Om ICOM og ICOM Danmark

ICOM (International Council of Museums) er museernes internationale samarbejdsorganisation

 

ICOM blev dannet i 1946 og er i dag en verdensomspændende organisation bestående af over 30.000 museer og museumsansatte i 141 lande. Formålet er at arbejde for bevaringen af kulturarven gennem internationalt samarbejde og professionalisering af museumsarbejdet i hele verden.

ICOM har 119  nationale komitéer , der varetager organisationsinteresser i de enkelte lande. ICOM Danmark  udgør den danske nationalkomité.  

Formålet for ICOM Danmark er at fremme samarbejde, gensidig assistance og udveksling af information mellem nationalkomitéens medlemmer.  

Herunder er målet at synliggøre og bidrage til:  

   • Gennemførslen af ICOMs programmer 
   • Udbredelsen og kendskabet til de museumsetiske regler 
   • At fremme og administrere medlemskab blandt museer og museums(med-)arbejdere  (museumsansatte) 
   • Samarbejde med ICOMs internationale  og nationale komitéer samt samt den centrale ledelse 
   • At understøtte en åben og demokratisk tilgang til museernes professionalisering 

Bestyrelsens arbejde er beskrevet i  vedtægter  og  forretningsorden.  

Se bestyrelsens sammensætning og medlemmer  her. 

Links:
ICOM
ODM, Organisationen Danske Museer 
Kulturministeriet 
Slots- og Kulturstyrelsen 
Tidsskriftet Danske Museer 
Særnummer om ICOM, Danske Museer 

Medlemmerne samarbejder i komitéer, som dækker mange af museernes specialer. Som medlem kan man vælge een international komité, hvor man har stemmeret, men man kan være deltager i de komitéer, man ønsker.

Internationale komitéer:

ICOMs liste

AVICOM – ICOM International Committee for Audiovisual and New Technologies of Image and Sound
AVICOM er ICOMs internationale komité for audiovisuelle og nye teknologier inden for billeder og lyd.  AVICOM rådgiver, informerer og øger kendskabet til audiovisuelle metoder og andre nye teknologier til brug i museumssammenhæng . AVICOM har flere arbejdsgrupper, herunder om fotografi, om audiovisuelle metoder (film, video, multimedia og internet). AVICOM laver workshops og organiserer festivaler med prisuddelinger om audiovisuelle metoder til brug for museer og samlinger. AVICOM har en web-side, hvor man kan læse nærmere om kommende arrangementer og møder samt om de teknologier, AVICOM arbejder med. Web-siden har også et arkiv, hvor man kan se aktiviterer og informationer tilbage til 2003.

CAMOC – International Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities
CAMOC er et forum for samarbejde mellem museer om byer. Denne komité giver mulighed for at dele viden og erfaringer, udveksle idéer og udnytte partnerskaber udover de nationale grænser. CAMOC søger at stimulere til dialog og samarbejde mellem museer ved at støtte og opmuntre i forbindelse med indsamling, bevaring og præsentation af materiale relateret til den fortidige-, nutidige – og fremtidige by, hvorved byens identitet forstærkes og der bidrages til byens udvikling.

CECA – International Committee for Education and Cultural Action
CECA er ICOMs internationale komité for uddannelse og kulturel aktion (Eucation and Cultural Action). Komiteen udveksler information og ideer om museums-uddannelse på et internationalt niveau og retter sig inden museumsundervisning både mod folk der arbejder med omådets forskning, ledelse og administration, tolkning, udstilling, programmer, medier og evaluering. CECA arbejder for at sikre at uddannelse opfattes som en naturlig del af museumspolitik, -strategier og -drift samt af ICOM programmer. Der arbejdes også for at sikre uddannelse på højt, professionelt niveau. CECA holder årlige konferencer (med “live streaming”) og udgiver konferencepublikationer, nyhedsbreve, m.v. CECAs web-side har nærmere informationer om CECA, samt om kommende og tidligere arrangementer, om “best practice” og en række andre informationer.

