Referater

Referat af generalforsamling 2012

Tidspunkt: tirsdag d.29. maj 2012 kl. 13.00
Sted: Nationalmuseet

Til stede fra bestyrelsen: Mille Gabriel (sekretær), Jan Steen Jacobsen (kasserer), Joachim Meyer, Vinnie Nørskov (formand), Gertrud Oelsner, Tora Ribers, Lise Ræder Knudsen

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
Tora Ribers blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt mindst fire uger før mødets afholdelse og dermed lovlig.

2. Årsrapport
Dansk ICOMs formand Vinnie Nørskov takkede fremmødet og glædede sig over, at forsamlingen var beslutningsdygtig i forhold til vedtægternes krav om fremmøde på mindst ti stemmeberettigede medlemmer.

Vinnie Nørskov præsenterede derpå Dansk ICOMs bestyrelse, der i perioden 2011-2012 har bestået af Mille Gabriel, Nationalmuseet (sekretær), Jan Steen Jacobsen, Odsherreds kulturhistoriske Museum (kasserer), Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle, Joachim Meyer, Davids Samling, Vinnie Nørskov, Antikmuseet Århus Universitet (formand), Gertrud Oelsner, Fuglsang Kunstmuseum, og Mikkel Scharff, Kunstakademiets Konservatorskole. Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i årets løb.

Om medlemstallet blev det oplyst, at der i perioden 2011-2012 har fundet en mindre stigning sted både blandt individuelle og institutionelle medlemsskaber. Sidstnævnte skyldes de nye regler med flere kort til de større institutioner. Det samlede antal medlemmer ligger på 1266 medlemmer fordelt på ordinære, pensionist, studenter og institutionelle medlemsskaber. Dansk ICOM får stadig flere henvendelse fra personer, som arbejder freelance for museer med museumsrelaterede emner. Det afspejler en generel ændring af museumsfeltets ansættelsesforhold, og på den baggrund overvejer bestyrelsen at indføre en ny tidsbegrænset medlemskategori. Omkring tabte og slidte medlemskort fortalte Vinnie Nørskov, at det er blevet besluttet, at opkræve et administrationsgebyr på 100 kr.

Derefter fortalte Vinnie Nørskov, at ICOMs formand og kasserer i november 2011 afholdt et møde med Kulturarvsstyrelsen, hvor det blev drøftet, om Dansk ICOM fremover skal overtage administrationen af rejsemidler til ICOM medlemmer. ICOM er velvilligt indstillet, men sagen er fortsat uafklaret.

Dansk ICOM har deltaget i en række internationale møder det seneste år; Formand og kasserer deltog i ICOM Nord-møde i Stockholm i maj 2011, og i juni 2011 deltog formanden i det årlige Advisory-møde og generalforsamling i Paris, hvor der fra Danmark også var følgende deltagere: Merete Ipsen, medlem af Executive Committee, Katia Johansen, præsident for Komitéen for dragtsamlinger (COSTUME), Jytte Thorndal, præsident for Komitéen for vidensskabs- og teknologimuseer (CIMUSET) og Lisbet Torp, præsident af Komitéen for samlinger og museer med musikinstrumenter (CIMCIM).

Om de internationale komitéer berettede formanden, at bestyrelsen arbejder på at fremstille informationsmateriale til hjemmesiden i håbet om, at det vil forøge danske medlemmers engagement i de internationale faglige komitéer. Arbejdet er ikke afsluttet. Af øvrige aktiviteter i 2011 nævnte hun INTERCOMs konference, der blev afholdt i København i september 2011 og et fremtidigt samarbejde med Kulturstyrelsen om en etik-kampagne.

Til sidst præsenterede formanden ICOMs strategiske plan for 2011-2013 og beskrev, hvordan den relaterer sig til arbejdsplanen for Dansk ICOM.

Årsberetningen blev godkendt af Generalforsamlingen og ligger på Dansk ICOMs hjemmeside:
http://www.icomdanmark.dk/aarsberetninger/beretning_2011-2012.html

3. Aflæggelse af regnskab 2011, fremlæggelse af budget 2012
Dansk ICOMs kasserer Jan Steen Jacobsen fremlagde det revisorgodkendte og -underskrevne regnskab for 2011 til Generalforsamlingens godkendelse. Se regnskabet på: http://www.icomdanmark.dk/regnskab/Regnskab%202011%20Dansk%20ICOM.pdf
Kassereren fremlagde herefter Dansk ICOMs budget for det kommende år og beskrev i den forbindelse de forventede indtægter fra medlemskontingentet, der nærmere behandles og fastlægges under pkt 6. Endvidere opregnedes de forventede udgiftsposter, herunder rejseudgifter til ICOM-Nord og til Advisory-mødet i Paris. Generalforsamlingen godkendte budgettet.

4. Nye medlemmer
Dansk ICOMs sekretær, Mille Gabriel, opregnede antallet af nye medlemmer til 118 siden forrige Generalforsamling den 23. maj 2011 (heraf 101 individuelle medlemmer, 6 pensionist-medlemsskaber og 6 studentermedlemmer og 5 institutionelle medlemmer). Alle nye medlemmer blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag
Der var ikke på forhånd fremsendt forslag til generalforsamlingen fra bestyrelsen eller medlemmerne.

