vil være for alle museumsmedarbejdere – ikke kun administratorer, ledere og INTERCOM- medlemmer. Generelt var der ønske om at få udbredt kendskabet til mødet, bl.a. ved at introducere emnet på dansk, herunder ved en orientering i “Danske Museer”. Denne orienterende del af Årsmødet sluttede med opfordring til at få flere museer og deres medarbejdere til at deltage i det internationale samarbejde, og afslutningsvis erindrede Ole Winther om, at KUAS understøtter samarbejde på internationalt niveau. Rundvisning ved mus.dir. Holger Reenberg Som afslutning på et begivenhedsrigt Årsmøde i Dansk ICOM inviterede museumsdirektør Holger Reenberg på rundvisning i museet HEARTs fine samling i den nye bygning og da det jo var for en samling museumsfolk og ihukommende disses brede interessefelt omfattede omvisningen alt fra museet teknikrum, over udstillingsrummene og såvel den faste samling som en fotografisk særudstilling, til museets levende papegøje (fhv. udstillingsgenstand).