CIDOC – International Committee for Documentation
CIDOK er ICOMs internationale komité for dokumentations af museale samlinger, og medlemmerne tæller inspektører/kuratorer, bibliotekarer, informations-specialister med interesse i dokumentation, registrering, samlingsforvaltning og databehandling. CIDOC har en række arbejdsgrupper, der bl.a. arbejder med data standarder, multimedie og internettet. CECA har en meget omfattende web-side, hvor man dels kan læse nærmere om CECA, dels har adgang til en lang række informationer om forskellige aspekter af dokumentation, best practise, mv, samt et arkiv indeholdende tidligere års web-publicerede informationer.

CIMCIM – International Committee for Museums and Collections of Musical Instruments
CIMCIM er den internationale komite for samlinger af musikinstrumenter og dens formål er at højne den professionelle standard med hensyn til brug og bevaring af disse på museer. CIMCIM afholder to ud af tre år en konference, og komiteen står også for særlige internationale arbejdsgrupper, hvis resultater publiceres af CIMCIM. Komitéens bulletin udkommer flere gange årligt.

CIMUSETInternational Committee for Museums and Collections of Science and Technology
CIMUSET er ICOMs internationale komité for museer der samler på og formidler videnskab og teknologi/teknik. Komiteén beskæftiger sig ikke alene med forholdene for traditionelle museer for videnskab og teknologi/teknik, som normalt især er samlingsbaserede og med historisk formidling. Gruppen arbejder også med videnskabscentre, og søger også at popularisere og promovere videnskab og teknologi/teknik blandt børn og unge. CIMUSET holder møde hvert år og har en web-side med nærmere oplysninger om CIMUSET, samt om kommende og tidligere årsmøder (herunder mange fuldtekst dokumenter med forelæsningsteksterne.

CIPEG – international komite for ægyptologi
Komiteen arbejder for at styrke samarbejdet mellem kolleger inden for forskning, bevaring og formidling af ægyptiske samlinger, monumenter og lokaliteter. Den understøtter også samlinger af ægyptisk kunst og arkæologi samt kulturarv fra oldtidens Sudan. Der er specielt fokus på mindre samlinger inden for ICOM. Komiteen har et tæt samarbejde med den internationale organisation for ægyptologer (IAE).

COMCOL – Den internationale komité for indsamling
COMCOL har fokus på indsamling og samlingspolitik, herunder indsamling og udskillelse, samtidsindsamling, restitution og respektfuld samlingshåndtering. COMCOL er tværfaglig og omfatter alle typer museer i alle dele af verden.

COSTUME – International Committee for Museums and Collections of Costume
ICOM’s dragt komité (The Costume Committee) er et forum for museumsansatte, som arbejder med studier-, forståelse- og bevaring af dragter i alle deres aspekter.  Deltagelse i komitéen er åben for dem, der ønsker at dele viden om forskningsprojekter, udstillinger, konservering, magasinering, o.s.v.  Komitéen star for publikation af bibliografier, nyhedsbreve og af udvalgte forskningsprojekter. På årsmøderne er der foredrag og diskussioner om udvalgte emner.

DEMHIST – International Committee for Historic House Museums
DEMHIST er den internationale komite for museer i historiske bygninger. Denne komite fokuserer på spørgsmål vedrørende bevaring, sikkerhed, turisme samt synlighed i nærsamfundet vedrørende denne særlige museumstype, der tæller alt fra slotte til mindre, private boliger. Komiteen arranger mindst én gang om året en konference.

GLASS –  International Committee for Museums and Collections of Glass
ICOM’s internationale komité for museer og glas samlinger er åben for inspektører og konservatorer fra hele verden. Medlemmerne forsker i og tager vare på alle former for glas fra alle lande, som har produceret glas fra antikken til vores dage. Medlemmerne modtager et nyhedsbrev og har mulighed for at deltage i møder over hel verden.

ICAMT – Architecture and Museum Techniques
ICOM’s internationale komité for arkitektur og museums teknik er et forum for udveksling af idéer og ekspertise for dem, som interesserer sig for museums arkitektur, og produktion og design af udstillinger. Gruppen diskuterer alt fra de basale materialer anvendt i udstillinger til de filosofiske aspekter og opfattelsen af udstillinger.