6. Kontingentfastsættelse for 2013
Dansk ICOMs kasserer, Jan Steen Jacobsen, fremlagde bestyrelsens forslag til kontingentfastsættelse for 2013. Da der ikke er varslet kontingentforhøjelse fra Paris i 2013 foreslår bestyrelsen, af kontingenterne i det store og hele fastholdes. Vi har i bestyrelsen haft en diskussion om misforholdet mellem studentermedlemsgebyr og pensionistgebyr. Vi vil i forbindelse med fastlæggelse af medlemsgebyrer for 2013 foreslå en tilpasning, så de to grupper fremover betaler samme kontingent.

Kontingentsatserne for 2013 bliver derfor:
Individuelt medlemskab:

605 kr. – ordinære medlemmer
350 kr. – pensionister
350 kr. – studerende

Institutionelt medlemskab:
Gruppe 1: op til 225.000 kr. 2.284 kr. 3 kort
Gruppe 2: op til 750.000 kr. 2.769 kr. 4 kort
Gruppe 3: op til 7,5 mio. kr. 4.055 kr. 5 kort
Gruppe 4: op til 37,5 mio.kr. 4.722 kr. 6 kort
Gruppe 5: op til 75 mio. kr. 5.340 kr. 7 kort
Gruppe 6: over 75 mio. kr. 6.467 kr. 8 kort

7. Valg til bestyrelsen
Vinnie Nørskov (indvalgt 2005, formand fra 2009), Jan Steen Jacobsen
(indvalgt 2003, kasserer siden 2009), Mille Gabriel (indvalgt i 2009, sekretær
siden 2011), Lise Ræder Knudsen (indvalgt 2011) og Gertrud Oelsner
(indvalgt 2011) var ikke på valg. Joachim Meyer (indvalgt 2010) var på valg og genopstillede, mens Mikkel Scharff træder ud af bestyrelsen efter 12 år som sekretær og menigt medlem. Bestyrelsen anbefalede derfor suppleant Tora Ribers at træde ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen blev valgt af Generalforsamlingen, og bestyrelsens sammensætning i 2012-2013 ser derfor således ud:

Vinnie Nørskov (formand)
Mille Gabriel (sekretær)
Jan Steen Jacobsen (kasserer)
Joachim Meyer
Gertrud Oelsner Hansen
Lise Ræder Knudsen
Tora Ribers

8. Valg af suppleanter
Bestyrelsen foreslog Søren La Cour, Industrimuseet Frederiksværk, som blev valgt til posten af Generalforsamlingen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Dansk ICOMs revisor gennem mange år, Annette Dam, blev endnu engang valgt som revisor. Villy Toft Jensen blev af Generalforsamlingen valgt til revisorsuppleant.

10. Arbejdsplan 2012-2013
Dansk ICOMs formand, Vinnie Nørskov, fremlagde bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år. Bestyrelsen vil arbejde for et forøget medlemstal, herunder flere institutionelle medlemmer, og vil søge at styrke medlemmernes engagement i det internationale arbejde gennem forbedret information om komiteerne.

Bestyrelsen vil fastholde fokus på de museumsetiske regler og arbejde for at modvirke illegal handel med kulturarv samt medvirke til, at Dansk ICOMs medlemmer gør det samme. Bestyrelsen vil stille sig til rådighed for pressen i spørgsmål om museumsetik og vil arbejde på at få udviklet informationsmateriale om de internationale konventioner til danske udstationerede og rejsende. Sidstnævnte vil søges iværksat i samarbejde med UNESCOs nationalkomité.

Dansk ICOM vil holde principperne i ICOMs nye strategiske plan for øje og så vidt muligt lade dem blive vedkommende for arbejdet i den nationale komité. Dansk ICOM vil forbedre sin kommunikation til medlemmerne og fortsætte samarbejdet med Museumstjenesten om forenkling af procedurer for optagelse af nye medlemmer. Indtil den elektroniske medlemsdatabase fra ICOM Paris er tilgængelig, vil Museumstjenestens medlemsdatabase vedligeholdes.

Dansk ICOM vil deltage i ICOM Nord møde i Helsinki maj 2012, Reykjavik juni 2013 og Generalkonferencen inkl. Advisorymøde i Rio i august 2013. Dansk ICOM vil ifølge vedtægterne afholde Generalforsamling i foråret 2013, om muligt i samarbejde med ODM og Bikubefonden i regi af en dansk museumsdag. Og endelig søger Dansk ICOM at færdiggøre samling, sortering og arkivering af materiale fra Dansk ICOMs egen historie.

Bestyrelsens arbejdsplan blev godkendt af Generalforsamlingen som grundlag for det kommende års arbejde. Bestyrelsens arbejdsplan ligger på Dansk ICOMs hjemmeside på følgende adresse: http://www.icomdanmark.dk/arbejdsplaner/arbejdsplan2012_2013.html

11. Evt. Ingen punkter

12. Orientering om Blue Shield, Marlene Hedegaard, ODM
I det forløbne år har Søren La Cour Jensen fra Industrimuseet Frederiksværk i samarbejde med Marlene Hedegaard, ODM taget initiativ til oprettelsen af en dansk afdeling af Blue Shield, en organisation som knytter sig til Hague 1954 Konventionen om beskyttelsen af kulturarven i forbindelse med krig og væbnet konflikt. Organisationen yder dog også bistand i tilfælde af naturkatastrofer. Den danske arbejdsgruppe har i april deltaget i Blue Shields internationale årsmøde i Wien og fremlagt sit foreløbige arbejde her.

Mille Gabriel
Sekretær Dansk ICOM