Årsberetninger

Årsberetning 2012-2013

Årsberetning 2012-2013:
Fremlægges til godkendelse på Dansk ICOMs generalforsamling 17. april 2013

Denne årsberetning dækker perioden 29. Maj 2012 – 16. april 2013.

Bestyrelsen består af:
Mille Gabriel, Nationalmuseet (sekretær), Jan Steen Jacobsen, Odsherreds kulturhistoriske Museum (kasserer), Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle, Joachim Meyer, Davids Samling, Vinnie Nørskov, Antikmuseet Århus Universitet (formand), Gertrud Oelsner, Fuglsang Kunstmuseum, Tora Ribers, Told og Skat Museet, og Søren La Cour Jensen, Industrimuseet Frederiks Værk (suppleant)

Generalforsamling blev i 2012 afholdt den 29. maj på Nationalmuseet.

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i årets løb.

Medlemmer:
Vi kan igen i 2012 se en lille stigning i medlemstallet. Ændringen i de institutionelle medlemskaber og introduktionen af flere kort til større institutioner har bidraget til, at vi har fået flere institutionelle medlemskaber. Langt størsteparten er dog stadig de individuelle. Vi får også flere pensionister.

Medlemmer i                            2012
ordinære medlemskaber:         1023      (10 mere end 2011)
pensionerede medlemmer:       227        (9 mere end 2011)
studentermedlemmer:                20        (4 mere end 2011)
Institutionelle medlemmer:         53         (4 mere end 2011

Bestyrelsen indstiller langt de fleste ansøgerne i til medlemskab. Enkelte, hvor den museumsprofessionelle tilknytning mangler, eller hvor arbejdsstedet ikke opfylder ICOMs definition af ikke-kommercielle kulturinstitutioner, får afslag. Vi får dog stadig flere henvendelse fra personer, som arbejder freelance for museer eller arbejder i private virksomheder med museumsrelaterede emner, en tendens som afspejler en generel ændring af museumsfeltets ansættelsesforhold.

Vi har fra 2013 ændret medlemsgebyrerne, så prisen for studerende og pensionister er den samme. Medlemsgebyrerne for 2013 er følgende:

For de individuelle medlemmer:

  • for ordinære medlemmer 605 kr.
  • for pensionister og studerende 350 kr.

For institutioner med budgetterede faste tilskud:

Gruppe 1:  op til 225.000 kr.                   2.284 kr.          3 kort

Gruppe 2:  op til 750.000 kr.                   2.769 kr.          4 kort

Gruppe 3:  op til 7,5 mio. kr.                   4.055 kr.          5 kort

Gruppe 4:  op til 37,5 mio. kr.                 4.722 kr.          6 kort

Gruppe 5:  op til 75 mio. kr.                    5.340 kr.          7 kort

Gruppe 6:  over 75 mio. kr.                     6.467 kr.          8 kort

Nordiske og internationale møder
Formand og kasserer deltog i ICOM Nord-møde i Helsinki i maj måned. På mødet deltog endvidere formand og kasserer fra komiteerne i Norge, Sverige, Island og Finland. Ligeledes deltog Merete Ipsen som medlem af Executive – ICOMs vigtigste beslutningsorgan – og Knut Wik, som er formand for Advisory – rådet bestående af alle formænd for de nationale og de internationale komiteer. Mødet bidrog med vidensudveksling om arbejdet med udbredelse af de etiske regler, udviklingen af medlemskaber, administration af støtte til rejseaktiviteter.

Formanden deltog i det årlige advisorymøde og generalforsamling i Paris i juni måned, hvor der fra Danmark også var følgende deltagere: Merete Ipsen, medlem af Executive Committee, Katia Johansen, præsident for Komitéen for dragtsamlinger (COSTUME), Jytte Thorndal, præsident for Komitéen for vidensskabs- og teknologimuseer (CIMUSET), og Lisbet Torp, præsident af Komitéen for samlinger og museer med musikinstrumenter (CIMCIM). På advisorymødet valgtes emnerne for den internationale museumsdag 2014: Museum Collections make Connections, og 2015: Museums in a Sustainable Society. Der var også afstemning om, hvor generalkonferencen 2016 skulle afholdes, og Milano blev valgt frem for Moskva og Abu Dhabi. Der var særlige workshops om illegal handel med kulturarv, museumsledelse og museum execellence. Desuden blev der diskuteret administrative emner som rammer for møderne i Paris og et nyt digital medlemsadministration.

Museumsetiske regler og konventioner
Bestyrelsen har i løbet af 2012 og første del af 2013 arbejdet med indholdet i en folder om museumsetik i praksis i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen repræsenteret ved Hans Henrik Landert og Kulturværdiudvalget repræsenteret ved Eske Wohlfart.

Valg af medlemmer til Executive Comittee ved generalkonferencen i Rio de Janerio i august 2013
ICOM Danmark opstiller Merete Ipsen som kandidat til Executive Comittee. Merete Ipsen har siddet en periode og det er meget vigtigt, at der sidder et nordisk medlem i Executive, så vi har indflydelse og får informationer direkte fra Paris i de nordiske lande.

Revision af museumsloven
ICOM Danmark indsendte i august høringssvar angående forslag til revision af museumsloven. Vi fokuserede på de elementer, som var relevante for ICOMs arbejde, hvilket er den grundlæggende bevaring og beskyttelse af kulturarven og professionalisering af museumsarbejdet og den enkelte museumsmedarbejders pligter og ansvar. Derfor var det naturligt at reflektere over de faglige krav til museumsledere og anbefale, at de blev ved med at stå i loven. Desværre endte det endelige lovforslag med helt at udelade krav til museumslederen. Endvidere forslog vi, at det burde indføres at alle medarbejdere skal efterleve ICOMs etiske regler, men i ministeriets kommentar afvises forslaget med den begrundelse at det ikke er hensigtsmæssigt at love om bestemte organisationers regler.

Blue Shield Denmark
I det forløbne år er Blue Shield Danmark blevet konstitueret med en bestyrelse, som består af Søren La Cour Jensen, som repræsenterer ICOM Danmark og er formand, Marlene Hedegaard fra ODM, Jørgen Wadum fra Statens Museum for Kunst, Jesper Stub Johnsen fra Nationalmsueet og Michael Rasmussen fra Konserveringscenter Vest). I begyndelsen af 2013 blev den danske afdeling også formelt godkendt af den internationale Blue Shield komite. Der kan findes mere information om Blue Shield i Danmark på hjemmesiden: http://www.blueshield.dk/index.html

Vinnie Nørskov
Dansk ICOM formand, april 2013