ICDAD – International Committee for Museums and Collections of Decorative Arts and Design

ICDAD er den internationale komite for samlinger af kunsthåndværk og design – både dem, der befinder sig i specialiserede museer og dem, der indgår i større, encyklopædiske samlinger eller i historiske bygninger og monumenter. Komiteen arrangerer én gang om året en konference.

ICEE International Committee for Exhibition Exchange
Forum for formidling af viden og erfaring om udstillinger. Udvalget beskæftiger sig med mange forskellige aspekter af udstillingsudvikling, cirkulation og udveksling. Komiteen indsamler også oplysninger om potentielle såvel som eksisterende vandreudstillinger. De årlige møder faciliterer diskussioner og tilbyder værdifulde netværksmuligheder for museumsansatte, der arbejder med udstillingsplanlægning.

ICFA – International Committee for Museums and Collections of Fine Arts
ICFA er den international komite for museer og samlinger af billedkunst. Dens medlemmer tæller ansatte, der er tilknyttet samlinger af maleri, skulptur, grafik og tegnekunst indtil det 20. århundrede. På komiteens årlige konferencer er der i de seneste år blevet diskuteret emner som museumsarkitektur, historiske rammer og illegal handel med kunst.

ICLM International Committee for Literary Museums
ICLM har som hovedformål at udvikle aktiviteter, såsom forskning, udgivelser, udstilling og undervisning for litterære historisk / biografiske museer og komponist museer. Medlemmer af ICLM modtager et nyhedsbrev om året, og der er mulighed for at deltage i årlige konferencer samt i aktiviteterne i en række arbejdsgrupper.

ICMAH – Den internationale komité for arkæologiske og historiske museer
ICMAH er den komité, der har specialiseret sig i arkæologiske og historiske museer. ICMAH’s sigte er at fremme og udvikle tværvidenskabelige forskningsmetoder og tilbyder i kraft af sine møde og konferencer en platform, hvor arkæologer og historikere kan mødes og diskutere diverse menneskelige relationer til samfundet. ICMAH er en af de største og mest aktive komitéer i ICOM med over 600 institutionelle og individuelle medlemmer.

ICME – Den internationale komité for etnografiske museer og samlinger
ICME er komitéen, der behandler etnografiske/antropologiske/etnologiske museer, og de udfordringer, disse står overfor i en foranderlig verden. ICME organiserer årlige møder om udvalgte fokusområder, såsom illegal handel med kulturarv, repatriering, museer i det multikulturelle, indfødte folk, materiel / immateriel kulturarv og intellektuel ejendomsret.

ICMEMO International Committee of Memorial Museums in Remembrance of the Victims of Public Crimes
Komiteen har til formål at skabe en ansvarlig erindring om historien og at fremme kulturelt samarbejde gennem uddannelse og ved at bruge viden i fredens interesse. Formålet med denne gruppe af museer er at mindes ofrene for statslige, socialt betingede og ideologisk motiverede forbrydelser.

ICMS International Committee for Museum Security
ICMS rådgiver ICOM og dets medlemmer med hensyn til sikkerhed, brandsikring og katastrofeberedskab. Målene for ICMS er at tilbyde undervisning, uddannelse og bistand og til at beskytte personer og kulturbygninger mod tyveri, hærværk, brand og ødelæggelse. Der afholdes årlige møder, hvor museets sikkerhed i et internationalt perspektiv diskuteres og analyseres.

ICOFOM – Den internationale komité for museologi
ICOFOM er et internationalt forum for museologisk debat med fokus på de forskellige funktioner, aktiviteter og roller, et museum kan påtage sig som samfundets kollektive hukommelse.

