Årsberetninger

Årsberetning 2011-2012

Fremlægges til godkendelse på Dansk ICOMs generalforsamling 29. maj 2012
Denne årsberetning dækker perioden 23. Maj 2011 – 29. Maj 2012.

Bestyrelsen består af:
Mille Gabriel, Nationalmuseet (sekretær), Jan Steen Jacobsen, Odsherreds kulturhistoriske Museum (kasserer), Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle, Joachim Meyer, Davids Samling, Vinnie Nørskov, Antikmuseet Århus Universitet (formand), Gertrud Oelsner, Fuglsang Kunstmuseum, Mikkel Scharff, Kunstakademiets Konservatorskole
Generalforsamling blev afholdt den 23. maj på HEART Herning Art Museum for Contemporary Art. I forbindelse med årsmødet havde vi inviteret danske repræsentanter i en række internationale ICOM komiteer til at berette om deres indsats og udbytte af arbejdet.
Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i årets løb.

Medlemmer

Vi kan igen i 2011 se en lille stigning i medlemstallet. Ændringen i de institutionelle medlemskaber og introduktionen af flere kort til større institutioner har bidraget til, at vi har fået flere institutionelle medlemskaber. Langt størsteparten er dog stadig de individuelle. Vi får også flere pensionister.
Medlemmer i 2011 status, maj 2012
ordinære medlemskaber: 1013
pensionerede medlemmer: 188
studentermedlemmer: 16
Institutionelle medlemmer: 49
Langt hovedparten af ansøgerne indstiller bestyrelsen til medlemskab. Enkelte, hvor den museumsprofessionelle tilknytning mangler, eller hvor arbejdsstedet ikke opfylder ICOMs definition af ikke-kommercielle kulturinstitutioner, får afslag. Vi får dog stadig flere henvendelse fra personer, som arbejder freelance for museer eller arbejder i private virksomheder med museumsrelaterede emner, en tendens som afspejler en generel ændring af museumsfeltets ansættelsesforhold. På den baggrund overvejer vi at indføre en ny tidsbegrænset medlemskategori,
Vi har i bestyrelsen haft en diskussion af medlemsgebyrerne, og der er en diskrepans mellem studentermedlemsgebyr og pensionistgebyr. Vi vil i forbindelse med fastlæggelse af medlemsgebyrer for 2013 eller 2014 foreslå en tilpasning.
Vi har også fået flere henvendelse fra trofaste medlemmer, hvis kort er blevet slidt af mange års brug. Man kan godt få et nyt kort, men udstedelse af et nyt kort koster 100 kr. både hvis det er tabt eller blot slidt. Beløbet skal dække de udgifter vi har i Danmark med at administrere sådanne ting. Det er altså ikke selve kortet, der koster noget, men processen.
Vi har fået et velfungerende samarbejde med Museumstjenesten, som nu varetager den praktiske del af medlemsadministrationen. Alle ansøgninger bliver selvfølgelig vurderet af bestyrelsen. I en årrække har vi ventet på en ny medlemsdatabase fra ICOMS sekretariat i Paris. Flere internationale komiteer har fået adgang til databasen og vi har i løbet af vinteren forsøgt at få flere oplysninger om hvornår og hvad vi kan få adgang til. OBS.
I november 2011 afholdt formand og kasserer et møde med Kulturarvsstyrelsen, hvor vi diskuterede muligheden af, at dansk ICOM overtager administrationen af rejsemidler til ICOM medlemmer, som er aktive i de styrende organer i organisationen. Dansk ICOM indsendte i december et estimeret overslag over de forventede udgifter, men pga. Kulturarvsstyrelsens fusion i den nye Kulturstyrelse lå sagen stille så længe, at det i marts blev besluttet at udskyde det til 2013.

De internationale komiteer

Vi har arbejdet på at få lavet mere information om de internationale komiteer lagt ud på vores hjemmeside. Udgangspunktet har været et ønske om at gøre det nemmere for danske museumsansatte at få indblik i mulighederne for og lyst til deltagelse i de internationale komiteer. I første omgang har vi lavet en kort introduktion på dansk, som man kan finde på vores hjemmeside, både som en liste over komiteerne, men også via en række begreber, som gør det nemmere at finde de relevante komiteer afhængig hvad man arbejder med. Vi håber dermed at øge antallet af medlemmer, som samtidig med det generelle medlemskab også melder sig ind i en international komite, der hvor den faglige museumsudveksling foregår i ICOM.
Vi søgte igen Kulturarvsstyrelsen om støtte til at lave en medlemsundersøgelse i 2011, men fik igen afslag og har derfor heller ikke gennemført den planlagte undersøgelse af medlemmernes forventninger og engagement i ICOM. Det er dog stadig et ønske i bestyrelsen.

Nordiske og internationale møder

Formand og kasserer deltog i ICOM Nord-møde i Stockholm i maj 2011, som er et centralt vidensudvekslingsforum for de nordiske komiteer. Vi har i de senere år haft både et nordisk medlem i Executive – ICOMs vigtigste beslutningsorgan – og en nordisk formand for Advisory – rådet bestående af alle formænd for de nationale og de internationale komiteer. Derfor har de nordiske møder både været centrale for at diskutere interne ICOM-problemstillinger, men også de enkelte nationalkomiteers arbejde. I øjeblikket har alle komiteer i norden fokus på at styrke information om og engagement i de internationale komiteer. Desuden diskuterede vi også information ud om de enkelte nationalkomiteers arbejde og blev enige om, at det bør laves engelske oversættelse af væsentlige informationer på vores hjemmesider.
Formanden deltog i det årlige advisorymøde og generalforsamling i Paris i juni måned, hvor der fra Danmark også var følgende deltagere: Merete Ipsen, medlem af Executive Committee, Katia Johansen, præsident for Komitéen for dragtsamlinger (COSTUME), Jytte Thorndal, præsident for Komitéen for vidensskabs- og teknologimuseer (CIMUSET), og Lisbet Torp, præsident af Komitéen for samlinger og museer med musikinstrumenter (CIMCIM). På advisorymødet blev medlemsudviklingen og en evaluering af ICOMs strategi for 2007-2010 diskuteret, og der var arrangeret workshops om tre centrale emner: bæredygtighed, etik og ICOMs programmer. På generalforsamlingen var det vigtigste punkt vedtagelse af den nye strategiske plan 2011-2013, som blev fremlagt af Katia Johansen, som også har været med til at udforme den.

ICOMs strategiske plan 2011-2013

Den nye strategiske plan er bygget op omkring fire overordnede temaer og en række underpunkter som konkret omsætter temaerne i handling:
*Øge værdien af ICOM medlemskab og transperans i organisationen
*Udvikle ekspertisen i museum og kulturarvssektoren
*Styrke ICOMs globale lederskab i kulturarvssektoren
*Øge og administrere ressourcerne til effektiv implementering af den strategiske plan

Det er specielt de to første punkter, som er relevante for den danske nationalkomite, og der indgår allerede en række punkter i vores arbejdsplan, som er direkte relaterede til den strategiske plan. Formanden deltag i forbindelse med Advisorymødet i juni i en workshop for implementering af den strategiske plan onsdag eftermiddag, hvilket tydeliggjorde, at planen faktisk er meget operationel.

INTERCOM konference afholdt i København 13.-16. september 2011

Den internationale komite for management, hvor Ole Winther, Kulturarvsstyrelsen, sidder i bestyrelsen, afholdt deres årlige møde i København i september 2011 med en række meget interessante foredrag om museer og politik.

Museumsetiske regler og konventioner

Formand og kasserer holdt i december et møde med Ole Winther og Ulla Rønberg fra Kulturarvsstyrelsen og Eske Wohlfart, som også sidder i Kulturværdiudvalget. Udgangspunktet var et ønske fra Kulturarvsstyrelsen om at lave en kampagne eller lignende om museumsetik. Det arbejde er ICOM gået ind i, og det forventes realiseret i det kommende år.
To forskere på DIIS arbejder i øjeblikket på en rapport om UNESCOs konventioners implementering i Danmark, navnlig med fokus på aktiviteter inden for forsvaret.

Blue Shield Denmark

I det forløbne år har Søren La Cour Jensen fra Industrimuseet Frederiksværk i samarbejde med ODM arbejdet videre med initiativet til oprettelsen af en dansk afdeling af Blue Shield, en organisationen som knytter sig til Hague Konventionen fra 1954 om beskyttelsen af kulturarven i forbindelse med krig, men organisationen yder også bistand i forbindelse med naturkatastrofer. Den danske arbejdsgruppe har i april deltaget i den Blue Shields internationale årsmøde i Wien og fremlagt sit foreløbige arbejde her.

Vinnie Nørskov
Dansk ICOM formand, april 2012