ICOM-CC – International Committee for Conservation
ICOM-CC er den største af ICOM’s komitéer med over 2000 medlemmer fra hele verden fra alle typer museer og fra konserverings professionen. ICOM-CC har til formål at fremme undersøgelse, analyse og bevaring af kulturelt og historisk betydningsfulde værker og at fremme målene for konserveringsfaget. ICOM-CC består af en lang række specialiserede arbejdsgrupper, som aktivt kommunikerer med deres medlemmer gennem nyhedsbreve, møder og på den tilbagevendende treårlige konference. 

ICOMAM – Den internationale komité for museer om våben og militærhistorie
ICOMAM er den komité, der behandler militærhistorie, militære anlæg, våben, uniformer mv. ICOMAM er historisk forankret og har fokus dels på dette særegne materielle felt og dels på den indflydelse ,dette har haft i forhold til national og international politik, økonomi, til samfund og kunst.

ICOMON – International Committee for Money and Banking Museums
ICOMON er dannet af museer for numismatik og museer af finansielle og økonomiske institutioner eller virksomheder. Denne komité er udelukkende dedikeret til medlemmernes museologiske problemer og er et diskussionsforum for problemer i forbindelse med erhvervelse og bevarelse af genstande: Tyveri, samlingsvaretagelse, pædagogiske projekter, principielle spørgsmål, præsentation og udstilling, kontrol af klima forhold mv. Komitéen tilbyder sine medlemmer både brede og dybdegående diskussioner. Der organiseres tillige årlige møder.

ICR – International Committee for Regional Museums
ICR er dannet for regionale museer og er især interesseret i disse museers rolle i deres lokalsamfund med hensyn til kultur, historie, omgivelser, social udvikling og sprog.

ICTOP – International komite for efteruddannelse/træning af personale
Komiteens hovedformål er at promovere uddannelse og professionel udvikling af museumsansatte og at etablere standarder for hele deres karriereforløb. Komiteen udgiver et halvårligt nyhedsbrev, International Directory of Museum Training og afholder et årligt mode. ICTOP fungerer også som rådgiver for udarbejdelse af studieplaner til uddannelsesforløb og arbejder tæt sammen med andre ICOM komiteer for at nå sine mål. ICTOP er en af de ældste komiteer, grundlagt allerede 1968.

INTERCOM – International komite for ledelse
Komiteen arbejder for at udvikle professionel museumsledelse i hele verden. Hovedfokus er ledelsesaspekter inden for strategi, lovgivning og økonomi. Komiteen har endvidere fokus på implementering af ICOMs etiske regler i museumsinstitutionens ledelse.

MPR – International komite for marketing og PR
Komiteen samler museumsansatte inden for marketing, PR og fundraising. Den tilbyder medlemmerne muligheden for professionel udvikling og arbejder med at udvikle best practices inden for kommunikation og marketing i museumsverdenen og understøtter netværk og videndeling blandt professionelle. MPR sender informationer til medlemmer via bogudgivelser og nyhedsbreve og afholder et årligt møde. 

NATHIST – International komite for naturhistoriske museer
Komiteen beskæftiger sig med bevaring af biologisk diversitet i museumssamlinger og i deres naturlige miljø. Den har fokus på forskning i verdens naturarv og formidling gennem udstillinger, konferencer, ture i felten etc. Et nyhedsbrev sikrer kontakten med medlemmerne.

UMAC – Iinternational komite for universitetsmuseer og samlinger
Komiteen er et forum for alle, som arbejder i eller er associerede med akademiske museer, gallerier og samlinger, inkl. botaniske haver og herbarier. UMAC beskæftiger sig med samlingernes rolle i højere uddannelsesinstitutioner og de lokalsamfund, de er en del af. Den tilbyder medlemmerne et forum til at finde partnere til videndeling og udvikling af fællesprojekter. Formålet er bevaring af kulturarven, som ejes af universiteterne.

 

Tekniske komitéer

DRTF
Disaster Relief Task Force.

ETHCOM
Ethics Committee

FIREC
Finance and Resources Committee

LEAC
Legal Affairs Committee

MOCO
Strategic Plan and Resolutions Monitoring Committee

NEC
Nominations and Elections Committee

SAREC
Strategic Allocation Review Commission

WOG
Working Group on Governance